• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Quyết định 52/2014/QĐ-UBND Về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015

Tải về Quyết định 52/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - kỳ họp thứ 13 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 144A/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2014,          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 như sau:

Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 34.000 tỷ đồng, tăng 4% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 24.000 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 10.000 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (kèm phụ lục I).

Tổng chi ngân sách địa phương 13.000 tỷ đồng, tăng 21% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.000 tỷ đồng (kèm phụ lục II).

Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2015 (kèm phụ lục III); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2015 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục số IV); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục V); phân bổ dự toán chi ngân sách khối Đảng năm 2015 (kèm phụ lục VI).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định phân bổ dự toán chi tiết năm 2015; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các biện pháp điều hành ngân sách để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Nam

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 52/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 52/2014/QĐ-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272478