• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 4092/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về Quyết định 4092/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4092/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 34 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Tôn;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KSTT.trangnt.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (18 TTHC)

Stt

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

1.

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2.

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế)

II

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1.

Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

2.

Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

3.

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

4.

Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

5.

Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

6.

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

7.

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

III

Lĩnh vực Lao động - tiền lương

1.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

2.

Thủ tục Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

IV

Lĩnh vực Người có công

1.

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

2.

Thủ tục Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

V

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1.

Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

2.

Thủ tục Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

3.

Thủ tục Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

VI

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

1.

Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

2.

Thủ tục Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CP XÃ (16 TTHC)

Stt

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

1.

Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2.

Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế)

3.

Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

4.

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

5.

Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

6.

Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

II

Lĩnh vực Giảm nghèo

1.

Thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

2.

Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

III

Lĩnh vực Ngưi có công

1.

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2.

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

IV

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1.

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2.

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

3.

Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

4.

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

V

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1.

Thủ tục quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

2.

Thủ tục quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Phần II: NỘI DUNG CỤ TH CỦA TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

1. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tn hại cho trẻ em

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhim xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

01 giờ

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 giờ

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn xét duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

05 giờ

Bước 4

Xét duyệt kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01 giờ

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp huyện

02 giờ

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

01 giờ

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

01 giờ

 

Tng thời gian giải quyết

12 giờ

2. Thủ tục chấm dt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế)

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Trách nhim xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

Bước 2

Phân công công chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/2

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn xét duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02

Bước 4

Xét duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/2

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết

Chủ tịch UBND cấp huyện

01

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/4

 

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Không quy định

Bước 2

Xem xét, dự thảo văn bản gửi Phòng lao động - TBXH cấp huyện, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Hội đồng xét duyệt cấp xã/Công chức Lao động - TBXH cấp xã

Không quy định

Bước 3

Ký duyệt văn bản

Chủ tịch UBND cấp xã

Không quy định

Bước 4

Chuyển văn bản đến Phòng Lao động - TBXH cấp huyện

Công chức Lao động - TBXH cấp xã

Không quy định

Bước 5

Duyệt, phân công công chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH cấp huyện

Không quy định

Bước 6

Xem xét thẩm định, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả thủ tục hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức Phòng Lao động - TBXH cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Bước 7

Xem xét, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH cấp huyện

Không quy định

Bước 8

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Không quy định

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Công chức Phòng Lao động - TBXH cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, UBND cấp xã

Không quy định

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Không quy định

2. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

Bước 2

Xem xét, dự thảo văn bản, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức Lao động - TBXH cấp xã

01

Bước 3

Ký duyệt văn bản

Chủ tịch UBND cấp xã

1/2

Bước 4

Gửi văn bản đến Phòng lao động - TBXH cấp huyện

Công chức Lao động - TBXH cấp xã

1/4

Bước 5

Duyệt, phân công công chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH

1/2

Bước 6

Xem xét thẩm định, xác minh hồ sơ, dự thảo kết quả thủ tục hành chính trình lãnh đạo phòng xem xét.

Công chức Phòng Lao động - TBXH cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

1,5

Bước 7

Xem xét, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH cấp huyện

1/2

Bước 8

Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo UBND cấp huyện

01

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Công chức Phòng Lao động - TBXH cấp huyện được giao xử lý hồ sơ

1/4

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

3. Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/4

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/4

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn xét duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2

Bước 4

Xét duyệt kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/4

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp huyện

1/4

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/4

 

Tổng thời gian giải quyết

02 ngày

4. Thủ tục Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện TTHC, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn phê duyệt

Công chức được giao xử lý hồ sơ

11,5

Bước 4

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

5. Thủ tục Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện TTHC, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn phê duyệt

Công chức được giao xử lý hồ sơ

11,5

Bước 4

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

6. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, dự thảo văn bản, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức Lao động - TBXH cấp xã/Hội đồng xét duyệt

06

Bước 3

Ký duyệt văn bản

Chủ tịch UBND cấp xã

01

Bước 4

Công khai kết quả xét duyệt

Công chức Lao động - TBXH cấp xã/Hội đồng xét duyệt

07

Bước 5

Chuyển văn bản đến Phòng lao động - TBXH cấp huyện

Công chức Lao động - TBXH cấp xã

1/2

Bước 6

Tiếp nhận, xem xét thẩm định, xác minh hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý

Phòng Lao động - TBXH

06

Bước 7

Chủ tịch UBND cấp huyện Ký Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý (Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưỡng đi tượng bảo trợ xã hội) thuộc thẩm quyền quản của UBND cấp huyện) hoặc Văn bản đề nghị người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận đối tượng (Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưng đi tượng bảo trợ xã hội) không thuộc thẩm quyền quản của UBND cấp huyện)

Chủ tịch UBND cấp huyện

03

Bước 8

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã hoặc chuyển hồ sơ đến cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2

Trường hợp chuyn hồ sơ đến cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện: Cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận và xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, ký Quyết định tiếp nhận đối tượng; chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Cơ sở trợ giúp xã hội

07

Bước 9

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

 

- Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

25 ngày làm việc

- Trường hợp Cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội) không thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

32 ngày làm việc

7. Thủ tục Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Công chức, viên chức cơ sở giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 2

Phân công công chức, viên chức giải quyết

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 3

Dự thảo Quyết định tiếp nhận đối tượng

Công chức, viên chức cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 4

Ký Quyết định tiếp nhận đối tượng

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện và người hoặc thân nhân người có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Theo thỏa thuận

Bước 5

Chuyển kết quả cho cá nhân

Công chức, viên chức cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 6

Tiếp nhận đi tượng

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

Giải quyết ngay

8. Thủ tục Tiếp nhận đi tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cp huyện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Công chức, viên chức cơ sở giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 2

Phân công công chức, viên chức giải quyết

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 3

Dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ, Quyết định tiếp nhận đối tượng

Công chức, viên chức cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 4

Ký Hp đồng cung cấp dịch vụ

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện và người hoặc thân nhân người có nhu cầu vào sống tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Theo thỏa thuận

Bước 5

Chuyển kết quả cho cá nhân

Công chức, viên chức cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Bước 6

Tiếp nhận đối tượng.

Cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Giải quyết ngay

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

Theo thỏa thuận

9. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Công chức, viên chức cơ sở giúp xã hội cấp huyện

1/2

Bước 2

Phân công cán bộ giải quyết

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1/2

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo Quyết định dừng trợ giúp xã hội

Công chức, viên chức cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

4,5

Bước 4

Ký Quyết định dừng trợ giúp xã hội

Lãnh đạo cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

01

Bước 5

Chuyển kết quả cho cá nhân

Công chức, viên chức cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1/2

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

07 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

1. Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/4

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn duyệt

Công chức được giao xử lý hồ sơ

02

Bước 4

Kiểm tra, duyệt dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/2

Bước 5

Phê duyệt Quyết định giải quyết tranh chấp

Chủ tịch UBND cấp huyện

01

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

 

Tng thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc

2. Thủ tục Gi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

Không quy định

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Không quy định

Bước 3

Tổng hợp, xử lý thông tin kèm theo báo cáo thang lương, bảng lương và lưu văn bản.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

 

Tổng thời gian giải quyết

Không quy định

III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/4

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/4

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn duyệt

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2

Bước 4

Ký Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/2

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/4

 

Tổng thời gian giải quyết

02 ngày làm việc

2. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

Không quy định

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Không quy định

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Văn bản chi hỗ trợ tiền đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng, trình lãnh đạo Phòng chuyên môn duyệt

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Bước 4

Ký Văn bản chi hỗ trợ tiền đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Không quy định

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

Không quy định

 

Tổng thời gian giải quyết

Không quy định

IV. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, lập hồ sơ, dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

Công chức Lao động - TBXH cấp xã

1,5

Bước 3

Ký dự thảo Văn bản trình UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp xã

1/2

Bước 4

Chuyển văn bản đến Phòng lao động - TBXH cấp huyện

Công chức Lao động - TBXH cấp xã

1/2

Bước 5

Duyệt, phân công công chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH

1/2

Bước 6

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Công chức được giao xử lý hồ sơ

03

Bước 7

Kiểm tra, ký duyệt dự thảo Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2

Bước 8

Ký Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

Chủ tịch UBND cấp huyện

03

Bước 9

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính:

11 ngày làm việc

2. Hoãn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Lãnh đạo Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 2

Phân công công chức, viên chức giải quyết

Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 3

Dự thảo Văn bản gửi Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

01

Bước 4

Ký Văn bản gửi Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 5

Chuyển kết quả cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 5

Duyệt, phân công công chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH

1/2

Bước 6

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định Hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1,5

Bước 7

Kiểm tra, ký duyệt dự thảo Quyết định Hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2

Bước 8

Ký Quyết định Hoãn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Chủ tịch UBND cấp huyện

02

Bước 9

Trả kết quả cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

07 ngày làm việc

3. Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Lãnh đạo Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 2

Phân công công chức, viên chức giải quyết

Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 3

Dự thảo Văn bản gửi Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi lập hồ sơ đưa đối tượng vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

01

Bước 4

Ký Văn bản gửi Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 5

Chuyển kết quả cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Bước 5

Duyệt, phân công công chức xử lý xem xét, thẩm định hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH

1/2

Bước 6

Xem xét, thm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1,5

Bước 7

Kiểm tra, ký duyệt dự thảo Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện, trình Chủ tịch UBND cấp huyện

Lãnh đạo phòng chuyên môn

1/2

Bước 8

Ký Quyết định miễn chấp hành áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện

Chủ tịch UBND cấp huyện

02

Bước 9

Trả kết quả cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/4

Bước 10

Trả kết quả giải quyết TTHC, thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức, viên chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội hoặc Trung tâm quản lý sau cai nghiện

1/4

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

07 ngày làm việc

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGH NGHIỆP

1. Thủ tục Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

Không quy định

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Không quy định

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Văn bản chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Bước 4

Ký dự thảo Văn bản chi trả học bổng chính sách và các khoản hỗ trợ khác

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

Không quy định

Bước 5

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

Không quy định

Bước 6

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

Không quy định

 

Tng thời gian giải quyết

Không quy định

2. Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Th tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

Bước 2

Phân công công chức xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

1/2

Bước 3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Công chức được giao xử lý hồ sơ

10

Bước 4

Duyệt dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

01

Bước 5

Ký phê duyệt Quyết định cách chức chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện.

Chủ tịch UBND cấp huyện

02

Bước 6

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức được giao xử lý hồ sơ

1/2

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM

1. Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức Lao động -TB&XH

09 giờ

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01 giờ

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Cán bộ Lao động - TB&XH

01 giờ

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết

12 giờ

2. Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em (đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại cơ sở trợ giúp xã hội để chuyển đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế)

Thứ t công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo kết quả thực hiện thủ tục TTHC, trình lãnh đạo UBND xã phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Công chức Lao động - TB&XH

2,5

Bước 3

Phê duyệt kết quả giải quyết

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày làm việc

3. Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt

Công chức Lao động - TB&XH

4,5

Bước 3

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1,5

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH

1/4

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

 

Tổng thời gian giải quyết

07 ngày làm việc

4. Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Công chức Lao động - TB&XH

12,5

Bước 3

Phê duyệt Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chủ tịch UBND cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

5. Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Công chức Lao động - TB&XH

12,5

Bước 3

Phê duyệt Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chủ tịch UBND cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

6. Thủ tục Chuyển trẻ em đang đưc chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Công chức Lao động - TB&XH

12,5

Bước 3

Phê duyệt Quyết định giao trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Chủ tịch UBND cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

15 ngày làm việc

7. Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Lập danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu tìm cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội

 

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, đối chiếu với danh sách cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế để xem xét, đánh giá sự phù hợp của cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế; nếu thấy phù hợp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện chuyn danh sách và hồ sơ đến UBND cấp xã nơi cá nhân, gia đình đăng ký nhận chăm sóc thay thế cư trú.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện

10

Bước 3

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

1/2

Bước 4

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo Quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

12,5

Bước 5

Ký Quyết định giao, nhận trẻ em cho cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Lãnh đạo UBND cấp xã

01

Bước 6

Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Công chức Lao động -TB&XH cấp xã

1/2

Bước 7

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

25 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO

1. Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh

Ban giảm nghèo cấp xã/ Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

4,5

Bước 3

Ký Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh

Chủ tịch UBND cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

07 ngày làm việc

2. Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Ban giảm nghèo cấp xã/ Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

4,5

Bước 3

Ký Quyết định công nhận danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

 

Tổng thời gian giải quyết

07 ngày làm việc

III. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hin

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ; trình lãnh đạo UBND xã xác nhận Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

03 giờ

Bước 3

Xác nhận vào Đơn đề nghị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

02 giờ

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

01 giờ

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết

01 ngày làm việc

2. Thủ tục Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ; trình lãnh đạo UBND xã xác nhận Giấy ủy quyền

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

03 giờ

Bước 3

Xác nhận vào Giấy ủy quyền

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

02 giờ

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

01 giờ

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và nộp phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

01 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết

01 ngày làm việc

IV. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1. Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ; xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định

Hội đồng xét duyệt cấp xã/ Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

01

Bước 3

Phê duyệt Quyết định trợ giúp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1/4

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/4

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

 

Tng thời gian giải quyết

02 ngày

2. Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ; xét duyệt thống nhất danh sách, mức hỗ trợ chi phí mai táng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định

Hội đồng xét duyệt cấp xã/ Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

01

Bước 3

Phê duyệt Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1/4

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/4

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

 

Tổng thời gian giải quyết

02 ngày

3. Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ; tổ chức thẩm định theo quy định

Ban giảm nghèo cấp xã/ Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

08

Bước 3

Xác nhận hộ gia đình thuộc hoặc không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/4

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

 

Tổng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc

4. Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/2

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội cho cơ sở

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

08

Bước 3

Phê duyệt Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội cho cơ sở

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

01

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/4

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

 

Tng thời gian giải quyết

10 ngày làm việc

V. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1. Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình

T công tác/ Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1,5

Bước 3

Ký Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1/2

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

 

Tng thời gian giải quyết

03 ngày làm việc

2. Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn UBND cấp xã xử lý

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

Bước 2

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ; dự thảo Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

T công tác/ Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

2,5

Bước 3

Ký Quyết định cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

2,5

Bước 4

Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Lao động - TB&XH cấp xã

1/2

Bước 5

Trả kết quả giải quyết TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp xã

1/4

 

Tổng thời gian giải quyết

03 ngày làm việc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4092/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 19/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4092/QĐ-UBND

221

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442069