• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


 

Quyết định 527/QĐ-BTTTT về phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Quyết định 527/QĐ-BTTTT
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ CỤM THI ĐUA KHỐI THI ĐUA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 như sau:

1. Cụm thi đua số 1:

1.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

2. Cụm thi đua số 2:

2.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu.

2.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang.

3. Cụm thi đua số 3:

3.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

3.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam.

4. Cụm thi đua số 4:

4.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

4.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

5. Cụm thi đua số 5:

5.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An.

5.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh.

6. Cụm thi đua số 6:

6.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

6.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

7. Cụm thi đua số 7:

7.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.

7.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.

8. Cụm thi đua số 8:

8.1. Cụm trưởng: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An.

8.2. Cụm phó: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.

Điều 2. Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 6, Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TĐKT, NAH (85).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 527/QĐ-BTTTT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 527/QĐ-BTTTT

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446152