• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 3818/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 3818/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3818/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG PHÁT THẢI KHÍ THẢI VÀ XẢ THẢI NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3042/TTr-STNMT ngày 10/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ xây dựng quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề cương: Xây dựng quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung Đề cương:

a. Thu thập các thông tin, tài liệu, số liệu sẵn có từ các cơ quan;

b. Khảo sát, nghiên cứu bổ sung;

c. Xây dựng cơ sở khoa học cho việc phân loại nguồn tiếp nhận và phân vùng tiếp nhận nước thải, khí thải;

d. Đo đạc lưu lượng dòng chảy của 04 sông chính và 01 đầm trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng khô kiệt nhất trong năm 2014.

đ. Xây dựng bản đồ phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh (tỷ lệ lệ 1/50.000);

e. Xây dựng báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết nhiệm vụ;

g. Xây dựng quy định về phân vùng phát thải khí thải theo từng vùng/khu vực trên địa bàn tỉnh.

(Chi tiết có Đề cương kèm theo)

3. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2013 và 2014.

4. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2014.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3818/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 16/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3818/QĐ-UBND

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258844