• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3906/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 3906/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3906/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 33/TTg-TCCV ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao trực thuộc UBND tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 749/TTr-SNV ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

1. Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà n­ước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trụ sở: Tạm thời sử dụng một phần cơ sở vật chất tại địa chỉ 183 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để hoạt động.

Điều 2. Giám đốc Sở Du lịch có trách nhiệm:

1. Căn cứ Đề án thành lập Sở Du lịch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan thực hiện việc chia tách, bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch; các hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan; biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Nhà nước; bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành liên tục các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở Du lịch. Việc bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trước ngày 30/11/2016.

2. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch theo Quyết định của UBND tỉnh.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3906/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3906/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331827