• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Quyết định 44/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 874/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 44/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44 /2019/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 874/2005/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 05 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÀ NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 874/QĐ- UBND ngày 31 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam như sau:

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở Giao thông vận tải Hà Nam thực hiện theo Điều 8, Điều 9 của Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở để sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, công chức; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho Thanh tra Sở hoạt động.

2. Bãi bỏ Điều 3

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. Các văn bản được dẫn chiếu tại Quyết định này nếu có sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 44/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 19/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 44/2019/QĐ-UBND

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441388