• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật về Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

Quyết định 523/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 472/QĐ-UBND và 526/QĐ-UBND về Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030

Tải về Quyết định 523/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 523/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 472/QĐ-UBND NGÀY 02/3/2018 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 526/QĐ-UBND NGÀY 12/3/2018 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT VÀ XE TAXI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bãi bỏ các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành do không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 81/TTr-SGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, cụ th như sau:

1. Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- LĐVP, P. KTCN, P. KTTH, P. TH;
- Lưu: VT, cvquoc.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 523/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 03/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 523/QĐ-UBND

59

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446009