• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 44/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2004/QĐ-UB và Quyết định 787/QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 44/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2016/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2004/QĐ-UB NGÀY 05/4/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 787/QĐ-UBND NGÀY 26/12/2014 CỦA UBND TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiệu Thông báo s 75-KL/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bn s 94/HĐND-VP ngày 06/10/2016 của Thường trực Hội đng nhân dân tnh;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định Giải thưng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Gia Lai” và Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 05/4/2004 của UBND tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2016.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Cng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 18/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 44/2016/QĐ-UBND

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329273