• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3822/QĐ-UBND năm 2014 phân bổ số lượng tàu thuyền đóng mới cho các huyện, thành phố ven biển theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 3822/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3822/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG TÀU THUYỀN ĐÓNG MỚI CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VEN BIỂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Căn cứ Quyết định số 3602/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành hướng dẫn về số lượng tàu cá đóng mới thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 3552/TTr-SNN ngày 06/10/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ số lượng tàu thuyền đóng mới cho các huyện, thành phố ven biển theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ cụ thể như sau:

1. Phân bổ số lượng

+ Thành phố Quy Nhơn: 60 tàu (55 tàu khai thác; 05 tàu dịch vụ hậu cần).

+ Huyện Tuy Phước: 05 tàu (05 tàu khai thác).

+ Huyện Phù Cát: 65 tàu (62 tàu khai thác; 03 tàu dịch vụ hậu cần).

+ Huyện Phù Mỹ: 65 tàu (61 tàu khai thác; 04 tàu dịch vụ hậu cần).

+ Huyện Hoài Nhơn: 110 tàu (97 tàu khai thác; 13 tàu dịch vụ hậu cần).

2. Định hướng phát triển

Theo Quyết định số 3602/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành hướng dẫn về số lượng tàu cá đóng mới thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Bình Định cần ưu tiên đóng mới, nâng cấp tàu cá đối với các tàu làm nghề khai thác cá ngừ đại dương theo Đề án thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến và tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 3465/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/8//2014.

3. Tiến độ thực hiện

Địa phương

ĐVT

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng cộng

TP Quy Nhơn

Chiếc

9

28

23

60

H. Tuy Phước

Chiếc

0

2

3

5

H. Phù Cát

Chiếc

8

32

25

65

H. Phù Mỹ

Chiếc

5

34

26

65

H. Hoài Nhơn

Chiếc

18

54

38

110

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3822/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 19/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3822/QĐ-UBND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259104