• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dự trữ quốc gia


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Quyết định 444/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 444/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/QĐ-TTg

Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC XUT CP HÓA CHT SÁT TRÙNG D TR QUC GIA CHO CÁC TNH: TRÀ VINH, BN TRE

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2371/BNN-TY ngày 27 tháng 3 năm 2018; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2172/BKHĐT-KTDV ngày 06 tháng 4 năm 2018, Tài chính tại văn bản số 4237/BTC-TCDT ngày 12 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 150 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre để phòng, chống dịch bệnh thủy sản, cụ thể:

- Tỉnh Trà Vinh: 90 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Bến Tre: 60 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre tiếp nhận, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;

- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 444/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 26/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 444/QĐ-TTg

482

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380509