• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thôn xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới


 

Quyết định 4599/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Quyết định 4599/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4599/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN VÀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT , ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 2221/TTr-SNN-VPĐP ngày 23/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban chỉ đạo TW;
- Văn phòng Điều phối TW; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐNH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TC;
- Lưu VTUB, CVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT, CÔNG NHẬN VÀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4599/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các xã trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới;

b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Điều 2. Nguyên tắc xét và công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

- “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” là xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg và Quyết định 342/QĐ-TTg , của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định.

Điều 3. Thẩm quyền và thời hạn công nhận.

1. Thẩm quyền: “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận;

2. Thời hạn công nhận: Có hiệu lực 03 năm đối với xã công nhận lần đầu và 05 năm đối với xã công nhận lại.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

1. Trình tự đăng ký, xét và công nhận.

Trên cơ sở đề án, kế hoạch triển khai và nội dung đăng ký của các xã, hàng năm, căn cứ vào kết quả rà soát đánh giá tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch UBND xã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới. Chủ tịch UBND huyện giao Hội đồng thẩm tra tiêu chí của huyện tiến hành thẩm tra tiêu chí đạt. Căn cứ tờ trình của Hội đồng thẩm tra huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định công nhận các tiêu chí nông thôn mới của xã.

Đối với những xã đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới thì UBND các huyện có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình tham mưu thành lập Đoàn liên ngành thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tiến hành thẩm định, trình chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới”.

2. Thủ tục công nhận.

- Hồ sơ đề nghị gồm:

+ Đề án xây dựng Nông thôn mới của xã được phê duyệt;

+ Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nội dung của tiêu chí theo đề án được duyệt đến thời điểm báo cáo, so sánh với yêu cầu của từng tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới để xác định tiêu chí đạt.

+ Quyết định công nhận đạt các tiêu chí Nông thôn mới của Chủ tịch UBND huyện.

+ Văn bản đề nghị công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” của Chủ tịch UBND huyện.

- Hồ sơ cần nộp là 03 bộ, nộp trực tiếp tại Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh.

- Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Căn cứ hồ sơ đề nghị và biên bản thẩm định, tờ trình của Chánh văn Phòng Điều phối cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới”. Trường hợp không đủ điều kiện công nhận, sẽ có văn bản trả lời UBND huyện, xã và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Điều 5. Tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

1. Trách nhiệm tổ chức: Do xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức. Trưởng Ban tổ chức là đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới của xã.

2. Trách nhiệm công bố: Ủy ban nhân dân huyện có xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

3. Thời gian công bố: Sau khi có Quyết định công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

4. Địa điểm: Tại xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

5. Hình thức: Trang trọng, tiết kiệm.

6. Kinh phí tổ chức lễ công bố: Ngân sách tỉnh cấp theo kế hoạch hàng năm cho các xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Văn phòng Điều phối lập nhu cầu kế hoạch hàng năm trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện.

1. Trên cơ sở trình tự, thủ tục xét công nhận và tổ chức công bố “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” đã được quy định, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện.

2. Hàng năm, xã đạt chuẩn nông thôn mới có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá lại các tiêu chí đạt của các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hằng năm.

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với sở Nôi vụ ban hành mẫu “Công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới” trình UBND tỉnh ban hành.

4. Văn phòng Điều phối Chương trình tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức hướng dẫn thủ tục, nghi thức tổ chức đón và công bố “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới”.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị có ý kiến phản ánh về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4599/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4599/QĐ-UBND

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209799