• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Quyết định 379/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Quyết định 379/QĐ-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUN DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản làm việc tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc ngày 01/7/2015;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Thanh tra Dược, mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với 02 sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

Baby Care Milk Bath

81870/13/CBMP-QLD

22/10/2013

2

Baby Care Baby Wash Head To Toe

81871/13/CBMP-QLD

22/10/2013

- Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc (Địa chỉ: Số 69/9 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc và Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Phòng QLMP - Cục QLD;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT,TTra.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 379/QĐ-QLD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 10/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/07/2015, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định 379/QĐ-QLD năm 2015 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

- Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Việt Úc (Địa chỉ: Số 69/9 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Từ khóa: Quyết định 379/QĐ-QLD

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
284758