• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 50/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2017/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1863/TTr-SGD&ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quyết định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện) trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này làm cơ sở để thực hiện việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyn, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc khoản 1 Điều này.

Điều 2. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan đim, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

c) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo theo Quy định về đạo đức nhà giáo được ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; luôn trau di phm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc trong xu thế hội nhập; có tác phong làm việc khoa học, sư phạm; có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và hiệu quả;

d) Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

đ) Bản thân và gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú.

2. Năng lực công tác

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về giáo dục và đào tạo;

b) Có tư duy đổi mới về giáo dục; có khả năng xây dựng được tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của cơ quan, đơn vị hướng tới sự phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về giáo dục, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục;

c) Có khả năng xây dựng, tổ chức, điều hành bộ máy của cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả; tham mưu quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng được kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đảm bảo sự phát triển lâu dài của đơn vị;

d) Có khả năng xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm lành mạnh; tạo cảnh quan công sở xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn và lành mạnh; có khả năng tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; động viên, khích lệ, trân trọng và đánh giá đúng thành tích của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

đ) Có khả năng tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục; ứng dụng các kết quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học; tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi để đổi mới và nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục của đơn vị; thông tin, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định;

e) Có khả năng ra quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về các quyết định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của đơn vị;

g) Có khả năng tự học và xây dựng tập thể thành tổ chức học tập, sáng tạo tại đơn vị.

Điều 3. Tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện

l. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học khác nhưng có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (riêng Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán);

2. Lý luận chính trị:

a) Cao cấp hoặc tương đương trở lên đối với chức danh Trưởng đơn vị thuộc Sở và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

b) Trung cấp hoặc tương đương trở lên đối với chức danh Phó đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở và Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

3. Quản lý giáo dục: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục trở lên;

4. Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên đối với chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện;

5. Ngạch công chức, viên chức: Được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc có chức danh nghề nghiệp từ hạng III trở lên.

6. Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

7. Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

8. Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo hoặc đã tham gia công tác giảng dạy ít nhất 05 năm.

Điều 4. Điều kiện bổ nhiệm

Công chức, viên chức sau khi được xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phải có tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này (riêng Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông và Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đồng thời, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Về độ tuổi bổ nhiệm: Theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về điều kiện khác:

a) Có lý lịch rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản;

b) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;

c) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

d) Không thuộc trường hợp bị cấm đảm nhiệm giữ chức vụ theo quy định;

đ) Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp nhân sự từ nơi khác được cấp có thẩm quyền giới thiệu);

e) Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra tỉnh;

g) Trường hợp điều động và bổ nhiệm người ở các cơ quan hành chính khác hoặc đơn vị sự nghiệp công lập, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này thì do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Điều 5. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các trường hợp công chức, viên chức đã được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để sớm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

2. Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này, khi bổ nhiệm mới hoặc bổ nhiệm lại mà chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, ngạch công chức, chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học theo quy định tại Quyết định này thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện xem xét việc bổ nhiệm. Điều này chỉ áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện có văn bản phản ánh, kiến nghị về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình y ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2017./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 02/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370023