• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 3907/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 3907/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3907/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa - Thể thao trực thuộc UBND tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 749/TTr-SNV ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định (sau khi tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch để thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định).

1. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa và Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trụ sở: Đặt tại nhà số 183, đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:

1. Căn cứ nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao dự thảo và trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ thẩm định) ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao để làm cơ sở thực hiện.

2. Thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới của Sở Văn hóa và Thể thao theo Quyết định của UBND tỉnh.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3907/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3907/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332923