• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Quyết định 376/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 376/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Lut Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP , ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đt đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 934/TTr-VP ngày 25/9/2014 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1399/SNV ngày 29/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, giúp Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

2. Trụ sở của Ban Tiếp công dân tỉnh đặt tại số 232 Đường Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi.

3. Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi có khuôn dấu để hoạt động theo quy định của luật.

3. Biên chế của Ban Tiếp dân tỉnh Quảng Ngãi là biên chế công chức, nằm trong tổng biên chế công chức của Văn phòng UBND tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ trên cơ sở biên chế công chức của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi trình UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Thanh
tra Chính phủ (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các phòng nghiên cứu, TCD, QTTV, HCTC, CBTH;
- Lưu
: VT, NCnvhuy553.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 376/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Lê Viết Chữ
Ngày ban hành: 03/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 376/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272381