• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 3947/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về dao phay do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3947/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3947/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 14 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11986-1:2017

ISO 3338-1:1996

Chuôi dao hình trụ dùng cho dao phay - Phần 1: Đặc tính kích thước của chuôi dao hình trụ trơn

2.

TCVN 11986-2:2017

ISO 3338-2:2013

Chuôi dao hình trụ dùng cho dao phay - Phần 2: Đặc tính kích thước của chuôi dao hình trụ có mặt vát

3.

TCVN 11986-3:2017

ISO 3338-3:1996

Chuôi dao hình trụ dùng cho dao phay - Phần 3: Đặc tính kích thước của chuôi dao có ren

4.

TCVN 11987:2017

ISO 3936:1993

ng nối thu dẫn động bằng vấu có độ côn ngoài và trong 7/24 - Kích thước

5.

TCVN 11988-1:2017

ISO 3937-1:2008

Trục gá dao phay dẫn động bằng vấu - Phần 1: Kích thước côn Morse

6.

TCVN 11988-2:2017

ISO 3937-2:2008

Trục gá dao phay dẫn động bằng vấu - Phần 2: Kích thước côn 7/24

7.

TCVN 11988-3:2017

ISO 3937-3:2008

Trục gá dao phay dẫn động bằng vấu - Phần 3: Kích thước mặt phân cách của côn rỗng có mặt bích tiếp xúc

8.

TCVN 11989:2017

ISO 5413:1993

Máy công cụ - Dn động cưỡng bức côn Morse

9.

TCVN 11990-1:2017

ISO 5414-1:2002

ng kẹp dao (ng kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát - Phần 1: Kích thước của hệ dẫn động chuôi dao

10.

TCVN 11990-2:2017

ISO 5414-2:2002

ng kẹp dao (Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát - Phần 2: Kích thước ghép nối ống kẹp và ký hiệu

11.

TCVN 11991:2017

ISO 5415:2007

ng ni thu có côn ngoài 7/24 và côn Morse trong với vít gắn liền

12.

TCVN 11992-1:2017

ISO 7388-1:2007

Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cơ cấu thay dao tự động - Phần 1: Kích thước và ký hiệu của chuôi dao dạng A, AD, AF, U, UD và UF

13.

TCVN 11992-2:2017

ISO 7388-2:2007

Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cơ cấu thay dao tự động - Phần 2: Kích thước và ký hiệu của chuôi dao dạng J, JD và JF

14.

TCVN 11992-3:2017

ISO 7388-3:2016

Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cơ cấu thay dao tự động - Phần 3: Nút hãm dạng AD, AF, UD, UF, JD và JF

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần V
ăn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3947/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3947/QĐ-BKHCN

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380255