• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

 

Quyết định 43/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Quyết định 43/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 07 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Học viện Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Học viện Dân tộc (Có biểu kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Học viện Dân tộc ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện các công việc cụ thể. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Giám đốc Học viện Dân tộc, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, HVDT(05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA HỌC VIỆN DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 20 thng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

TT

Tên nhiệm vụ, đề án

Giám đốc phụ trách chung

Lãnh đạo phụ trách khối

Đơn vị chủ trì

Thi gian trình phê duyệt

Thời gian hoàn thành

Hình thức sản phẩm

Ghi chú

I

Nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban giao

 

 

 

 

 

 

 

1

Các nhiệm vụ về công tác bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Q. Giám đốc Trần Trung

PGĐ Bế Trung Anh

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo, tài liệu, tổ chức lớp

 

1.2

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ

Q. Giám đốc Trần Trung

PGĐ Bế Trung Anh

Trung tâm Bồi dưng kiến thức công tác dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo, chương trình, tài liệu, tổ chức lớp

 

1.3

Thực hiện nhiệm vụ theo Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo” theo Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Q. Giám đốc Trần Trung

PGĐ Bế Trung Anh

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo, tài liệu, tổ chức lớp

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Các nhiệm vụ về công tác đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng hệ dự bị đại học

Q. Giám đốc Trần Trung

PGĐ Bế Trung Anh

Khoa Dự bị Đại học

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

2.2

Mở ngành đào tạo

Q. Giám đốc Trần Trung

PGĐ Bế Trung Anh

Phòng Đào tạo

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

3

Các nhiệm vụ về công tác khoa học

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù hỗ trợ, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi cđiều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt kh khăn”

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Trung tâm tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo, sản phẩm dự án

 

3.1.2

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân tộc thiểu số thông qua mô hình tài chnh vi môˮ

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo, sản phẩm

 

3.2

Thực hiện các dự án bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

Dự án “Nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020ˮ

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

3.2.2

Dự n “Đánh gitác động của hoạt động du lịch đến môi trường và đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núiˮ

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

3.2.3

Dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân ca một số xã an toàn khu vng dân tộc thiểu số và miền núiˮ

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4

Các nhiệm vụ khác

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Lương và các khoản phụ cấp theo lương

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Phòng Tổ chức cán bộ

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.2

Đảm bảo hoạt động bộ máy

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Văn phòng Học viện

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.3

Xây dựng Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.4

Tham gia xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.5

Tham gia xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” giai đoạn 2021 - 2025

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.6

Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho Học viện Dân tộcˮ

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Trung tâm Tư vấn, chuyển giao khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.7

Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” theo Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.8

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn” thuộc Chương trình mục tiêu guốc gia giảm nghèo bền vững (Dự án 2: Chương trình 135)

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.9

Thực hiện Dự án thí điểm nội dung thành phần số 03 “Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Mã chương trình: 0390)

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Viên Chiến lược và Chính sách dân tộc

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.10

Đào tạo, đào tạo lại công chức, viên chức Học viện Dân tộc

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Phng Tổ chức cán bộ

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.11

Hoạt động trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Quý I/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

4.12

Xuất bản Tạp chí nghiên cứu dân tộc

Q. Giám đốc Trần Trung

Q. Giám đốc Trần Trung

Tạp chí nghiên cứu dân tộc

Hàng quý

Hàng quý

Bo cáo, Tạp chí

 

4.13

Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Q. Giám đốc Trần Trung

PGĐ Bế Trung Anh

Tổ Thẩm định của chủ đầu tư

Quý II/2020

Quý IV/2020

Báo cáo

 

5

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 20/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 43/QĐ-UBDT

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433375