• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Tải về Quyết định 44/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2017/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B VĂN BN QUY PHM PHÁP LUT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TNH BAN HÀNH THUC LĨNH VC THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 04 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, như sau:

1. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý xây dựng, lắp đặt công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Nội dung Quyết định không phù hợp với Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

2. Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Căn cứ pháp lý hết hiệu lực.

3. Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Quyết định không phù hợp với Nghị định số 09/2017/NĐ-CP , ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

4. Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Lý do: Nội dung Quyết định không phù hợp với Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
Bộ TT&TT
- Cục KTVB
(Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND.tnh;
- VPUB: CVP, các PVP, Các phòng nghiên cứu;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Việt).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 01/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 44/2017/QĐ-UBND

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370539