• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 474/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 474/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 474/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3828/TTr-STNMT ngày 27 tháng 10 năm 2015 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2713/TTr-SNV ngày 09 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường (thành lập theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

2. Vị trí: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập; có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp và từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo quy định tại khoản 21 Điều 2 Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường: 01 Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Phân tích môi trường.

- Phòng Quan trắc hiện trường.

- Phòng Nghiệp vụ môi trường và Đa dạng sinh học.

- Phòng Dịch vụ.

5. Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động.

6. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường được thực hiện theo phân cấp quản lý của tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu Quyết định thành lập Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

2. Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (sau khi có ý kiến thống nhất với Sở Nội vụ).

3. Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 474/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 26/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường theo Quyết định 474/QĐ-UBND gồm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường: 01 Giám đốc và 01 đến 02 Phó Giám đốc;

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Phân tích môi trường.

- Phòng Quan trắc hiện trường.

- Phòng Nghiệp vụ môi trường và Đa dạng sinh học.

- Phòng Dịch vụ.

Từ khóa: Quyết định 474/QĐ-UBND

2.349

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298110