• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


 

Quyết định 485/QĐ-BTTTT năm 2020 quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 485/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU CHUẨN CỦA CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nội vụ huớng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về tiêu chuẩn của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản lý Trung tâm Internet Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB (ĐTD40).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TIÊU CHUẨN CỦA CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 485/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản lý

a) Thành viên Hội đồng quản lý là công chức hoặc viên chức, đáp ứng tiêu chuẩn cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trở lên.

b) Có đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Có phẩm chất chính trị, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức tuân thủ pháp luật;

d) Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên trong công tác quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông hoặc công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm Internet Việt Nam;

đ) Không trong thời gian bị xem xét kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử, không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

e) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của Trung tâm Internet Việt Nam.

2. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội đồng quản lý

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản lý và có đủ thời gian công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ (5 năm);

b) Có năng lực quản lý và đã đảm nhận chức vụ cấp trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tối thiểu 3 năm trở lên.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 485/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 31/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 485/QĐ-BTTTT

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439449