• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 4674/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế

Tải về Quyết định 4674/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4674/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNH ĐỒNG NAI LẬP THÀNH TÍCH TẠI CÁC ĐẠI HỘI, GIẢI THI ĐẤU QUỐC TẾ; ĐƯỢC PHONG ĐẲNG CẤP VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 2850/SVHTTDL-TT ngày 30/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Huấn luyện viên, vận động viên đang được sự quản lý của Trung tâm Thể dục, thể thao tỉnh, Trường Phổ thông năng khiếu thể thao tỉnh, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, các câu lạc bộ thể thao của các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế.

2. Điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ

a) Đối với vận động viên, huấn luyện viên

- Vận động viên

+ Đạt thành tích huy chương tại các giải Đại hội thể thao thế giới (Đại hội Olympic), Giải vô địch thế giới hoặc Cúp thế giới từng môn, Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD), Đại hội thể thao bãi biển Châu Á; Đại hội thể thao Võ thuật - Trong nhà Châu Á, Giải vô địch Châu Á hoặc Cúp châu Á từng môn, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEAGames), Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao; tại các đại hội, giải thi đấu thể thao vô địch các lứa tuổi trẻ của thế giới, Châu Á, Đông Nam Á.

- Được phong đẳng cấp thể thao: Cấp kiện tướng Quốc tế, cấp kiện tướng Quốc gia, cấp dự bị kiện tướng Quốc gia, cấp I Quốc gia.

- Huấn luyện viên đào tạo, huấn luyện vận động viên thi đấu và đạt thành tích huy chương tại các đại hội, giải thể thao Quốc tế; được phong đẳng cấp Quốc gia, Quốc tế.

b) Phân nhóm các môn thể thao

- Nhóm I gồm: Các môn thể thao thi đấu giải Olympic và 02 môn thể thao mũi nhọn của tỉnh là Thể dục thể hình và Cầu mây.

- Nhóm II gồm: Các môn thể thao còn lại.

3. Chế độ hỗ trợ đạt thành tích huy chương Quốc tế

a) Đối với vận động viên

- Vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao Quốc tế được hưởng mức hỗ trợ theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này.

- Vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao trẻ Quốc tế theo lứa tuổi:

+ Dưới 12 tuổi được hưởng mức hỗ trợ theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

- Từ 12 đến dưới 16 tuổi được hưởng mức hỗ trợ theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này.

- Từ 16 đến dưới 18 tuổi được hưởng mức hỗ trợ theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này.

- Từ 18 đến dưới 21 tuổi được hưởng mức hỗ trợ theo Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định này.

- Đối với các môn thi đấu tập thể, số lượng vận động viên được hỗ trợ khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức hỗ trợ chung bằng số lượng người được hỗ trợ nhân với mức hỗ trợ tương ứng của vận động viên quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, V ban hành kèm theo Quyết định này.

- Đối với các môn thi đấu đồng đội (các môn thi đấu mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên được hỗ trợ khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức hỗ trợ chung bằng số lượng vận động viên được hỗ trợ nhân với 50% mức hỗ trợ tương ứng của vận động viên quy định tại các Phụ lục I, II, III, IV, V ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Đối với huấn luyện viên:

Số lượng huấn luyện viên được xét hỗ trợ, mức hỗ trợ theo thành tích của vận động viên đạt huy chương được xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư Liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

c) Đối với huấn luyện viên, vận động viên Người khuyết tật: Lập thành tích tại các giải thể thao dành cho Người khuyết tật Quốc tế được hưởng mức chế độ hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ tương ứng quy định tại Điểm a và b, Khoản 3 Điều này.

4. Chế độ hỗ trợ đạt đẳng cấp Quốc gia, Quốc tế

a) Đối với vận động viên

Đơn vị tính: Đồng/tháng

STT

Đẳng cấp được phong

Mức hỗ trợ

1

Kiện tướng Quốc tế

6.000.000

2

Kiện tướng Quốc gia

2.500.000

3

Dự bị kiện tướng Quốc gia

1.500.000

4

Cấp I Quốc gia

1.000.000

- Thời gian hỗ trợ: 12 tháng kể từ ngày được công nhận đẳng cấp vận động viên.

- Mỗi vận động viên chỉ được hưởng chế độ đãi ngộ đẳng cấp ở mức cao nhất đạt được.

b) Đối với huấn luyện viên

Huấn luyện viên được hưởng chế độ hỗ trợ tương ứng mức hỗ trợ của vận động viên được phong đẳng cấp.

Trường hợp vận động viên bị kỷ luật (từ đình chỉ thi đấu trở lên) hoặc chuyển sang thi đấu cho đơn vị, địa phương khác không thuộc tỉnh, thì vận động viên và huấn luyện viên đang được chế độ hỗ trợ tương ứng sẽ không được tiếp tục hưởng chế độ hỗ trợ kể từ thời điểm quyết định kỷ luật hoặc quyết định chuyển đơn vị có hiệu lực.

5. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí chi trả cho các chế độ quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo quy định hiện hành. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự trù kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

b) Nhà nước khuyến khích các liên đoàn, hội thể thao, các cơ quan quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên, khai thác nguồn thu hợp pháp để bổ sung thêm chế độ đãi ngộ và các chế độ khác đối với huấn luyện viên, vận động viên.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh; các đơn vị chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét tại các kỳ họp sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Sửa đổi Điều 1...Quyết định số 4674/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế như sau:

1. Sửa đổi Điều 1 như sau:

“Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế, cụ thể như sau:”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2018
- Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Sửa đổi...Điều 3 Quyết định số 4674/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế như sau:
...
2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2018
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4674/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 30/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 4674/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384190