• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 387/2013/QĐ-UBND Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 387/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03.12.2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 01.7.2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29.11.2005;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 105/2005/NĐ-CP ngày 17.8.2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực; số 12/2009/NĐ-CP ngày 10.02.2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/ND-CP; số 15/2013/NĐ-CP ngày 06.02.2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại tờ trình số 355/TTr-SCT ngày 12 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Công thương, Tư pháp (b/c);
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các P.CVP;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Điện lực Bắc Ninh;
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CN. XDCB, NN-TN, KT-TH.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 387 /2013/QĐ-UBND Ngày 17 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định về quản lý nhà nước trong việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động có liên quan đến quản lý, đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh phải thực hiện theo Quy định này, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong bản quy định này các thuật ngữ sử dụng được hiểu như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực là mục tiêu, định hướng, giải pháp và cơ chế chính sách về phát triển ngành điện, phát triển và cải tạo nguồn, lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện một cách an toàn, liên tục cho các ngành kinh tế, công ích, an ninh quốc phòng và đời sống của nhân dân, trên cơ sở sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên năng lượng của đất nước. Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã, thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đầu tư xây dựng công trình điện là toàn bộ các hoạt động xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình điện gồm: lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3. Lưới điện phân phối là phần lưới điện bao gồm toàn bộ các đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở xuống, các đường dây và trạm biến áp có điện áp 110kV để thực hiện chức năng phân phối điện đến khách hàng sử dụng điện.

4. Lưới điện truyền tải là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220kV trở lên, các đường dây và trạm biến áp có điện áp 110kV có chức năng truyền tải để tiếp nhận công suất từ các nhà máy điện vào hệ thống điện quốc gia.

5. Công trình điện là tổ hợp các phương tiện, máy móc, thiết bị, kết cấu xây dựng phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, mua bán điện; hệ thống bảo vệ công trình điện lực; hành lang bảo vệ an toàn lưới điện; đất sử dụng cho công trình điện lực và công trình phụ trợ khác.

6. Đất sử dụng cho công trình điện là toàn bộ phần diện tích đất được dành để xây dựng công trình điện và các công trình phụ trợ khác phục vụ cho việc vận hành và cung cấp điện và diện tích đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

7. Đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện, bán lẻ điện năng.

8. Chủ đầu tư công trình điện là người sở hữu vốn hoặc người được giao quản lý và sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình điện.

9. Điểm đấu nối của lưới phân phối là điểm nối trang thiết bị, lưới điện và nhà máy điện của khách hàng sử dụng lưới điện phân phối vào lưới điện của đơn vị phân phối điện hoặc điểm nối trang thiết bị, lưới điện giữa hai đơn vị phân phối điện, điểm nối trang thiết bị, lưới điện của khách hàng sử dụng điện vào lưới điện phân phối của đơn vị phân phối và bán lẻ điện.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Đầu tư xây dựng công trình điện phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. Các công trình điện chưa có hoặc không đúng với Quy hoạch phát triển điện lực chỉ được thực hiện đầu tư khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chấp thuận bằng văn bản. Việc lập hồ sơ để bổ sung, điều chỉnh quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền được phân cấp thực hiện.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng công trình điện căn cứ vào Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt chịu trách nhiệm hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện đúng Quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển điện lực.

3. Quy hoạch phát triển điện lực đều phải được lập, điều chỉnh bổ sung theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1 - Đất cho các công trình điện lực

Điều 4. Quỹ đất cho việc đầu tư xây dựng công trình điện lực

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho xây dựng các công trình điện lực theo Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

2. Chủ đầu tư các công trình xây dựng có nhu cầu cần phải xây dựng trạm biến áp có trách nhiệm dành quỹ đất hoặc diện tích sử dụng của tòa nhà để xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp trong phạm vi dự án.

3. Chủ đầu tư công trình điện lực có trách nhiệm khảo sát, đo đạc, xác định diện tích đất sử dụng và thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc, xây dựng theo quy định với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành xây dựng công trình.

4. Chủ đầu tư công trình điện lực có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất trong phạm vi dự án theo quy định hiện hành.

5. UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư xây dựng công trình điện lực đối với khu vực do Chủ đầu tư được cấp phép.

Điều 5. Cắm mốc giới đất xây dựng công trình điện lực

1. Chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành cắm mốc giới đất cho xây dựng công trình điện lực theo quy định hiện hành.

2. Mốc giới phải đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết, an toàn cho người, phương tiện giao thông qua lại và phù hợp với địa hình, địa mạo khu vực cắm mốc. Hồ sơ cắm mốc giới do cơ quan giao đất, cho thuê đất phê duyệt.

3. Kinh phí cắm mốc.

a) Kinh phí cắm mốc theo đồ án quy hoạch:

Kinh phí cắm mốc theo quy hoạch ra ngoài thực địa được xác định thuộc nghiệp vụ lập quy hoạch vì vậy cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí này theo quy định có liên quan.

b) Kinh phí cắm mốc theo dự án đầu tư:

Kinh phí này do chủ đầu tư các công trình điện chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Mục 2- Đầu tư phát triển điện lực theo quy hoạch

Điều 6. Trách nhiệm đầu tư công trình điện lực theo Quy hoạch

1. Đơn vị truyền tải điện, phân phối điện và bán lẻ điện khác có trách nhiệm đầu tư phát triển lưới điện phân phối đáp ứng nhu cầu điện theo quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư công tơ, dây dẫn điện đến công tơ cho bên mua điện.

2. Trường hợp khách hàng sử dụng điện đầu tư lưới điện phục vụ sản xuất kinh doanh của mình, Công ty điện lực Bắc Ninh, các đơn vị phân phối và bán lẻ điện khác có trách nhiệm lắp đặt công tơ và thiết bị phụ trợ cho việc đo đếm điện để thực hiện thanh toán tiền điện theo mức giá điện tại cấp điện áp ở điểm lắp thiết bị đo đếm.

3. Công ty điện lực Bắc Ninh, các đơn vị phân phối và bán lẻ điện khác được sử dụng lưới điện của khách hàng để đấu nối phát triển lưới điện và bán điện cho các khách hàng khác khi có thỏa thuận bằng văn bản với chủ sở hữu lưới điện và phải đảm bảo các quy định hiện hành về mặt công suất, an toàn lưới điện. Trường hợp các bên liên quan không thoả thuận được thì đề nghị UBND tỉnh để giải quyết, Sở Công Thương là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc.

Điều 7. Lập kế hoạch đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch

1. Đơn vị truyền tải điện, phân phối và bán lẻ điện, các chủ đầu tư xây dựng công trình điện khác trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư phát triển điện lực như sau:

a) Đơn vị truyền tải điện lập kế hoạch đầu tư phát triển công trình điện của năm tiếp theo và thông báo kế hoạch đầu tư trên địa bàn tỉnh tới Sở Công Thương trước ngày 31 tháng 8 hàng năm.

b) Công ty điện lực Bắc Ninh, các đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện khác lập kế hoạch đầu tư phát triển công trình điện của năm tiếp theo gửi về Sở Công thương trước ngày 31 tháng 8 hàng năm; trước ngày 31 tháng 12 hàng năm gửi kế hoạch đầu tư phát triển công trình điện được phê duyệt tới Sở Công thương để theo dõi, tổng hợp.

c) Các Chủ đầu tư khác căn cứ vào tình hình cụ thể, lập kế hoạch đầu tư công trình điện báo cáo Sở Công Thương trước khi thực hiện đầu tư công trình.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm quản lý, giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư phát triển điện lực theo quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 06 tháng, hàng năm.

Điều 8. Quản lý quy hoạch trong thực hiện đầu tư phát triển điện lực

Sở Công Thương có trách nhiệm quản lý quy hoạch đã được phê duyệt trong việc thực hiện đầu tư phát triển điện lực. Cụ thể:

1. Đối với công trình điện do các đơn vị phân phối điện và bán lẻ điện làm chủ đầu tư:

Khi lập kế hoạch đầu tư phát triển điện lực (quy định tại khoản 1, điều 7), Các đơn vị tự chịu trách nhiệm về sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện Kế hoạch theo định kỳ mỗi quý (03 tháng) một lần.

2. Đối với hạng mục công trình điện lực trong dự án thực hiện theo quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: Việc xem xét sự phù hợp với quy hoạch được thực hiện trong quá trình thẩm định dự án đầu tư.

- Dự án sử dụng nguồn vốn khác: Khi thỏa thuận vị trí, hướng tuyến; cấp Giấy phép quy hoạch; cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấp Giấy phép xây dựng; cấp Giấy phép đào hè, cắt đường để xây dựng công trình điện lực thì Chủ đầu tư phải cam kết với cơ quan có thẩm quyền sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

3. Các đơn vị phân phối điện, bán lẻ điện khi thỏa thuận cấp điện hoặc khi đấu nối cấp điện vào lưới điện do mình quản lý phải kiểm tra sự phù hợp về quy hoạch và yêu cầu Chủ đầu tư công trình điện cam kết và tự chịu trách nhiệm về việc xây dựng công trình điện đúng quy hoạch được duyệt. Đồng thời, các đơn vị phân phối và bán lẻ điện báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch của các công trình điện lực này về Sở Công Thương mỗi quý (03 tháng) một lần.

4. Sở Công Thương thực hiện kiểm tra, thanh tra sự phù hợp với Quy hoạch các dự án đầu tư phát triển điện lực trên địa bàn và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 9. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực

Các công trình chưa có hoặc không đúng với Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh và các Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020 đã ban hành thì phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trước khi đầu tư. Trường hợp đặc biệt, khẩn cấp cần thực hiện ngay để khắc phục sự cố, thiên tai, đảm bảo an toàn cung cấp điện, chủ đầu tư báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền quyết định.

Trình tự, thủ tục lập và thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực thực hiện theo đúng Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

Điều 10. Tiếp nhận, bàn giao công trình điện

1. Các Chủ đầu tư công trình lưới điện phân phối, lưới điện hạ áp có thể bàn giao cho Công ty điện lực Bắc Ninh hoặc đơn vị phân phối điện, bán lẻ điện khác có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để vận hành, khai thác và sử dụng. Trước khi trình phê duyệt dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận bằng văn bản với các đơn vị nhận bàn giao để thống nhất về phương án đầu tư, nguồn kinh phí xây dựng đường dây, trạm biến áp và quản lý khai thác.

2. Khi các bên thống nhất giao nhận công trình điện thì phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Phương pháp xác định giá trị và phương thức hoàn trả vốn áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BCT-BTC ngày 03/02/2010 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính về bàn giao, hoàn trả vốn đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực và quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện không đúng nội dung của Quy định này bị xử lý theo các quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực; đề xuất với UBND tỉnh phương án xử lý với các công trình điện đã được xây dựng không đúng hoặc ngoài Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

2. Các đơn vị phân phối, bán lẻ điện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành và nội dung bản Quy định này về việc thực hiện phát triển điện lực, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đầu tư phát triển điện lực về Sở Công Thương.

3. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Quy hoạch phát triển điện lực là mục tiêu, định hướng, giải pháp và cơ chế chính sách về phát triển ngành điện nhằm đảm bảo cung cấp điện một cách an toàn, liên tục cho các ngành kinh tế, công ích, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân, trên cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên năng lượng của đất nước. Quy hoạch phát triển điện lực bao gồm Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:
...
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1... Điều 5 như sau:

“1. Chủ đầu tư công trình điện có trách nhiệm phối hợp các cơ quan có thẩm quyền tiến hành cắm mốc giới đất cho xây dựng công trình điện lực theo quy định hiện hành. Đối với công trình đường dây và trạm biến áp 110kV trở lên mốc giới đất công trình này được xác định theo mốc do cơ quan quản lý chuyên ngành điện lực cấp."

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:
...
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Công ty điện lực Bắc Ninh, các đơn vị phân phối và bán lẻ điện khác được sử dụng lưới điện của khách hàng để đấu nối phát triển lưới điện và bán điện cho các khách hàng khác khi có thỏa thuận với chủ sở hữu lưới điện; phải đảm bảo đúng quy định hiện hành về mặt công suất, an toàn lưới điện và phân định rõ trách nhiệm thực hiện đầu tư, cải tạo, khắc phục khi lưới điện bị sự cố.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:
...
4. Sửa đổi khoản 2...Điều 8 như sau:

“2. Đối với hạng mục công trình điện lực trong dự án thực hiện theo quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: việc xem xét sự phù hợp với quy hoạch được thực hiện trong quá trình thẩm định dự án đầu tư

Dự án sử dụng nguồn vốn khác: khi thỏa thuận vị trí, hướng tuyến, đào hè, cắt đường để xây dựng công trình điện lực thì chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục theo quy định."

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:
...
4. Sửa đổi ...khoản 3 Điều 8 như sau:
...
3. Các đơn vị phân phối điện, bán lẻ điện khi thỏa thuận cấp điện hoặc khi đấu nối cấp điện vào lưới điện do mình quản lý phải kiểm tra sự phù hợp về quy hoạch phát triển điện lực. Trường hợp phương án đấu nối của Khách hàng không phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt, đơn vị phân phối, bán lẻ điện có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối biết để thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định. Các đơn vị phân phối và bán lẻ điện báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch phát triển điện lực của các công trình điện lực đã thỏa thuận cho khách hàng về Sở Công thương 6 tháng một lần”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:
...
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Các công trình chưa có hoặc không đúng với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt, thì phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trước khi đầu tư. Trường hợp đặc biệt khẩn cấp cần thực hiện ngay để khắc phục sự cố thiên tai, đảm bảo an toàn cung cấp điện, chủ đầu tư báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền quyết định.

Trình tự thủ tục lập và thẩm định, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực thực hiện theo Thông tư số 43/2013/TT-BCT của Bộ Công thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực; Thông tư số 24/2016/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:
...
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau:

“2. Khi các bên thống nhất giao nhận công trình điện thì phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước thực hiện bàn giao tài sản công trình điện theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý; Thông tư số 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 04/12/2013 của Liên Bộ Công thương - Tài chính hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17.10.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau:
...
2. Sửa đổi, bổ sung ...khoản 2 Điều 5 như sau:
...
2. Mốc giới phải đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết, an toàn cho người, phương tiện giao thông qua lại và phù hợp với địa hình, địa mạo khu vực cắm mốc. Hồ sơ cắm mốc giới do cơ quan giao đất, cho thuê đất phê duyệt.

a) Quản lý hồ sơ cắm mốc: Sau khi hồ sơ được phê duyệt giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành điện lực quản lý.

b) Mốc giới đất của công trình đường dây và trạm biến áp từ 110kV trở lên đã được cắm ngoài thực địa: UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý”.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 387/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 17/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 387/2013/QĐ-UBND

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279648