• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Quyết định 3838/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 3838/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3838/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2020 CỦA THANH TRA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Luật T cáo năm 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hưng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Văn bản số 1970/TTCP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ vhướng dẫn xây dng Kế hoạch thanh tra năm 2020

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 548/TT-VP ngày 15/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh đi vi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn (có các Phụ lục Kế hoạch thanh tra kèm theo).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh căn cứ Kế hoạch thanh tra và nội dung thanh tra được phê duyệt tại quyết định này tiến hành công tác thanh tra theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP Phạm Xuân Phú;
- Trung tâm Thông tin - CB - TH;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THANH TRA TRÁCH NHIỆM VÀ KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2020 CỦA THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh)

STT

Đơn vị dự kiến thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Ghi chú

I

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật: Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng và Công tác qun lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản

A

Khối s, ngành

1

Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc

2018-2019

Quý II-III

Chuyển từ KHTT 2019

2

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc

2018-2019

Quý III-IV

 

B

Khối huyện, thành phố, thị xã

1

Huyện Hương Khê

2018-2019

Quý III

 

2

Huyện Can Lộc

2018-2019

Quý III-IV

 

3

Huyện Đức Thọ

2018-2019

Quý IV

 

C

Thanh tra chuyên đề: Thanh tra các dự án có nguồn vốn tài tr phi chính phủ tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số sở, ngành, đơn vi, địa phương có liên quan; thanh tra về giá đất một số dự án cụ thể khi có yêu cầu của UBND tỉnh

D

Thanh tra công tác quản lýi chính và quản lý đầu tư xây dựng

1

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông vận tải

 

Quý III

 

2

Dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư

 

Quý I-II

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THANH TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 CỦA THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND tỉnh)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

MÃ S THUẾ

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

Thanh tra chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối vi Nhà nước và ngưi lao động tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh

3000317348

Số 162, Đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

 

2

Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

3000244040

Xóm Hồng Thịnh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân

 

3

Công ty Cổ phần Xây Lắp và Thương Mại Trường Thành

3000403822

T dân phố Châu Phố, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh

 

4

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tiến Thuận

3001404353

Tại nhà ông Lê Đức Thuận, tổ dân phố Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh

 

5

Công Ty Cổ phần Khai Thác và Chế Biến Đá Cẩm Thịnh

3000421532

Thôn 2, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên

 

6

Công ty Cổ phn Hạnh Khoa

3000258678

Tại nhà ông Trần Song Khoa, khối 7, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

 

7

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Bình Nguyên

3000984133

Km 502+600, Quốc lộ 1A, thôn Thống Nhất, xã Phù Việt, huyện Thạch Hà

 

8

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Thúy

3000302782

Tại nhà ông Trần Cao Thông, xóm 3, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ

 

9

Công Ty TNHH Vĩnh Phúc

3000350401

Km 508+500, Quốc lộ 1A, xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh

 

10

Công ty TNHH xây dựng Khánh Môn

3000241949

Tại nhà ông Trần Văn Bình, xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh

 

11

Công Ty Cổ phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Sơn Hải

3000387754

Số 216A Trn Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

 

12

Công Ty C Phn Xây Dựng Và Thương Mại Ngọc Anh

3001261070

Khối 4, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê

 

13

Công ty TNHH Như Nam

3000352889

Khối 7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

 

14

Công Ty Cphần Xây Lắp Và Thương Mại ô Tô Hoàng Hà

3000166522

Km 516 QL1A, xóm Mới, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh

 

15

Công Ty Cổ phần Xây Lắp Thành Vinh

3000166138

Số nhà Số 263, đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

 

16

Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt

3000109210

Khu Kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

 

17

Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thủy - Kim Ngân

3000345338

Số 24 - 26 Đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh

 

18

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

3000333195

Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn

 

19

Công ty Cổ phần Bảo Toàn

3000440648

Số 158, đường Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

 

20

Công ty TNHH Thương mại Đức Thắng

3000364080

Nhà ông Trần Xuân Thạch, khối 7, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê

 

21

Công ty Cổ phần Đầu tư IDI

3002035388

Tầng 2, số nhà 255, đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh

 

22

Công ty Cổ phần Xây Dựng 555

3001937697

Số nhà 147, khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3838/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 28/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3838/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442308