• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 39/2015/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2009/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2013/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg như sau:

“3. Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được bán hàng miễn thuế phục vụ hành khách xuất cảnh trên tàu bay, hành khách trên tàu bay đến Việt Nam”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg như sau:

“2. Đối tượng mua hàng là hành khách trên tàu bay đang thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được mua hàng miễn thuế trên tàu bay khi xuất cảnh, tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam”.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg như sau:

“5. Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người nhập cảnh, hành khách trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam:

a) Người nhập cảnh ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh; không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh;

b) Người nhập cảnh khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, thẻ lên tàu bay - Boarding pass. Cửa hàng miễn thuế phải sao chụp lưu một trong những chứng từ này”.

c) Hành khách mua hàng miễn thuế trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam phải xuất trình hộ chiếu, thẻ lên tàu bay - Boarding pass. Tiếp viên hàng không phải ghi đầy đủ thông tin: Tên khách mua hàng, số hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế.

Đoàn tiếp viên thực hiện việc tổng hợp chứng từ, ghi chép các thông tin liên quan đến khách mua hàng miễn thuế và bàn giao cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế để thực hiện nhập dữ liệu liên quan đến việc bán hàng của chuyến bay vào hệ thống phần mềm quản lý nối mạng với cơ quan Hải quan ngay sau khi tàu bay hoàn thành thủ tục nhập cảnh”.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg như sau:

“4. Người nhập cảnh, hành khách trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam được mua hàng miễn thuế theo định mức hành lý miễn thuế quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu,
gian lận thương mại và hàng giả;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

- Việc bán hàng cho hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam được hướng dẫn bởi Công văn 15648/BTC-TCHQ năm 2015

Ngày 11/9/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Trong khi chờ ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013, Bộ Tài chính sau khi xin ý kiến của các Bộ và UBND của tỉnh, thành phố liên quan, hướng dẫn thực hiện việc bán hàng cho hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam như sau:

I. Về công tác quản lý, giám sát và thủ tục liên quan đến việc hàng hóa bán trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

Hàng hóa bán trên các chuyến bay quốc tế thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013, Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 và Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính ngoài ra phải thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu tại mục II của công văn này.

II. Công tác quản lý bán hàng, giám sát hàng hóa miễn thuế từ kho chứa hàng miễn thuế lên tàu bay và ngược lại

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên phối hợp với các thương nhân bán hàng miễn thuế và các hãng hàng không Việt Nam triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung sau:

1. Giám sát hải quan đối với hàng xuất bán trên các chuyến bay quốc tế

a. Căn cứ vào lịch trình của các chuyến bay quốc tế, doanh nghiệp thực hiện lập phiếu yêu cầu cấp hàng cho từng chuyến bay. Phiếu yêu cầu cấp hàng phải có thông tin: tên hàng, đơn vị tính, số lượng, mã hàng hóa (nếu có).

b. Công chức hải quan thực hiện việc giám sát hàng hóa xếp lên xe hàng, thực hiện niêm phong hải quan và xác nhận vào phiếu giao nhận hàng hóa (mẫu 01 kèm theo công văn này) do doanh nghiệp lập ghi rõ số niêm phong hải quan.

c. Xe hàng được đưa đến cửa máy bay dưới sự giám sát của công chức giám sát sân đỗ.

2. Thủ tục bán hàng trên tàu bay

a. Tiếp viên bán hàng trên máy bay phải thông báo về định mức miễn thuế cho hành khách đối với các chuyến bay nhập cảnh.

b. Khi bán hàng tiếp viên phải ghi đầy đủ thông tin: tên khách hàng, số hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế, tên hàng, số lượng hàng. Đối với khách mua hàng vượt định mức cần điền đầy đủ thông tin trên 02 Phiếu thông báo vượt định mức của khách mua hàng miễn thuế (theo mẫu 03/PTBHVĐM quy định tại Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính).

c. Tiếp viên hàng không thực hiện tổng hợp các thông tin liên quan đến khách mua hàng trước khi máy bay hạ cánh.

d. Khi máy bay hoàn thành thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng bàn giao với đại diện doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế các thông tin liên quan đến khách mua hàng vượt định mức; đại diện doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế có trách nhiệm thông báo với bộ phận hải quan tại cửa khẩu nhập đối với những khách hàng mua hàng vượt định mức trước thời điểm khách hoàn thành thủ tục nhập cảnh để thực hiện thu thuế theo quy định. Khi thông báo, xuất trình 02 Phiếu thông báo và nhận lại 01 phiếu thông báo được công chức hải quan tại cửa khẩu nhập ký tên, đóng dấu.

e. Chậm nhất 24 giờ, kể từ khi tàu bay đỗ tại vị trí chỉ định của Cảng vụ Hàng không sân bay quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế phải nhập đầy đủ thông tin trên chương trình phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế có kết nối với cơ quan hải quan các nội dung gồm: Họ tên người mua hàng, số hiệu chuyến bay, ngày bay, tên hàng, số lượng, trị giá, tổng lượng, tổng trị giá.

3. Về giám sát hải quan đối với hàng bán không hết thu hồi từ các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

a. Hàng bán không hết trên các chuyến bay quốc tế phải được niêm phong hải quan trước khi đưa ra khỏi máy bay.

b. Xe hàng được niêm phong từ máy bay xuống để nhập kho chịu sự giám sát của công chức giám sát sân đỗ.

c. Việc kiểm đếm, giao nhận hàng hóa giữa doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế và tiếp viên hàng không phải có sự chứng kiến của công chức hải quan và được thực hiện sau khi đưa xe hàng ra khỏi máy bay và trước khi hàng được đưa vào kho.

d. Công chức giám sát kho kiểm tra tình trạng niêm phong của xe hàng và thực hiện giám sát xe hàng vào kho, xác nhận vào phiếu nhập kho của doanh nghiệp.

4. Về giám sát hải quan đối với tiền mặt, ngoại tệ bán hàng khi làm thủ tục nhập cảnh

Khi làm thủ tục nhập cảnh, tiếp viên trưởng hoặc đại diện của doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế xuất trình lượng tiền, ngoại tệ và 02 bảng kê lượng tiền mặt, ngoại tệ thu được từ bán hàng miễn thuế trên máy bay (mẫu số 02 kèm theo công văn này) cho công chức hải quan kiểm tra, xác nhận trên 02 bảng kê, công chức hải quan lưu 01 bản chuyển bộ phận quản lý cửa hàng miễn thuế để làm căn cứ kiểm tra, trả lại cho doanh nghiệp 01 bản.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên gửi văn bản thông báo cho Cảng hàng không dân dụng quốc tế và các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế biết nội dung văn bản để phối hợp thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị thực hiện./.
...
Mẫu số 01 PHIẾU GIAO NHẬN HÀNG HÓA
...
Mẫu số 02 BẢNG KÊ LƯỢNG TIỀN MẶT, NGOẠI TỆ THU ĐƯỢC TỪ BÁN HÀNG MIỄN THUẾ TRÊN MÁY BAY

Xem nội dung VB
Việc bán hàng cho hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam được hướng dẫn bởi Công văn 15648/BTC-TCHQ năm 2015
Điều 3. Địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế
...

3. Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được bán hàng miễn thuế phục vụ hành khách xuất cảnh trên tàu bay.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế
...

2. Đối tượng mua hàng là hành khách trên tàu bay đang thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được mua hàng miễn thuế trên tàu bay khi xuất cảnh.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

...

3. Bổ sung Khoản 5 Điều 5 như sau:

“5. Đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người nhập cảnh:

a) Người nhập cảnh ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh được mua hàng miễn thuế ngay tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh; không được mua hàng miễn thuế sau khi đã ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan tại cửa khẩu quốc tế sân bay nhập cảnh;

b) Người nhập cảnh khi mua hàng miễn thuế phải xuất trình hộ chiếu có đóng dấu nhập cảnh, thẻ lên tàu bay - Boarding pass. Cửa hàng miễn thuế phải sao chụp lưu một trong những chứng từ này.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, như sau:

...

4. Bổ sung Khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Người nhập cảnh được mua hàng miễn thuế theo định mức hành lý miễn thuế quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39/2015/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/09/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/09/2015   Số công báo: Từ số 997 đến số 998
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Sửa đổi 04 nội dung liên quan đến kinh doanh bán hàng miễn thuế 

Ngày 11/09/2015, Thủ Tướng đã ban hành Quyết định 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg .

Theo đó, Quyết định 39/2015 đã sửa đổi, bổ sung 04 nội dung của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg.

Nội dung thứ nhất là sửa lại điều khoản quy định về địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế. Về cơ bản, nội dung của điều đươc sửa đổi không có nhiều khác biệt so với nội dung cũ, chỉ khác biệt về từ ngữ lập pháp. Theo đó, nguyên văn nội dung được sửa đổi là:

Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được bán hàng miễn thuế phục vụ hành khách xuất cảnh trên tàu bay, hành khách trên tàu bay đến Việt Nam.

Nội dung thứ hai chính là sửa đổi bổ sung về đối tượng mua hàng miễn thuế. Theo đó, đối tượng mua hàng miễn thuế không khác biệt lớn so với quy định cũ, chỉ có thời điểm mua hàng miễn thuế được quy định bổ sung thêm. Cụ thể, đối tượng mua hàng miễn thuế không chỉ được mua hàng miễn thuế trên tàu bay khi xuất cảnh, mà còn khi tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam

Nội dung thứ ba là Quyết định 39/2015/QĐ-TTg đã sửa đổi, bổ sung thêm đối tượng và điều kiện được mua hàng miễn thuế là người nhập cảnh, hành khách trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam. Sửa đổi rõ nét nhất ở nội dung này chính là việc bổ sung thêm quy định sau đây:

Hành khách mua hàng miễn thuế trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam phải xuất trình hộ chiếu, thẻ lên tàu bay - Boarding pass. Tiếp viên hàng không phải ghi đầy đủ thông tin: Tên khách mua hàng, số hộ chiếu, số chuyến bay, số ghế.

Đoàn tiếp viên thực hiện việc tổng hợp chứng từ, ghi chép các thông tin liên quan đến khách mua hàng miễn thuế và bàn giao cho doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế để thực hiện nhập dữ liệu liên quan đến việc bán hàng của chuyến bay vào hệ thống phần mềm quản lý nối mạng với cơ quan Hải quan ngay sau khi tàu bay hoàn thành thủ tục nhập cảnh.

Nội dung thứ tư là sửa đổi về căn cứ pháp lý xác định định mức hành lý miễn thuế.Thay vì Nghị định 66/2002/NĐ-CP như quy định cũ, Quyết định 39/2015/QĐ-TTg quy định phải căn cứ vào Quyết định 31/2015/QĐ-TTg về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

Quyết định 39/2015/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.

Từ khóa: Quyết định 39/2015/QĐ-TTg

544

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
289794