• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 4002/QĐ-UBND năm 2019 công bố Bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 4002/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4002/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa, hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 7025/TTr-SGTVT ngày 31/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa, thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gởi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam (số thứ tự 81, Mục II, Phần A được ban hành tại Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai);

2. Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách ngang sông (số thứ tự 83, Mục II, Phần A được ban hành tại Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm xóa bỏ thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gỡ bỏ nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ trên Phần mềm một cửa điện tử (Egov) của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4002/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 06/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4002/QĐ-UBND

60

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444909