• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 407/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:407/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại phụ lục 1, 2 kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý, đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành và UBND các huyn, thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ - Cục KSTTHC;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTTH-CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH HƯNG YÊN ( BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBDN tỉnh Hưng Yên)

TT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại văn bản pháp luật cấp tỉnh

1

Báo cáo thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

 

X

 

Sở Xây dựng

2

Báo cáo thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015

Báo cáo kết quả chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

 

X

 

Sở Xây dựng

3

Báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

X

X

 

Sở Xây dựng

4

Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu tỉnh Hưng Yên

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trong năm của tỉnh Hưng Yên và tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu

Điều 5, Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 UBND tỉnh

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Báo cáo tình hình thực hiện phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và tình hình thực hiện quy chế phối hợp quản lý trên địa bàn tỉnh

Khoản 5 Điu 19 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chc năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

6

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết s35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Báo cáo về việc thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Mục 2 Phn III của Chương trình hành động số 1333/CTr-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng/ năm

- Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư theo thẩm quyền

- Tình hình thực hiện vốn đầu tư; tình hình quản lý các chương trình đầu tư công

- Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

- Tình hình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác;

- Tình hình thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư và cơ quan nhà nước;

- Đề xuất, kiến nghị.

Công văn s2334/UBND-TH ngày 15/12/2015 về việc thực hiện Nghị định số 84 ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 16/3/2017

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9

Báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tình hình các hoạt động lĩnh vực VHTTDL hằng tháng, quý, 6 tháng, năm

Theo quy định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020: Hàng năm, 3 năm, tổng kết.

Kết quả thực hiện Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020: Hàng năm, 3 năm, tổng kết.

Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025: Hàng năm, 2 năm, tổng kết.

Kết quả thực hiện Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 20172020, định hướng đến năm 2025: Hàng năm, 2 năm, tổng kết.

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Báo cáo về việc tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hưng Yên đến năm 2020: Báo cáo hàng năm, tổng kết Kế hoạch

Kết quả thực hiện Đề án Phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Kế hoạch số 195 /KHHĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn; 2016-2020: Hằng năm, 3 năm, tổng kết

Kết quả thực hiện Đề án Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020: Hằng năm, 3 năm, tổng kết

Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể theo và Du lịch

14

Báo cáo về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng, chng bạo lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành Luật: Trước ngày 15/11 hàng năm

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản hướng dẫn thi hành Luật:

Công văn số 940 /UBND-VX ngày 02/6/2009 của UBND tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15

Báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình: Trước ngày 20/5 và 20/11 hàng năm

Kết quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16

Báo cáo về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Trước ngày 20/11 hàng năm.

Kết quả công tác thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch số 95 /KHHĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17

Báo cáo về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Hưng Yên đến năm 2020: Trước ngày 25/11 hàng năm.

Kết quả công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

Kế hoạch s223/KH-UBND ngày 27/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn hóa, Ththao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Báo cáo về việc thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hưng Yên đến năm 2020: Trước ngày 25/11 hàng năm.

Kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tnh Hưng Yên đến năm 2020.

Quyết định số 83/QĐ- BCĐ ngày 28/02/2017 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh

Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19

Báo cáo về việc thực hiện phối hợp liên ngành về Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Trước ngày 25/6 và ngày 25/11 hàng năm.

Kết quả việc thực hiện phối hợp liên ngành về Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Kế hoạch số 50/ KH-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh

Văn hóa; Thể thao và Du lịch

X

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

X

 

SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

20

Báo cáo công tác tư pháp

Kết quả thực hiện công tác tư pháp, pháp chế

QĐ số 362/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

21

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Kết quả kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản QPPL

QĐ số 936/QĐ-UBND ngày 23/4/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

22

Báo cáo rà soát, đơn giản hóa TTHC

Rà soát, đơn giản hóa TTHC

QĐ số 28/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

23

Báo cáo kết quả tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả, gii quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Kết quả tình hình thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết

QĐ số 1991/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

24

Báo cáo tình hình thi hành pháp luật

Kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật

QĐ số 602/QĐ-UBND ngày 20/02/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

25

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Rà st, hoàn thiện pháp luật về xử lý VPHC; thanh, kiểm tra, việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC

QĐ s 608/QĐ-UBND ngày 20/02/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

26

Báo cáo công tác Bồi thường nhà nước

Kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 09/02/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

27

Báo cáo đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024

Báo cáo thống kê sliệu hộ tịch

Kế hoạch s 89/KH-UBND ngày 29/3/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

28

Báo cáo tổng kết Luật xử lý VPHC

Báo cáo tng kết Luật XLVPHC

Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 12/6/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

29

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp "

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Ban Chỉ đạo Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

 

 

Sở Tư pháp

30

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017

Kế hoạch số 1256/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

31

Báo cáo kết quả triển khai Luật Trợ giúp pháp lý

Báo cáo kết quả triển khai Luật Trợ giúp pháp lý

QĐ số 2999/QĐ-UBND ngày 13/11/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

32

Báo cáo triển khai thi hành Bộ luật hình sự

Kết quả triển khai thi hành Bộ luật hình s

QĐ số 2776/QĐ-UBND ngày 23/10/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

33

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 16/02/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

34

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 14/7/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

35

Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 01/8/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

36

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC

Kết quả tự đánh giá, chấm điểm Ch sCCHC của cơ quan, đơn vị

2288/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 ban hành Quy định về xác định Chsố CCHC và Bộ Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

37

Báo cáo kết quả xếp hạng Chỉ sCCHC các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

2288/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 ban hành Quy định về xác định Chsố CCHC và Bộ Chsố CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

38

Báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC

Kết quả tuyên truyền CCHC của cơ quan, đơn vị

KH 289/KH-UBND ngày 30/11/2016 về C giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tnh Hưng Yên

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

39

Báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC

Kết quả tuyên truyền CCHC của tnh

KH 289/KH-UBND ngày 30/11/2016 về C giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội vụ

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Nội vụ

40

Báo cáo kết quả công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đo, viên chức quản lý

Tình hình thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyn, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị

CV 2175 /CV-UBND ngày 15/12/2014 V/v tăng cường quản lý công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ qun lý các cơ quan, đơn vị

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

41

Báo cáo kết quả thực hiện Ch thsố 07/CT-TTg

Kết quả thực hiện Chthị 07/CT-TTg v/v đẩy mạnh phòng, chng tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng

KH 199/KH-UBND ngày 24/11/2014 triển khai thực hiện Chỉ thị s 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

42

Báo cáo Kết quả thực hiện tinh giản biên chế

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị

KH 178/KH-UBND ngày 19/8/2015 triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP

Nội vụ

X

 

UBND tỉnh

X

 

 

Sở Nội vụ

43

Báo cáo Kế hoạch tinh giản biên chế; danh sách đối tượng tinh giản biên chế

Kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của cơ quan, đơn vị; danh sách đối tượng tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị

CV 617/UBND-NC ngày 06/4/2016 v/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch s 178/KH-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

44

Báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ

Kết quả thực hiện CTHĐ của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII

1038/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, li sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nội vụ

X

 

UBND tỉnh, Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

45

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 161

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 161 trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch 206/KH-UBND ngày 10/7/2017 về triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg về thực hiện các mc tiêu của cộng đồng VH-XH ASEAN

Lao động - TB&XH

X

 

SLao động- TB&XH

X

X

 

Sở Lao động - TB&XH

46

Báo cáo thăm tặng quà Tết người có công

Kết quả thăm tặng quà cho người có công nhân dịp Tết Nguyên Đán

Quyết định 3132/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Lao động - TB&XH

X

 

SLao động- TB&XH

 

X

 

Sở Lao động - TB&XH

47

Báo cáo công tác giảm nghèo 6 tháng và hàng năm

Kết quả thực hiện các chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo liên quan đến lĩnh vực ngành quản

Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh về giảm nghèo tnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020

Lao động - TB&XH

X

 

SLao động- TB&XH

X

X

 

Sở Lao động - TB&XH

48

Báo cáo công tác người cao tuổi hàng năm

Kết quả thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi

Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tui tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2020

Lao động - TB&XH

X

 

SLao động- TB&XH

X

X

 

Sở Lao động - TB&XH

49

Báo cáo tình hình tiết kiệm, chống lãng phí

Báo cáo tình hình tiết kiệm, chống lãng phí

QĐ s06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011; số 1580/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

Tài chính

 

X

UBND tỉnh, Sở Tài Chính

X

X

 

Sở Tài chính

50

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sn nhà nước

2250/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Lao động - TB&XH

Tài chính

 

X

UBND tỉnh, Sở Tài Chính

X

X

 

Sở Tài chính

51

Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Đánh giá hàng năm tình hình thực hiện việc Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Điểm 5.1 của Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh

Nông nghiệp và PTNT

X

 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT

X

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

52

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phối hợp công tác của các tổ chức ngành Nông nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và phi hợp công tác của các tổ chức ngành đặt tại địa bàn cấp huyện; những vấn đề đột xuất phát sinh; những vấn đề cn qun lý, chỉ đạo, phối hợp công tác; những kiến nghị đề xuất

Điều 17, Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 về ban hành Quy chế về quản lý phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cấp tỉnh ngành NN-PTNT.

Nông nghiệp và PTNT

X

 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT

X

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

53

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU Chương trình phát triển nông nghip- theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Báo cáo kết quả việc phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bn vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên

Mc 3, phần 4 Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 27/6/2016 về Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Nông nghiệp và PTNT

X

 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT

X

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

54

Báo cáo chuyn đi đất lúa sang trồng cây hàng năm kết hợp chăn nuôi với nuôi trng thủy sản

Báo cáo về tình hình thực hiện, kết quả chuyển đổi cơ cấu trên đất lúa của từng địa phương

Theo nội dung Điều 4 Thông tư 19/2016/TT- BNNPTNT và Quyết định 438/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Nông nghiệp và PTNT

X

 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT

X

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

55

Báo cáo tình hình sản xuất Nông nghiệp vụ Xuân/ vụ Mùa và vụ Đông

Đánh giá tình hình sản xut nông nghiệp của tnh: chăn nuôi, thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật

Thực hiện định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 (Quyết định 1159/QĐ UBND ngày 10/6/2010 về quy định chức năng, nhim vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp -PTNT)

Nông nghiệp và PTNT

X

 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT

X

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

56

Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng/ cả năm

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tt cả các mặt sản xuất nông nghiệpphát triển thôn của tnh

Thực hiện định kỳ vào tháng 6 và tháng 12 theo Điểm 4.3 Khoản 4 Điều 2 Quyết định 1159/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp -PTNT

 

 

 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

57

Báo cáo công tác đào tạo nghề 6 tháng/cả năm

Đánh giá thực trạng công tác đào tạo ngh trong nông thôn

Khoản 8 Điều 2 Quyết định 1159/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp -PTNT

Nông nghiệp và PTNT

X

 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT

X

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

58

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đánh giá việc quản lý, chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm tnh Hưng Yên

Công văn s3523/UB- NC ngày 15/12/2017 về việc báo cáo thực hiện Chthị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Nông nghiệp và PTNT

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

X

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

59

Báo cáo định kỳ quý, 6 tháng và hàng năm

Kết quả phát triển giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục

Kế hoạch 321/KH-UBND ngày 21/12/2016

Giáo dục và đào tạo

X

 

Sở GD&ĐT

 

X

 

Sở GD&ĐT

60

Báo cáo Sơ kết HKI và Tổng kết năm học

Kết quả triển khai nhiệm vụ năm học

Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh

Giáo dục và đào tạo

X

 

Sở GD&ĐT

 

X

 

Sở GD&ĐT

61

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 6 tháng, tổng kết năm

Tình hình thực hiện công tác phối hợp phòng, chng ti phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thông tin và Truyền thông

X

Thanhtra.stttt@hungyen.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyn thông

62

Báo cáo tình hình sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và Thư điện tử công vụ

* Tình hình sử dụng phần mềm QLVB&ĐH

- Tỷ lệ % văn bản đến, đi được cập nhật trên phần mềm.

- Tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên sử dụng phần mềm

* Tình hình sử dụng thư điện tử

- Tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm; Quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên.

Thông tin và Truyền thông

X

cntt.stttt@hungyen.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyn thông

63

Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên hàng năm

Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT hàng năm

- Hạ tầng công nghệ thông tin

- Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lc CNTT

- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

- Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

- Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thng thư điện tử công vụ tỉnh Hưng Yên

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hàng năm

Thông tin và Truyền thông

X

cntt.stttt@hungyen.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông

X

X

 

Sở Thông tin và Truyn thông

64

Báo cáo tình hình thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chiến lược KH&CN giai đoạn 2016-2025 1

Khoản 5 Điều 2 của Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

Khoa học và Công nghệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

65

Kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống, biến đổi khí hậu tỉnh\ giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025

Kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Bảo vệ môi trường

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

66

Kết quả thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Kết quả thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thi sinh hoạt nông thôn tnh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Bảo vệ môi trường

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

67

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch s229/KH-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thtướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

68

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tình hình thực hiện kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tình hình thực hiện kế hoạch số 93A/KH-UBND ngày 31/3/2017 về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy li và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Qun lý đất đai

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

69

Báo cáo thực hiện quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 về ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Khoáng sản

X

 

UBND tỉnh Sở; Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

70

Kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Kết quả thực hiện Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Bảo vệ môi trường

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

71

Đoàn ra, đoàn vào

Số lượng đoàn ra, đoàn vào tỉnh

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên

Đối ngoại

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

X

X

 

Văn Phòng UBND tỉnh

72

Tình hình cấp thẻ ABTC

Tình hình cấp thẻ ABTC và các vấn đề liên quan

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên

Quản lý doanh nghiệp nước ngoài

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

73

Báo cáo thực hiện Chthị 13/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Báo cáo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP hàng quý, năm

Công văn của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1013/UBND-KGVX ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 2940/UBND-KGVX ngày 9/12/2016 về báo cáo quý thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTG về an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm

X

 

UBND tỉnh; SY tế

X

X

 

SY tế

74

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng n hàng quý, 6 tháng, 01 năm

Điều 10, Quyết định số 05/QĐ-BCĐLNATTP ngày 30/9/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên và Tổ giúp việc

An toàn thực phẩm

X

 

UBND tỉnh; Sở Y tế

X

 

 

Sở Y tế

75

Báo cáo kết quả thanh tra, kim tra doanh nghiệp 6 tháng và hàng năm

Kết quả thanh tra, kim tra doanh nghiệp 6 tháng và hàng năm

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp;

Quyết định số 1088/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thanh tra

X

 

Thanh tra tỉnh

X

X

1

Thanh tra tỉnh

II

Chế độ báo cáo định kỳ được quy định ti văn bản pháp luật cấp huyn

1.

Huyện Mỹ Hào

1

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tcáo và phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của huyn Mỹ Hào

Thanh tra

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 18/01/2017 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Văn phòng

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

3

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 25/11/2016 của UBND huyện về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mỹ Hào năm 2017

Nội vụ

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

4

Báo cáo công tác tư pháp

Tình hình, hoạt động công tác tư pháp

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

5

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tình hình xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch s32/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND huyện về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

6

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Bồi thường nhà nước

Kế hoạch s26/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

7

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

Nghị quyết số 55/NQ/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về nhiệm vụ đầu tư phát triển

Kinh tế - Hạ tầng

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về dự toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2017

Tài chính- Kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

9

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội

Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; số 56/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

10

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kế hoạch số 01/KH- BCĐ ngày 13/02/2017 của Ban chỉ đạo 389 huyện về việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017

Thị trường

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

11

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Công tác chỉ đạo, điều hành

Quyết định số: 1086/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND huyện Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào, nhiệm kỳ 2016-2021

Quản lý

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

12

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND huyện về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyn

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

13

Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo

Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 03/11/2017 của UBND huyện về giảm nghèo huyện Mỹ Hào giai đoạn 2017-2020

Xã hội

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

14

Báo cáo kết quả thẩm định, xét và công nhận lại "cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "đơn vị chuẩn văn hóa", "doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" sau 05 năm giai đoạn 2013 -2017

Các hoạt động triển khai thực hiện phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 08/3/2017

Văn hóa và Thông tin

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

15

Báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tình hình công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 2017

Y tế

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

16

Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Kế hoạch số 01/KH-BATGT ngày 13/02/2017 của Ban An toàn giao thông huyện về kế hoạch năm an toàn giao thông 2017

Giao thông

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Huyện Văn Giang

1

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội hàng tháng, quý 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo năm

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo năm

Tình hình thức hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng, cả năm

Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Tài chính

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

3

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo năm

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Xây dựng

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

4

Báo cáo chỉ đạo, điều hành 6 tháng và cả năm của UBND huyện

Tình hình chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện 6 tháng, cả năm

Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Tổng hợp

X

 

HĐND huyện; UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

5

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính

Kết quả công tác ci cách hành chính

03/KH-UBND ngày 06/01/2017 về cải ch hành chính

Nội vụ

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

6

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính huyện Văn Giang năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

7

Báo cáo công tác Tư pháp

Tình hình công tác tư pháp 6 tháng và cả năm

Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc ban hành Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2017 của huyện Văn Giang

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao

Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao tại các văn bản

Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND huyện

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

3.

Huyện Khoái Châu

1

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội

tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 5/7/2016

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm tiếp theo

tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm tiếp theo

Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 5/7/2016

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

X

UBND huyện

3

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 5/7/2016

Tài chính

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Tài chính

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

5

Báo cáo chương trình giám sát HĐND huyện 2017

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 24/12/2016

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

6

Báo cáo chương trình giám sát HĐND huyện 2018

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

7

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 v/v Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính huyện Khoái Châu năm 2017

Văn phòng

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

8

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Nội vụ

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

9

Báo cáo công tác tư pháp

Tình hình, hoạt động công tác tư pháp

Kế hoạch s324/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

10

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tình hình xử lý phạm hành chính

Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND huyện Ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Khoái Châu 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

11

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Bồi thường nhà nước

Kế hoạch s13/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

12

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Nghị quyết s72/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về dự toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2017.

Tài chính- Kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

13

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội

Nghị quyết s68/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26/12/2016 của HĐND huyện phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 2017

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

14

Báo cáo chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân huyện năm 2017

Tất cả các phòng, ngành

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện về ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

15

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

16

Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Kế hoạch s 36/KH-UBND ngày 24/4/2017 của UBND huyện về Tổ chức Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ năm 2017

Giao thông

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

17

Báo cáo phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực

Kế hoạch s18/KH-UBND ngày 10/3/2017 Thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Khoái Châu

Xã hội

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

18

Báo cáo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Khoái Châu năm 2017

Công tác phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

Kế hoạch s28/KH-UBND ngày 10/4/2017 về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Khoái Châu năm 2017

Nông nghiệp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

19

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm

Giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/2/2017 của UBND huyện về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 huyện Khoái Châu

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

4

Huyện Tiên Lữ

1

Báo cáo công tác tư pháp

Tình hình, hoạt động công tác tư pháp

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND huyện ban hành chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo xử lý vi phạm hành chính

Tình hình xử lý vi phạm hành chính

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND huyện ban hành chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

3

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Tình hình kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND huyện ban hành chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

4

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

5

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm tiếp theo

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm tiếp theo

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

6

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cui năm

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tài Chính- Kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

7

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tài Chính- Kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đu năm chủ trương 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đu năm chủ trương 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Tài Chính- Kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

9

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chủ trương năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, chủ trương năm tiếp theo

Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân huyện Tiên Lữ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Kinh tế - Hạ Tầng

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

10

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát hành chính

Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18 /01/2017 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Văn phòng

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

11

Báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tình hình công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 01/KH- BCĐVSATTP ngày 03/01/2017; Công văn số 313/UBND-YT ngày 20/6/2017 của UBND huyện

Y tế

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

12

Báo cáo triển khai thực hiện phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa

Các hoạt động triển khai thực hiện phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa

Kế hoạch số 18/KH- BCĐ ngày 18/01/2017

 văn hóa- Thông tin

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

13

Báo cáo công tác gia đình

Các hoạt động trong lĩnh vực gia đình, phòng, chống bạo lực

Kế hoạch số 30/KH- BCĐ ngày 23/2/2017

Văn hóa - Thông tin

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

14

Báo cáo công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch s94/KH-UBND ngày 30/12/2016 của

Nội vụ

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

5.

Huyện Yên Mỹ

1

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm  nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Tổng hợp

X

 

ND; UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm tiếp theo

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm tiếp theo

Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Tổng hợp

X

 

ND; UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

3

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Tài Chính

X

 

ND; UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Tài Chính

X

 

ND; UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

5

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đu năm chủ trương 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đu năm chủ trương 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Xây dựng

X

 

ND; UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

6

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chủ trương năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chủ trương năm 2018

Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

Xây dựng

X

 

ND; UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

7

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016

 

X

 

ND; UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

8

Báo cáo chỉ đạo điều hàng năm 2017 và chủ trương năm 2018

Báo cáo chỉ đạo điều hàng năm 2017 và chủ trương năm 2018

01/CT-HĐND ngày 12/1/2017 chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2016-2017

Chỉ đạo, điều hành

X

 

ND; UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

9

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính

Kết quả công tác cải cách hành chính

92/KH-UBND ngày 30/12/2016 về cải cách hành chính

Tư pháp

X

 

ND; UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

10

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hàng năm 2017 trên địa bàn huyện

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

11

Báo cáo công tác Tư pháp

BC công tác tư pháp, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/02/2017 về công tác tư pháp năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

12

Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 27/02/2017 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

13

Báo cáo Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2017

Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2017

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 09/3/2017 về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

14

Báo cáo Thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 trên địa bàn huyện

Thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 28/8/2017 về thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyn

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

15

Báo cáo Chương trình làm việc của UBND huyện

Chương trình làm việc của UBND huyện

Quyết định số 1994/2016/QĐ-UBND ngày 7/9/2016 V/v ban hành quy chế làm việc

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

16

Báo cáo sản xuất vụ Xuân

Báo cáo sản xuất v Xuân

01/CT-HĐND ngày 12/1/2017 chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2016-2028

Nông nghiệp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

17

Báo cáo kết quả gieo cấy vụ mùa, trng màu hè thu Kế hoạch trồng cây vụ đông

Báo cáo kết quả gieo cấy vụ mùa, trông màu hè thu Kế hoạch trồng cây vụ đông

01/CT-HĐND ngày 12/1/2017 chương trình hoạt động toàn khóa nhiệm kỳ 2016-2028

Nông nghiệp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

6.

Huyện Kim Động

1

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tcáo và phòng, chống tham nhũng

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 của huyện Kim Động

Thanh tra

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính huyện Kim Động năm 2017

Kiểm soát TTHC

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

3

Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND huyện về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kim Động năm 2017

Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

4

Báo cáo công tác tư pháp

Kết quả công tác tư pháp

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 của huyện Kim Động

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

5

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tình hình xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 23/02/2017 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Kim Động năm 2017

Các ngành

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

6

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Bồi thường nhà nước

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/02/2017 về việc triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

7

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 01/7/2017 của HĐND huyện về phát triển KTXH 06 tháng cuối năm

Kinh tế - Hạ tầng

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Nghị quyết s 17/2017/NQ-HĐND ngày 01/7/2017 của HĐND huyện về thu chi ngân sách nhà nước của huyện 06 tháng cuối năm 2017

Tài chính- Kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

9

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Báo cáo kinh tế xã hội của từng ngành

Công văn số 189/UBND-VP ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Đng

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

10

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kế hoạch số 02/KH- BCĐ ngày 13/02/2017 của Ban chỉ đạo 389 huyện về kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017

Công thương

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

11

Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 01/KH-HĐPB ngày 24/02/2017 về PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn huyện Kim Động

Thành viên HĐPBGDPL huyện

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

12

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 23/02/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Kim Đng năm 2017

Tình hình thi hành pháp luật

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

13

Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND huyện về thực hiện Đề án giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 -

Lao động, Thương binh và Xã hội

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

14

Báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tình hình công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/02/2017 của UBND huyện về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017

Y tế

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

15

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quản lý

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của phòng

Công văn số 19/UBND-VP ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

16

BC tình hình xử lý tài liệu tồn động

BC tình hình xử lý tài liệu tồn đọng

Công văn số 83/UBND-PNV ngày 07/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

17

Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Kế hoạch s01/KH- BATGT ngày 16/02/2017 của Ban An toàn giao thông huyện về kế hoạch năm an toàn giao thông 2017

Giao thông

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

7

Huyện Ân Thi

1

Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu ni, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 về việc phê duyệt kế hoạch bổ sung thanh tra năm 2017 của huyện Ân Thi

Thanh tra

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30/12/2016 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Thủ tục hành chính

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

3

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND huyện về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ân Thi năm 2017

Nội vụ

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

4

Báo cáo công tác tư pháp

Tình hình, hoạt động công tác tư pháp

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 03/02/2017 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

5

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tình hình xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/6/2017 của UBND huyện về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyn

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

6

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Bồi thường nhà nước

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện triển khai thực hiện công tác bi thường nhà nước năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

7

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vn đầu tư phát triển

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản

Nghị quyết s59/NQ/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện về nhiệm vụ đầu tư phát triển

Kinh tế - Hạ tng

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Nghị quyết s 60/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện về dự toán ngân sách nhà nước của huyn năm 2017

Tài chính- Kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

9

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội

Nghị quyết s59/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2017

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

10

Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Kế hoạch s01/KH- BCĐ ngày 10/02/2017 của Ban chỉ đạo 389 huyện về việc đu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng gi năm 2017

Thị trường

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

11

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

Công tác chỉ đạo, điều hành

Quyết định số: 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/10/2016 của UBND huyện Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi, nhiệm kỳ 2016-2021

Quản lý

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

12

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND huyện về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyn

Tình hình thi hành pháp luật

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

13

Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo

Kế hoạch s72/KH-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện về giảm nghèo huyện Ân Thi giai đoạn 2017 - 2020

Xã hội

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

14

Báo cáo kết quả thẩm định xét và công nhận lại "cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "doanh nghiệp đt chuẩn  văn hóa" sau 05 năm giai đoạn 2013-2017

Các hoạt động triển khai thực hiện phong trào toàn dân đăng ký xây dựng đời sống văn hóa

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 08/11/2017

Văn hóa và Thông tin

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

15

Báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Tình hình công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện

Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyn về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 2017

Y tế

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

16

Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017

Công tác đảm đảm trật tự an toàn giao thông

Kế hoạch số 01/KH- BATGT ngày 01/02/2017 của Ban An toàn giao thông huyện về kế hoạch năm an toàn giao thông 2017

Giao thông

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

8

Huyện Văn Lâm

1

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội

tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 25/6/2016

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

X

UBND huyện

2

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm 2016 nhiệm vụ giải pháp năm 2017

tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nhiệm vụ năm tiếp theo

Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

X

UBND huyện

3

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 25/6/2016

Tài Chính

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 và nhiệm vụ giải pháp năm 2017

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016

Tài Chính

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

5

Báo cáo chương trình giám sát HĐND huyện 2017

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

6

Báo cáo chương trình giám sát HĐND huyện 2018

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

7

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch s11/KH-UBND ngày 25/1/2017 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính huyện Văn Lâm năm 2017

Thủ tục hành chính

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

8

Báo cáo thực hiện kết quả công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/11/2016 về cải cách hành chính trên địa bàn huyện

Nội  vụ

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

9

Báo cáo công tác tư pháp 2017

Tình hình, hoạt động công tác tư pháp

Kế hoạch s13/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

10

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tình hình xử lý vi phạm hành chính

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 03/3/2017 Kế hoạch qun lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

11

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Bồi thường nhà nước

Kế hoạch s19/KH-UBND ngày 22/02/2017 của UBND huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017 khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

12

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 của HĐND huyện về dự toán ngân sách nhà nước của huyn năm 2017

Tài chính- kế hoạch

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

13

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội

Nghị quyết s50/2016/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

14

Báo cáo điều hành của UBND huyện

Tất cả các phòng, ngành

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện về ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

15

Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Kế hoạch 24/KH-UBND ngày 02/03/2017 của UBND huyện Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên đa bàn huyện

Tình hình thi hành pháp luật

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

16

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở

Giáo dục pháp luật

Kế hoạch s25/KH-UBND ngày 02/3/2017 của UBND huyn về phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 hên địa bàn huyện

Tư pháp

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

17

Báo cáo phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở

Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực

Kế hoạch s33/KH-UBND ngày 13/3/2017 Thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới"

Xã hội

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

9.

Huyện Phù Cừ

1

Báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm

tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và cả năm

tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và cả năm

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện

Tài chính

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

3

Báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND của Thường trực HĐND huyện

Báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND của Thường trực HĐND huyện

Công văn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19/10/2017

Tổng hợp

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm chủ trương 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng  đầu năm chủ trương 6 tháng cuối năm

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện

Đầu tư, xây dựng cơ bản

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

5

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm

Báo cáo hoạt động của HĐND huyện

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện

 

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

6

Báo cáo chỉ đạo điều hành năm 2017 và chủ trương năm 2018

Báo cáo chỉ đạo điều hàng năm 2017 và chủ trương năm 2018

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện

X

 

ND huyện

 

X

 

UBND huyện

7

Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng và cả năm

Kết quả công tác giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trong năm

Công văn số 01/CV- BATGT ngày 10/01/2017 của Ban an toàn giao thông huyn

An toàn giao thông

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

8

Báo cáo tình hình thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghip, ngư nghiệp có mức sống trung bình hàng năm

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2017

Kế hoạch số 2119/KH- LĐTBXH ngày 10/11/2017 của Sở Lao động TBXH

Dạy nghề, lao động việc làm và giảm nghèo

X

 

UBND huyện

 

X

X

UBND huyện

9

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm

Công văn số 05/CV- BCĐ ngày 14/11/2017 của Ban chỉ đạo huyện

Văn hóa

X

 

UBND huyện

 

 

X

UBND huyện

10

Báo cáo kết quả thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội; đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ năm tiếp theo

kết quả thực hiện theo chủ trương htrợ phát triển kinh tế xã hội hàng năm; dự kiến chủ trương hỗ trợ trong năm tiếp theo

Thông báo số 76-TB/HU ngày 27/5/2016 của Huyện ủy; Chương trình công tác của UBND huyện

Tài chính

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

11

Báo cáo kết quả kê khai tài sn thu nhập

Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập

Công văn số 176/TTT- PCTN ngày 01/12/2016

Tổng hợp

X

 

UBND huyện

 

X

 

UBND huyện

12

Báo cáo kết quả phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện

Báo cáo kết quả phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện

Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND huyện

Môi trường

X

 

UBND huyện

 

 

X

UBND huyện

13

Báo cáo kim đim tiến độ thực hiện Kế hoạch s 37/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện, Kế hoạch số 01/KH- BCH ngày 09/6/2017 của Ban chỉ huy giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi huyện về xử lý giải tỏa vi phạm các công trình đê điều, thủy lợi, bến bãi kinh doanh trái phép trên địa bàn huyện.

Tiến độ thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện, Kế hoạch số 01/KH- BCH ngày 09/6/2017 của Ban chỉ huy giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi huyện về xử lý giải tỏa vi phạm các công trình đê điều, thủy lợi, bến bãi kinh doanh trái phép trên địa bàn huyện.

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND huyện, Kế hoạch số 01/KH-BCH ngày 09/6/2017 của Ban chỉ huy huyện;

Tài nguyên- MT

X

 

UBND huyện; Ban chỉ đạo chuyện

 

 

X

UBND huyện

10

Thành phố Hưng Yên

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND  ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tổng hợp

X

 

Thường trực HĐND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước

Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố về dự toán NSNN ở địa phương

Tài chính

X

 

Thường trực HĐND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

3

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công

Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công

Nghị quyết s57/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công

Kế hoạch - Đầu tư

X

 

Thường trực HĐND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

4

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND

Nghị quyết s54/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố

Hành chính

X

 

Thường trực HĐND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

5

Báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Công tác bồi thường nhà nước

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/02/2017 của UBND thành phố về triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2017 trên đa bàn TPHY

Tư pháp

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

6

Báo cáo công tác văn thư lưu trữ

Công tác văn thư lưu trữ

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/3/2017 của UBND thành phố về công tác văn thư lưu trữ 2017

Văn thư

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

7

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

Kế hoạch s22/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

8

Báo cáo công tác giảm nghèo

Công tác giảm nghèo

Kế hoạch s72/KH-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố về giảm nghèo TPHY giai đoạn 2017-2020

Xã hội

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

9

Báo cáo thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Tư pháp

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

10

Báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại

Hoạt động thông tin đối ngoại

Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 02/10/2017 của UBND thành phố về hoạt động thông tin đối ngoại TPHY năm 2018

Đối ngoại

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

11

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

nh hình triển khai thực hiện Chỉ thsố 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Kế hoạch s 112/KH-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cưng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn TPHY

Xã hội

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

12

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND thành phố v/v ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC trên địa bàn TPHY

Tư pháp

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

13

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND thành phố v/v ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TPHY năm 2017

Tư pháp

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

14

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND thành phố v/v ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Tài chính

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

15

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chiến lược hi nhp Quốc tế vlao động và xã hội 

Tình hình triển khai thực hiện chiến lược hội nhập Quốc tế về lao động và xã hội

Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 11/12/2017 của UBND thành phố về triển khai thực hiện chiến lược hội nhập Quốc tế về lao động và xã hội TPHY đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lao động, xã hội

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

16

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021

Tổng hợp

X

 

UBND thành phố

 

X

X

UBND thành phố

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH HƯNG YÊN
(BÁO CÁO CÁ NHÂN/TCHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, nh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy

BC qua Hệ thống phần mềm

 

Cá nhân

Tổ chức

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân

Tình hình sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân

Khoản 1, Điều 7 Quy định về xét cho chép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Hưng n.

Xuất, nhập cảnh (thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các KCN tỉnh)

X

 

Ban Quản lý các KCN tỉnh

 

X

Ban Quản lý các KCN tỉnh

2

Báo cáo năm về số thuê bao điện thoại; số thuê bao truy nhập Internet; tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động truy nhập Internet; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet.

Số thuê bao điện thoại; số thuê bao truy nhập Internet; tỷ lngười sử dụng điện thoại di lộng truy nhập Internet; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet trong năm

Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành hthống biểu mẫu và nhân công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp hthống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Thông tin và Truyền thông

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Báo cáo tình hình thực hiện nội dung tiến độ theo hợp đồng ký kết giữa sở khoa học và công nghệ với cơ quan; chtrì thực hiện nhiệm vụ

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

Khoa học và công nghệ

X

 

Sở Khoa học và công nghệ

 

 

Sở Khoa học và công nghệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 407/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 31/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 407/QĐ-UBND

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378154