• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Quyết định 4056/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 4056/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4056/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra và Văn bản số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2019;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 615/TTr-TTT ngày 12/11/2018 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh (có Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện Kế hoạch thanh tra được duyệt, tránh chồng chéo, trùng lắp; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo cho các cơ quan cấp trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTCP (Vụ TCKHTH);
- Cục
II, TTCP;
- TT, Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy
- UBKT Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, K18.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung Thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành thanh tra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

1

Trường THPT Võ Giữ, huyện Hoài Ân

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính.

30 ngày

Từ năm 2014-2017

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Trường THPT số 2 Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính.

30 ngày

Từ năm 2014-2017

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

3

UBND thị xã An Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản

45 ngày

Từ năm 2015 -2018

Quý I

Thanh tra tỉnh

 

 

4

Các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc điều chỉnh giá thuê đất; quản lý, sử dụng đất cho thuê và việc thu, nộp tiền thuê đất.

45 ngày

Từ năm 2012-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

5

UBND huyện Vĩnh Thạnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 135 và Nghị quyết 30a của Chính phủ.

45 ngày

Từ năm 2014-2018

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

6

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Quy Nhơn

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản.

45 ngày

Từ năm 2014-2018

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

7

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu - chi tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

35 ngày

Từ năm 2014-2017

Quý IV

Thanh tra tỉnh

 

 

8

UBND huyện Hoài Ân

Trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

15 ngày

Từ năm 2017-2018

Quý IV

Thanh tra tỉnh

 

 

9

Thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ

Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

 

 

 

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4056/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 19/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4056/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407548