• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 3813/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 3813/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

B VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3813/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đầu tư Công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ vviệc ban hành nguyên tắc, tiêu chíđịnh mức phân bổ vn đầu tư phát trin nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghcủa Vụ trưởng VKế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát trin văn hóa giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo gồm các Ông, Bà sau:

I. Ban chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban.

2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban.

3. Ông HViệt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thành viên thường trực.

4. Ông Nguyn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Thành viên

5. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu din - Thành viên.

6. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung - Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Thành viên.

7. Bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện - Thành viên.

8. Bà Từ Thị Loan - Q.Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Thành viên.

9. Bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên.

10. Bà Trần Thị Thu Đông - Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên.

11. Ông Lê Hồng Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thành viên.

II. Thành phần Tổ giúp việc:

1. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổ trưởng Tổ giúp việc.

2. Ông Lê Hồng Phong - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổ phó Tổ giúp việc.

3. Ông Vũ Thế Đức - Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp và Quy hoạch - Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổ viên.

4. Ông Định Quang Kiểm - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính - Tổ viên.

Điều 2. Chức năng Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

- Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu Chương trình phát triển văn hóa theo Nghị quyết, Chiến lược, Quy hoạch, Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng phương hướng và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa.

- Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối và hướng dẫn các đơn vị trong Bộ và phối hợp các Bộ, ngành liên quan, các địa phương triển khai tổ chức thực hiện Chương trình.

- Giúp Bộ trưởng đôn đốc các đơn vị, các địa phương trong việc quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016-2020; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong giai đoạn thực hiện Chương trình.

Điều 4. Hoạt động của Ban chỉ đạo:

- Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trong trường hợp cần thiết Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính là đơn vị giúp Ban chỉ đạo làm việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Bộ và sử dụng theo các quy định hiện hành.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, Vụ KHTC, Q
K (25).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3813/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3813/QĐ-BVHTTDL

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330077