• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2016 về phân bổ vốn trung ương để thực hiện dự án quốc môn và quyết toán dự án đã ứng trước năm 2010 do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Quyết định 451/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN BỔ VỐN TRUNG ƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUỐC MÔN VÀ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐÃ ỨNG TRƯỚC NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ điều số 57 của Luật Đầu tư công về việc bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới;

Căn cứ văn bản số 1039/VPCP-KTTH ngày 18/02/2016 của Văn phòng Chính phủ, văn bản số 1265/BTC-ĐT ngày 25/01/2016 của Bộ Tài chính và văn bản số 739/BKHĐT-KTDV ngày 29/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn đầu tư công trình Quốc môn-Khu kinh tế cửa khu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Quốc môn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật-Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Theo đề nghị của liên Sở: Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 216/TTr-Liên s: TC-KH&ĐT ngày 23/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phân bổ cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh với số vốn là 38.754.930.495 đồng (ba mươi tám t, bảy trăm năm mươi bốn triệu, chín trăm ba mươi ngàn, bốn trăm chín mươi lăm đồng) từ nguồn vốn trung ương bổ sung đthực hiện dự án Quốc môn và một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật-Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai, thời gian thực hiện đến 31/12/2016 (số kinh phí đã được Bộ Tài chính bố trí để thu hồi nhưng còn dư không sử dụng của các dự án thuộc vốn ứng trước năm 2010).

2. Phân bvốn cho các chủ đầu tư để quyết toán trong niên độ năm 2016 là 16.276.310.000 đồng (mười sáu tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm mười ngàn đồng) từ nguồn vốn trung ương bổ sung (đã giải ngân nhưng trung ương chưa thông báo vốn để quyết toán). Các dự án này đã giải ngân thuộc nguồn vốn ứng trước năm 2010; cụ thể như sau:

- Các dự án trung tâm cụm xã: 13.887.810.000 đồng, trong đó:

+ Trạm y tế xã la Nan, huyện Đức Cơ: 1.071.600.000 đồng;

+ Đường giao thông trung tâm cụm la Dơk, huyện Đc Cơ: 2.382.670.000 đồng;

+ Đường giao thông trung tâm cụm xã la Lâu, huyện Chư Prông: 2.300.000.000 đồng;

+ Đường giao thông trung tâm cụm xã Đăk Roong, huyn Kbang: 1.000.000.000 đồng

+ Trường THCS An Trung, huyện Kông Chro: 1.807.000.000 đồng;

+ Trường THCS Phạm Hồng Thái, huyện Ia Pa: 1.226.540.000 đồng;

+ Trường THCS Đăk Trôi, huyện Mang Yang: 1.600.000.000 đồng;

+ Trường THCS Wừu, huyện Đăk Đoa: 2.500.000.000 đồng.

- San lấp mặt bằng kho ngoại quan: 2.388.500.000 đồng (Ban qun lý khu kinh tế tỉnh).

Điều 2.

1. SKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện phân bổ kinh phí đúng quy định của pháp luật.

2. Các chủ đầu tư có tên tại điều 1 tiếp nhận, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đức Cơ, Chư Prông, K'bang, Kông Chro, Ia Pa, Mang Yang, Đăk Đoa; các chủ đầu tư, chủ dự án, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ (báo cáo);
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh ;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KGVX, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Đức Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 451/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
Ngày ban hành: 05/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 451/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329662