• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Quyết định 5204/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Tải về Quyết định 5204/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5204/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2018”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/Qh13;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 26/04/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 79/TTr-STP ngày 25/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang T
ùng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 5204/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 1152/QĐ-ubnd ngày 26/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2020; xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tiếp tục tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Yêu cầu

- Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo đúng các nội dung, đối tượng, hình thức theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Kết hợp, lồng ghép việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhằm phát huy hiệu quả thiết thực thông qua việc cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp và tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

- Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp

Trên cơ sở rà soát, hệ thống hóa văn bản, các sở, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản (văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp) trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cập nhật, đăng tải văn bản trên trang thông tin điện tử chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết cho cán bộ pháp chế sở, ngành và doanh nghiệp

Trên cơ sở nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp trong năm 2018, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thuộc tỉnh, Liên minh hợp tác xã - doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Ninh và các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế các sở, ngành làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; biên soạn, in ấn phát hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

Các sở, ngành thuộc tỉnh có trách nhiệm trả lời yêu cầu giải đáp pháp luật trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đủ thông tin có liên quan đến yêu cầu giải đáp pháp luật. Đối với các trường hợp có nội dung phức tạp hoặc liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực thì thời hạn trả lời là 30 ngày làm việc (trong trường hợp không giải đáp pháp luật thì cơ quan được yêu cầu giải đáp phải nêu rõ lý do).

Hoạt động giải đáp pháp luật được tiến hành thông qua việc tiếp nhận kiến nghị trực tiếp từ các doanh nghiệp hoặc tổng hợp tiếp nhận kiến nghị từ các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp và Liên minh hợp tác xã - doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Ninh. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức sau đây: Giải đáp bằng văn bản; giải đáp thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật

Các sở, ngành thuộc tỉnh tổ chức tiếp nhận, tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp về sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương, hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện “Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018” được bố trí trong nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ngành trong năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu của tình hình thực tế cần bổ sung thêm kinh phí để thực hiện nội dung tại mục 2 phần II của Kế hoạch này, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí bổ sung theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành

2.1. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo nội dung tại kế hoạch này; chủ động xây dựng lịch làm việc để thực hiện nội dung tại mục 2 phần II của kế hoạch này; lựa chọn từ 3 đến 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành hỗ trợ pháp lý trực tiếp tại doanh nghiệp.

- Tổng hợp báo cáo kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2.2. Sở Tài chính

Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo dự toán kinh phí do Sở Tư pháp xây dựng, phù hợp với mục 2 phần II của kế hoạch này và theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP .

2.3. Các sở, ngành liên quan

Phối hợp với Sở Tư pháp trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập hợp các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến hoạt động này thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

3. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chủ động tìm hiểu pháp luật, bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5204/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Lê Quang Tùng
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5204/QĐ-UBND

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378448