• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quỹ đầu tư phát triển địa phương


 

Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2019 về thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 455/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7 về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chính như sau:

1. Tên gọi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên giao dịch tiếng Anh: Thua Thien Hue Development Investment Fund (TTHDIF).

2. Địa vị pháp lý: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trong nước đóng trên địa bàn.

Điều 2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ

1. Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng); được phân bổ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Vốn huy động: Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

3. Vốn nhận ủy thác: Các nguồn vốn nhận ủy thác không thuộc vốn hoạt động của Quỹ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

Quỹ hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của Quỹ

Quỹ trực tiếp tổ chức điều hành các hoạt động, tổ chức bộ máy của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý; Ban Kiểm soát; Bộ máy điều hành, gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ được quy định cụ thể tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Sở Tài chính

a) Phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai thành lập Quỹ và đưa Quỹ đi vào hoạt động theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Trình cấp có thẩm quyền cấp vốn điều lệ cho Quỹ.

c) Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Quỹ.

d) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ, bảo đảm Quỹ hoạt động đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn vốn, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

2. Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Quỹ theo quy định, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ.

b) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Quỹ.

3. Sở Nội vụ

a) Căn cứ Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và các quy định liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bộ máy của Quỹ; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm các chức danh của Quỹ.

b) Phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan triển khai thành lập Quỹ và đưa Quỹ đi vào hoạt động theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan triển khai thành lập Quỹ và đưa Quỹ đi vào hoạt động theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giữ nguyên và chuyển toàn bộ cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019 và thay thế Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- Bộ Tài chính;
- TV T
nh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: TC, DN, TH;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 455/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 22/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 455/QĐ-UBND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408067