• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác đối ngoại


 

Quyết định 4415/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 4415/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4415/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Khóa XII về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 26/9/2019 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Khóa XII về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 61/TTr-STTTT ngày 31/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4415/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Khóa XII về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đối ngoại đa phương.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, nhiệm vụ theo Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Khóa XII về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” và Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 26/9/2019 của Tỉnh ủy Bình Định nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách về đối ngoại đa phương của Đảng và Nhà nước.

- Xác định rõ nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về hoạt động đối ngoại đa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Tập trung tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Khóa XII về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đối ngoại đa phương.

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi về những vấn đề mới, các cơ chế ưu tiên: ASEAN và do ASEAN chủ đạo (ASEAN+, EAS, ARE, FTA), Liên hợp quốc (Hội đồng bảo an, Đại hội đồng, UNDP, ESCAP, FAO...) các khuôn khổ Châu Á - Thái Bình Dương, các cơ chế hợp tác tiểu vùng (APEC, ADB, CPTTP, CICA,...) và lộ trình thực hiện các cam kết của Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế,...

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương quan trọng trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương một cách thường xuyên, liên tục đối với các vấn đề hợp tác, hội nhập, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ của đất nước.

- Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác, xúc tiến đầu tư, hội nhập quốc tế; các tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các giá trị lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; giới thiệu những thành tựu trên các mặt đời sống xã hội của tỉnh về những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội.

2. Hình thức

- Thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; hợp tác với các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình trong và ngoài tỉnh; tranh thủ các đoàn phóng viên nước ngoài để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bình Định ra thế giới.

- Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình của tỉnh. Thực hiện đúng quy chế phát ngôn; định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước phù hợp với điều kiện, đảm bảo an ninh - chính trị, phục vụ công tác đối ngoại đa phương của địa phương.

- Cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến tỉnh được dư luận nước ngoài quan tâm; cung cấp thông tin để giải thích, làm rõ, đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền thông qua các diễn đàn, các đoàn ra, đoàn vào và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hợp tác quốc tế; xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của tỉnh ra nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đa phương trên các website, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; khai thác sử dụng hiệu quả internet và mạng xã hội trong việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại đa phương trên địa bàn tỉnh.

- Xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh Bình Định để phục vụ nhu cầu tuyên truyền tại tỉnh và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về các hoạt động đối ngoại đa phương cho các cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các sở, ban, ngành, địa phương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí...

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Có Phụ lục thực hiện kèm theo).

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong Kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

TT

Nội dung nhiệm vụ cụ thể

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền

 

 

 

1

Theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước viết về tình hình tỉnh; xây dựng, cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Bình Định

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm

2

Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh hướng dẫn các đoàn báo chí đến tác nghiệp tại tỉnh theo đúng quy định; cung cấp thông tin để báo chí nước ngoài tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về tỉnh

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành liên quan

Hàng năm

3

Mở chuyên mục, chuyên trang thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đối ngoại đa phương trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và Báo Bình Định

Báo Bình Định; Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

Các sở, ban, ngành có liên quan

Hàng tháng

4

Tiếp tục xây dựng, vận hành, duy trì và cập nhật nội dung thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế; về biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia… trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

2020-2030

5

Tổ chức quảng bá, tuyên truyền hình ảnh, thông tin (đa ngôn ngữ) về du lịch Quy Nhơn - Bình Định trên hệ thống thông tin đại chúng: báo, đài địa phương và Trung ương, các tạp chí du lịch

Sở Du lịch

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

6

Tổ chức các chương trình Presstrip cho đoàn phóng viên, báo, đài nước ngoài khảo sát sản phẩm, dịch vụ, tiềm năng du lịch Quy Nhơn - Bình Định để quảng bá trên các phương tiện truyền thông nước ngoài.

Sở Du lịch

Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam, Sở Ngoại Vụ và các đơn vị có liên quan

Hàng năm

7

Thông tin quảng bá, giới thiệu du lịch Quy Nhơn - Bình Định qua Cổng thông tin điện tử “dulichbinhdinh.com.vn”; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định trên các trang mạng xã hội: facebook, Instagram, Twitter… (đa ngôn ngữ)

Sở Du lịch

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

8

Tuyên truyền phổ biến về Hiệp định Thương mại tự do (CPTPP, EVFTA,…) mà Việt Nam tham gia tới các cơ quan quản lý nhà nước, các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và người dân

Sở Công Thương

Các sở, ngành, các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp

Hàng năm

9

Xây dựng chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương (kết nối trực tiếp với trang chủ của Bộ Công Thương) về tất cả các FTA mà Việt Nam đang tham gia, các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa

Sở Công Thương

Các sở, ngành; BCĐ Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh

2020-2022

10

Tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh; tổ chức các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc truyền thống của địa phương và dân tộc phục vụ các đoàn khách quốc tế về tham dự hội thảo tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), các đoàn khách quốc tế về tham quan, du lịch và tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học do tỉnh tổ chức.

Sở Văn hóa và Thể thao

 

Hàng năm

11

Đẩy mạnh cung cấp thông tin cho báo chí, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

12

Phối hợp với các công ty truyền thông có uy tín xây dựng DVD giới thiệu tiềm năng, tổng quan cho tỉnh; giới thiệu thông tin, tiềm năng, dự án trên các kênh truyền hình VOV, VTV1, VTV4, InfoTV...

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

13

Xây dựng các phóng sự: Tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Bình Định trong thu hút đầu tư, thương mại, du lịch từ Nhật Bản; cải cách thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư,...

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

14

Tham mưu đặt hàng một số cơ quan báo chí có uy tín giới thiệu và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định, vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của tỉnh trong và ngoài nước.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí

Hằng năm

15

Xây dựng cơ sở dữ liệu công tác đối ngoại đa phương tích hợp trong hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại của tỉnh, của Trung ương phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; khai thác sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, địa phương

2020-2030

16

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về ASEAN (theo Kế hoạch số 80/KH- UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương

2020-2030

II

Hợp tác quốc tế và giao lưu văn hóa

 

 

 

1

Tổ chức tọa đàm về giải pháp thu hút khách quốc tế (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) đến Quy Nhơn - Bình Định.

Sở Du lịch

Các đơn vị liên quan

Năm 2020

2

Tổ chức tọa đàm về giải pháp thu hút khách quốc tế thị trường Châu Âu đến Quy Nhơn - Bình Định.

Sở Du lịch

Các đơn vị liên quan

Năm 2021

3

Triển khai xây dựng, thiết lập và duy trì, phát triển quan hệ hợp tác trên lĩnh vực tuyên truyền, thông tin đối ngoại với các đối tác, địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với tỉnh như: Các tỉnh Nam Lào; các doanh nghiệp, địa phương thuộc các nước Châu Á Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

4

Thông tin, tuyên truyền về kết quả hợp tác giữa tỉnh Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2016 - 2021 và phương hướng hợp tác giai đoạn 5 năm tiếp theo

Sở Thông tin và Truyền thông Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2021

5

Tổ chức Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định sang làm việc với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch 04 tỉnh Nam Lào và đón tiếp Đoàn công tác Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch 04 tỉnh Nam Lào sang làm việc tại Bình Định trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; thông tin đối ngoại…

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định

Các sở, ngành, doanh nghiệp

Định kỳ 02 năm 01 lần

6

Tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết Biên bản ghi nhớ với 4 tỉnh Nam Lào và đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên lĩnh vực thông tin, truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Ngoại vụ, Báo Bình Định, Đài PT&TH tỉnh

Hàng năm

7

Tổ chức Đoàn công tác của Sở Công Thương Bình Định sang làm việc với Sở Công Thương 04 tỉnh Nam và đón tiếp Đoàn công tác Sở Công Thương 04 tỉnh Nam Lào sang làm việc với Sở Công Thương Bình Định trên lĩnh vực công thương

Sở Công Thương

Các sở, ngành, doanh nghiệp

Định kỳ 02 năm 01 lần

8

Nâng tầm công tác tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định đến năm 2030 thật sự trở thành sự kiện Văn hóa - Thể thao ở tầm quốc gia.

Sở Văn hóa và Thể thao

Các đơn vị liên quan

2020-2030

9

Đẩy mạnh hợp tác với Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Sakai

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

10

Đẩy mạnh hợp tác với Hiệp hội Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (KOITA), Cơ quan xúc tiến đầu tư Thương mại Hàn Quốc (KOTRA)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

11

Đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa với các tỉnh Nam Lào

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

12

Phối hợp tuyên truyền về các ngày kỷ niệm trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

Sở Ngoại vụ Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

13

Phối hợp tổ chức Tết Bunpimay Lào và Quốc khánh Lào cho sinh viên Lào học tập tại tỉnh

Sở Ngoại vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ban Đại diện sinh viên Lào

Hàng năm

III

Các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh

 

 

 

1

Tổ chức các chương trình famtrip cho các doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát du lịch Quy Nhơn - Bình Định

Sở Du lịch

Tổng cục Du lịch, Hiệp hội du lịch Việt Nam, Sở Ngoại Vụ và các đơn vị có liên quan

2 năm 1 lần

2

Tham gia các hội chợ du lịch quốc tế được tổ chức hàng năm như: VITM Hà Nội, ITE HCM,…

Hiệp hội du lịch Việt Nam, Sở Du lịch TP.HCM

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

3

Liên hệ Tham tán Thương mại Việt Nam tại nước ngoài thu thập và cung cấp thông tin về thị trường, cơ hội giao thương góp phần xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của tỉnh

Sở Công Thương

Các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hàng năm

4

Tổ chức các đợt xúc tiến đầu tư tại Bắc Mỹ, EU, Đông Á, Đông Nam Á, Australia, Newzealand

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

5

Tuyên truyền vận động thu hút nguồn vốn ODA, NGO từ các tổ chức tài chính quốc tế và các tổ chức phi chính phủ cho các chương trình, dự án nhằm đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hằng năm

6

Tổ chức Đoàn phóng viên báo chí thăm và thực hiện các ấn phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh Bình Định và các tỉnh Nam Lào

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí

Định kỳ 02 năm 01 lần

7

Tổ chức hợp tác, tiếp nhận chuyển giao các mô hình, phương pháp quản lý trên lĩnh vực báo chí - xuất bản của các nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

2020 - 2030

8

Tổ chức các đợt xúc tiến, hợp tác, thu hút đầu tư trên lĩnh vực công nghệ thông tin tại Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Newzealand, Đông Á, Đông Nam Á …

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2020 - 2030

IV

Xây dựng, biên soạn và phát hành các ấn phẩm

 

 

 

1

Gửi ấn phẩm, clip quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định đến các Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, một số nước Châu Âu… và các đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch của nước ngoài ở Việt Nam để quảng bá thông tin du lịch Quy Nhơn - Bình Định đến du khách quốc tế.

Sở Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan

Hàng năm (Theo yêu cầu của các sự kiện)

2

Cung cấp ấn phẩm giới thiệu, quảng bá du lịch Quy Nhơn - Bình Định (cẩm nang du lịch, sổ tay, sách ảnh du lịch, bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đa ngôn ngữ, …) phục vụ các hội nghị, hội thảo, triển lãm, sự kiện, lễ hội quốc tế liên quan đến lĩnh vực du lịch được tổ chức trong và ngoài nước.

Sở Du lịch

Các đơn vị liên quan

Hàng năm

3

Xuất bản Bản tin Đối ngoại Bình Định để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các chính sách thu hút đầu tư…

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành liên quan

Hàng năm

4

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu về các Hiệp định CPTPP, EVFTA và việc tham gia của Việt Nam

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương

2020-2022

5

Xây dựng ấn phẩm cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua hệ thống các thương vụ về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và phòng vệ thương mại của các nước đối tác CPTPP, EVFTA nói riêng và các đối tác nói chung

Sở Công Thương

Các sở, ngành, doanh nghiệp

2021-2022

6

Xây dựng ấn phẩm giới thiệu tiềm năng về sản phẩm làng nghề, khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương

2022-2025

7

Xây dựng các ấn phẩm: “Sách Bình Định – Việt Nam”, “Danh mục dự án mời gọi đầu tư vào tỉnh”, “Prochure cẩm nang đầu tư vào Bình Định”

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

8

Quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư trên ấn phẩm Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Hội nghị Liên kết 9 tỉnh duyên hải miền Trung, Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Hàng năm

9

Xuất bản Sách ảnh: “Bình Định - hội nhập và phát triển”

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2020

10

Đặt hàng xuất bản các loại sách, xuất bản phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại đa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

 

2020-2030

V

Tập huấn, hội nghị, hội thảo

 

 

 

1

Phối hợp tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh trong một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, hải quan, sở hữu trí tuệ, phòng vệ thương mại, lao động... về các cam kết cụ thể có liên quan trong Hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia

Sở Công Thương

Các sở, ngành, Ban Chỉ đạo HNKTQT tỉnh, Ban chỉ đạo Đề án Phát triển hàng xuất khẩu tỉnh

Hàng năm

2

Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ về các quy định và cam kết của Hiệp định FTA theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể

Sở Công Thương

Các sở, ngành, Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp

Hàng năm

3

Tập huấn nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại đa phương cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các cơ quan báo chí

Hàng năm

4

Tổ chức các hội nghị, hội thảo đánh giá và đề xuất các giải pháp trong công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, thế mạnh của Bình Định

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

2020-2030

5

Tổ chức Hội thảo “Vai trò của báo chí với công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đa phương”

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

2020-2030

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4415/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 27/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4415/QĐ-UBND

80

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432496