• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ của Ban Quản lý Chợ Khu sáu và Ban Quản lý Chợ Đầm Đống Đa do tỉnh Bình Định ban hành

Tải về Quyết định 42/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2014/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ KHU SÁU VÀ BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐẦM ĐỐNG ĐA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/10/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 về việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung mức thu tối đa và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2521/TTr-CT ngày 17/12/2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 207/BC-STP ngày 19/12/2014,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ của Ban Quản lý Chợ Khu sáu và Ban Quản lý Chợ Đầm Đống Đa.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các nội dung về phí chợ đã được quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 và Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ KHU SÁU VÀ BAN QUẢN LÝ CHỢ ĐẦM ĐỐNG ĐA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh)

1. Đối tượng nộp

Các hộ, cá nhân buôn bán tại chợ (không phân biệt buôn bán cố định, không cố định; thường xuyên tại chợ hoặc không thường xuyên tại chợ).

2. Cơ quan thu

- Ban Quản lý Chợ Khu sáu.

- Ban Quản lý Chợ Đầm Đống Đa.

3. Mức thu

TT

Đối tượng nộp

Đơn vị tính

Mức thu

3.1

Đối với hộ buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ:

- Hàng hóa nhỏ, lẻ hoặc chiếm diện tích < 0,5 m2

- Hàng hóa ít hoặc chiếm diện tích từ 0,5 đến < 01 m2

- Hàng hóa trung bình hoặc chiếm diện tích từ 1 m2 đến < 1,5 m2

- Hàng hóa tương đối nhiều hoặc chiếm diện tích từ 1,5 m2 đến < 02 m2

- Hàng hóa nhiều và chiếm diện tích từ 02 m2 trở lên

đồng/người / ngày


như trên

như trên

như trên


như trên


như trên

 


2.000

4.000

5.000


7.000


9.000

3.2

Đối với hộ có đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ:

- Lô có vị trí kinh doanh thuận lợi

- Lô có vị trí kinh doanh bình thường

- Lô có vị trí kinh doanh không thuận lợi

đồng/m2 /tháng


như trên

như trên

như trên

 


35.000

30.000

15.000

4. Tỷ lệ để lại

Ban Quản lý Chợ Khu sáu và Ban Quản lý Chợ Đầm Đống Đa được để lại 100% số tiền phí chợ thu được để chi theo quy định hiện hành./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 42/2014/QĐ-UBND

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262677