• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ tiêu thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015

Tải về Quyết định 471/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NGÃI GẮN VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SAU NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

Thực hiện Công văn số 65/UBDT-CSDT ngày 22/01/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 136/TTr-BDT ngày 28/4/2016 và Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 2015/SYT-KHTH ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu tng quát

Xác định một số chỉ tiêu để tập trung lồng ghép, ưu tiên bố trí nguồn lực, phn đu đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đi với đng bào dân tộc thiểu số làm cơ sở hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015, góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bền vững, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng trên địa bàn tỉnh.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT

Chỉ tiêu đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)

Thực trạng

Đến năm 2020

Đến năm 2025

1

Xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói

 

 

 

1.1

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số (%)

53,36

Phấn đấu bình quân giảm 3% - 4%/năm

1.2

Tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi ở trẻ em DTTS dưới 5 tuổi (%)

39

<31,7

<25

2

Phổ cập giáo dục tiểu học

 

 

 

2.1

Tỷ lệ trẻ em DTTS nhập học đúng tuổi bậc tiểu học (%)

98

99

100

2.2

Tỷ lệ người DTTS hoàn thành chương trình tiểu học (%)

90

>94

>97

2.3

Tỷ lệ người DTTS từ 10 tuổi trở lên biết chữ (%)

97

>98

>98

3

Tăng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ

 

 

 

3.1

Tỷ lệ mù chữ của nữ người DTTS (%)

11,48

<10

<8

3.2

Tỷ lệ học sinh nữ DTTS ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (%)

40

>45

>50

3.3

Tỷ lệ đại biểu nữ DTTS ở HĐND cấp xã (%)

5,18

>10

>15

3.4

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ/tổng số đại biểu quốc hội người DTTS (%)

75

50

50

4

Giảm tỷ lệ tử vong trẻ em

 

 

 

4.1

Tỷ suất tử vong trẻ em DTTS dưới 1 tuổi/1000 trẻ đẻ sống

14,7

<14,3

<13

4.2

Tỷ suất tử vong trẻ em DTTS dưới 5 tuổi/1000 trẻ đẻ sống

24,2

<20,2

<16

5

Tăng cường sức khỏe bà mẹ

 

 

 

5.1

Tỷ số tử vong mẹ người DTTS/100.000 trẻ sơ sinh sng (%)

48,1

<44

<39

5.2

Tỷ lệ các ca sinh của phụ nữ DTTS được cán bộ y tế đã qua đào tạo đỡ (%)

75,9

>93

>97

5.3

Tỷ lệ phụ nữ DTTS được khám thai ít nhất 3 lần trong kỳ mang thai (%)

64,2

>85

>90

6

Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các dịch bệnh khác

 

 

 

6.1

Tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm dân số DTTS 15 - 24 tuổi (%)

0,031

<0,03

<0,02

6.2

Tỷ lệ bệnh nhân DTTS mắc sốt rét/1000 dân

0,13

<0,13

<0,10

6.3

Tỷ lệ DTTS mắc lao/100.000 dân

103,8

<90

<70

7

Đảm bảo bền vững về môi trường

 

 

 

7.1

Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp v sinh (%)

69,63

88

95

7.2

Tỷ lê hộ DTTS được sử dng hố xí hp v sinh (%)

20,40

40

60

II. Thời gian, đối tượng thực hiện

1. Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

2. Đối tượng: Người dân tộc thiểu số, trong đó ưu tiên đồng bào DTTS ở vùng khó khăn.

III. Giải pháp

1. Thể chế hóa các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào trong các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; tăng cường phối hợp liên ngành, các cấp để thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đng bào dân tộc thiểu số.

2. Huy động, tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy hoàn thành các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ làm cơ sở định hướng một số Mục tiêu phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số sau năm 2015.

a) Trên cơ sở nguồn vốn Trung ương giao, chủ động lồng ghép, bố trí ngun vn hợp lý cho chương trình, chính sách liên quan, trong đó trọng tâm là các lĩnh vực: Giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo nhằm góp phn thực hiện và duy trì bền vững các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng khó khăn, khu vực đặc biệt khó khăn.

b) Tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng xã hội, đoàn thể, tổ chức trong việc hỗ trợ các nguồn lực về kỹ thuật và tài chính.

c) Xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, các nguyên tắc, tiêu chí nhằm tập trung ưu tiên ngun lực từ ngân sách nhà nước đthực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu s.

3. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chính sách; đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cơ sở; tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đi hành vi của đng bào các dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, vệ sinh, môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục nhằm giảm nghèo bền vững.

5. Xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát một cách hiệu lực, hiệu quả và xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân tc tnh

a) Là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đánh giá, sơ kết, tổng kết; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện lồng ghép, cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong các chính sách, chương trình, dự án; tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.

c) Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan cấp trên, đề xuất các nguyên tắc, tiêu chí nhằm tập trung ưu tiên nguồn lực từ ngân sách Nhà nước đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ chế gắn việc thực hiện các chỉ tiêu tại Quyết định này với trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

d) Thực hiện nhiệm vụ thm định các chương trình, dự án, chính sách thực hiện trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi để đảm bảo các chương trình, dự án, chính sách có đóng góp cụ thể và đo lường hiệu quả đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước khi các ngành trình UBND tỉnh.

đ) Định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện đôn đốc thực hiện, kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Cụ thể hóa một số chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, hướng dẫn lồng ghép việc báo cáo, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của các huyện, thành phố và kế hoạch hàng năm, 5 năm của các sở, ngành liên quan.

b) Huy động, ưu tiên bố trí các nguồn lực cho các chính sách, chương trình, dự án liên quan để thực hiện và đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Sở Tài chính

Theo khả năng cân đối ngân sách và các nguồn vốn Trung ương, các Chương trình MTQG hàng năm ưu tiên bố trí vốn cho các chính sách, chương trình, dự án có liên quan nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Giáo dc và Đào to

a) Xây dựng kế hoạch hành động của ngành để thực hiện Quyết định này; cụ thể hóa các chỉ tiêu 2, 3 (3.1 và 3.2) tại điểm 2, Mục I của mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào chiến lược quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án, chính sách có liên quan của ngành giáo dục. Tăng cường huy động nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

b) Chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển giáo dục và đào tạo.

5. SY tế

a) Xây dựng kế hoạch hành động của ngành để thực hiện Quyết định này; cụ thể hóa các chỉ tiêu 1 (1.2), 4, 5, 6, tại điểm 2, Mục I của mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào chiến lược quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án, chính sách có liên quan của ngành y tế. Tăng cường huy động nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu đã đ ra.

b) Tổ chức thực hiện lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm khác.

6. S Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Cụ thể hóa các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển của ngành có liên quan và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Tổ chức thực hiện lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới và giảm nghèo bền vững.

7. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Cụ thể hóa chỉ tiêu 7 tại điểm 2, Mục I của mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, vào Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

b) Tổ chức thực hiện lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến cho phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc nhm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về tiếp cận và sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng.

8. Sở Nội vụ

Cụ thể hóa chỉ tiêu 3 (3.3 và 3.4) tại điểm 2, Mục I của mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào chiến lược, kế hoạch phát triển có liên quan của ngành.

9. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả, các nhân tố điển hình; thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật có liên quan.

b) Tổ chức thực hiện lồng ghép nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về phát triển văn hóa.

10. Các sở, ban ngành liên quan

a) Căn cứ mục tiêu, các chỉ tiêu của mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành và tổ chức triển khai thực hiện nhằm góp phần đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Tổ chức thực hiện lồng ghép các nguồn lực và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tổng hợp báo cáo theo quy định.

11. Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành

a) Trên cơ sở chỉ tiêu, Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Quyết định này, tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, xác định các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng huyện trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm để phấn đấu thực hiện đạt được theo lộ trình từng năm, cả giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

b) Phê duyệt và xây dựng kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 trên địa bàn huyện.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ dân tộc nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm, phát triển văn hóa, giáo dục, giảm nghèo bền vững phù hợp với địa phương.

d) Định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp, báo cáo Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 10/12 của năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

12. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tham gia các hoạt động nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Ủy ban Dân tộc (b/cáo);
- Thường trực T
nh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;
- VP
UB: PCVP, các phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, pĐNMN(LeSang211).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 471/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 21/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 471/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327818