• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng

 

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 42/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2019/QĐ- UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2017/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2017 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Thực hiện Quyết định số 132-QĐ/TW ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 512/TTr – SNV ngày 04 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, cụ thể:

1. Khoản 1, Điều 3 được sửa đổi như sau:

1. Tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua phải đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua với các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động phong trào thi đua.

2. Điểm a, khoản 3, Điều 4 được sửa đổi như sau:

“a) Đối với cá nhân thực hiện theo thứ tự sau đây:

Bước 1: Xét, đề nghị tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” trong số những cá nhân được đánh giá, phân xếp loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên có đủ tiêu chuẩn theo quy định;

Bước 2: Xét, chọn tối đa không quá 15% (mười lăm phần trăm) trong số những cá nhân đủ tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, có sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cơ sở công nhận để xét, đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

Bước 3: Xét, chọn cá nhân tiêu biểu trong số các cá nhân có 03 (ba) lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, có sáng kiến cấp tỉnh được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”;

Bước 4: Xét, chọn cá nhân tiêu biểu trong số các cá nhân có 02 (hai) lần liên tiếp được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, có sáng kiến lan tỏa toàn quốc được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.”

3. Điểm b, khoản 1, Điều 7 được sửa đổi như sau:

b) Tổ chức đảng không được đánh giá, phân xếp loại từ mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

4. Điểm c, khoản 1, Điều 7 được sửa đổi như sau:

“c) Tổ chức đoàn thể không được đánh giá, xếp loại chất lượng từ mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ“ trở lên.

5. Điều 9 được sửa đổi như sau:

Điều 9. Tỷ lệ xét, tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng

1. Tỷ lệ cá nhân được xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% (mười lăm phần trăm) tổng số cá nhân được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” của mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; huyện, thành phố và doanh nghiệp. Đối với các huyện, thành phố tỷ lệ 15% tính riêng theo khối các xã, phường, thị trấn và khối các phòng, ban đơn vị trực thuộc huyện, thành phố.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân có đủ tiêu chuẩn để trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng” và tặng Bằng khen.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Nội vụ;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT UBND tỉnh;
- Thành viên HĐTĐKT tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Công thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TC1, TH4.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 42/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai   Người ký: Lê Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 20/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 42/2019/QĐ-UBND

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426241