• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm

 

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An

Tải về Quyết định 41/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 41/2014/QĐ-UBND

Long An, ngày 22 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình liên ngành số 2048/TTrLNTC-CA ngày 07/07/2014; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 815/STP-XDKTVB ngày 22/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguồn hình thành Quỹ Phòng, chống tội phạm

Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An được hình thành từ các nguồn sau:

1. Các nguồn quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 3; quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 3 của quyết định này;

2. Các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật;

3. Các khoản huy động hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mức trích thưởng và trích lập Quỹ Phòng, chống tội phạm

Sau khi bản án, quyết định của Tòa án đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy có hiệu lực pháp luật, cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật, có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật bị Tòa án tuyên tịch thu trong các vụ án về hình sự (trừ các chất ma túy và tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật) cho Sở Tài chính nơi Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm.

Giám đốc Sở Tài chính thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật, phương tiện do cơ quan Thi hành án các cấp hoặc cơ quan đang quản lý tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, phương tiện, tang vật chuyển giao; tổ chức bán đấu giá tài sản, tang vật, phương tiện (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật (tạm nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Sở Tài Chính, hiện nay là tài khoản 3941 giao dịch tại Kho bạc nhà nước tỉnh) để xử lý theo quy định hiện hành. Tổng số tiền thu được (sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý) được trích, chuyển như sau:

1. Đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng:

a) Trích 42% cho Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương;

b) Trích 58% cho Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An.

2. Đối với các vụ án hình sự, vụ án về tội phạm ma túy thuộc loại nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng:

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trích 30% cho cơ quan điều tra trực tiếp khám phá, thụ lý chính vụ án về hình sự để thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, truy bắt tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đó (hồ sơ thủ tục khen thưởng thực hiện theo qui định hiện hành) mức thưởng tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/vụ án và đối với tập thể là 30.000.000 đồng/tập thể/vụ án; số tiền còn lại của 30% sau khi chi khen thưởng (nếu có) được coi là 100% và giám đốc Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện như sau:

- Trích 42%, chuyển vào Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương;

- Trích 58%, chuyển vào Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An;

b) Trích 30%, chuyển vào Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương;

c) Trích 40%, chuyển vào Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An.

Điều 4. Nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng, chống tội phạm

1. Hỗ trợ các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn mua sắm trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy. Nội dung và mức hỗ trợ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức và thực trạng về biên chế, trang bị của đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy của tỉnh để quyết định.

Việc mua sắm các loại trang, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ từ nguồn Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục qui định hiện hành của nhà nước về mua sắm và đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước.

2. Hỗ trợ một lần cho thân nhân những người hy sinh (gồm vợ hoặc chồng, cha mẹ ruột, con ruột, con nuôi hợp pháp, người có công nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật), những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.

3. Hỗ trợ công tác phá bỏ và thay thế cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

a) Hỗ trợ các lực lượng trực tiếp tham gia phá bỏ cây có chứa chất ma túy mọc hoang hoặc trồng trái phép: theo mức quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Hỗ trợ việc thay thế cây có chứa chất ma túy: mức hỗ trợ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định căn cứ thực tế từng địa bàn, diện tích trồng thay thế tại địa phương và khả năng của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An.

4. Hỗ trợ hoạt động của các chiến dịch tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định căn cứ tính chất, quy mô, phạm vi, mức độ thực hiện của các chiến dịch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành và khả năng của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An.

5. Hỗ trợ việc thưởng bằng tiền cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định; mức hỗ trợ thưởng bằng tiền cụ thể cho từng tập thể, cá nhân tối đa đối với cá nhân là 3.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và đối với tập thể là 15.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

6. Hỗ trợ đền bù, trợ cấp thiệt hại theo Quyết định của cấp có thẩm quyền cho các đối tượng trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thực hiện theo quy định hiện hành (hiện nay thực hiện theo mức quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP ngày 06/6/2005 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản).

Số dư Quỹ phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy tỉnh Long An cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

Điều 5. Trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ Phòng, chống tội phạm cấp tỉnh

1. Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, điều hành.

2. Công an tỉnh phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự các cấp trong quá trình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đối với các vụ án phạm tội về hình sự và các vụ án phạm tội về ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính:

a) Giám đốc Sở Tài chính giúp UBND cấp tỉnh thành lập Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An, mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để theo dõi quản lý thu, chi và quyết toán quỹ theo quy định.

b) Lập quyết toán thu, chi Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Công an theo định kỳ 06 tháng, hàng năm, hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý chung.

c) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An.

4. Kho bạc nhà nước tỉnh

Phối hợp, hướng dẫn mở tài khoản Quỹ Phòng chống, tội phạm tỉnh Long An, kiểm soát chi và chuyển số dư hàng năm theo quy định.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan Thi hành án dân sự các cấp

Chịu trách nhiệm thi hành bản án, quyết định của Tòa án đối với các vụ án phạm tội về hình sự và các vụ án phạm tội về ma túy tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi thi hành xong bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự có trách nhiệm nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý (hiện nay là tài khoản 3941) của Sở Tài chính toàn bộ tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật thu được (trừ các chất ma túy và tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để xử lý theo quy định.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành. Việc trích, lập, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm được thực hiện từ ngày 01/01/2014.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- Phòng NC (KT+NCTCD);
- Lưu: VT.
QD_TL QUY PC TOI PHAM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

- Điều này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An, cụ thể:
...
2. Bổ sung Khoản 8

8. Hàng năm, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi tổng hợp số thu, chi từng nguồn nêu trên của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An. Cuối năm, căn cứ số dư từng nội dung chi nêu trên và nhu cầu phát sinh thực tế theo quy định, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBDN tỉnh quyết định điều chỉnh nguồn kinh phí thừa hoặc không sử dụng để chi những nội dung không đủ nguồn theo quy định.

Xem nội dung VB
- Điều này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An, cụ thể:
...
3. Bổ sung Khoản 9

9. Lập dự toán và quyết toán

a) Lập dự toán

Khi có nhu cầu sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội dung chi, mức chi theo quy định tại Điều 4 quyết định này lập dự toán chi gửi Sở Tài chính tổng hợp.

Trong phạm vi số thực có của Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cụ thể từng nội dung chi, tổng mức dự toán cho từng đơn vị.

Trên cơ sở có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định và đồng gửi Kho bạc nhà nước tỉnh để theo dõi, quản lý chung theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước.

b) Quyết toán

Các đơn vị có liên quan nhận kinh phí trực tiếp từ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An sẽ quyết toán cụ thể (cuối mỗi đợt và cuối năm) với Sở Tài chính theo quy định.

Xem nội dung VB
- Điều này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Long An, cụ thể:

1. Bổ sung Khoản 7

7. Quy định mức chi tối đa cho từng nội dung chi nêu trên:

a) Mức chi tối đa là 60% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 1 điều này.

b) Mức chi tối đa là 5% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 2, 3, 5 điều này.

Đối với nội dung chi khen thưởng quy định tại Khoản 5 điều này, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì cuộc họp tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

Lấy ý kiến biểu quyết từng trường hợp cá nhân và tập thể điển hình, tiêu biểu do các cơ quan, tổ chức có liên quan đề xuất trong báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; căn cứ kết quả cuộc họp, tổng hợp danh sách cá nhân và tập thể trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

c) Mức chi tối đa là 15% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 4 điều này.

d) Mức chi tối đa là 10% trên tổng số tiền được trích theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với nội dung chi quy định tại Khoản 6 điều này.

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND
Điều này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND
Điều này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 36/2015/QĐ-UBND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 41/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 41/2014/QĐ-UBND

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250853