• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Quyết định 527/QĐ-TTg năm 2018 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm:

1. Viện Phim Việt Nam;

2. Viện Bảo tồn di tích;

3. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

4. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Học viện Âm nhạc Huế;

6. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

7. Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh;

8. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

9. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

10. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội;

11. Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh;

12. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

13. Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nng;

15. Bảo tàng Hồ Chí Minh;

16. Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

17. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;

18. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

19. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;

20. Thư viện Quốc gia Việt Nam;

21. Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật;

22. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

23. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

24. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp;

25. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam;

26. Nhà hát Cải lương Việt Nam;

27. Nhà hát Chèo Việt Nam;

28. Nhà hát Tuồng Việt Nam;

29. Nhà hát Múa ri Việt Nam;

30. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam;

31. Nhà hát Kịch Việt Nam;

32. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam;

33. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam;

34. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc;

35. Nhà hát Tuổi trẻ;

36. Liên đoàn Xiếc Việt Nam;

37. Nhà hát Lớn Hà Nội;

38. Trường quay Cổ Loa;

39. Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh;

40. Trung tâm Chiếu phim quốc gia;

41. Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam;

42. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam;

43. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc;

44. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc;

45. Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai;

46. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội;

47. Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng;

48. Trường Cao đẳng Du lịch Huế;

49. Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang;

50. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nng;

51. Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu;

52. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt;

53. Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ;

54. Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh;

55. Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ theo các Nghị quyết của Hội nghị ln thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc g
ia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2b).
PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 527/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/05/2018   Số công báo: Từ số 633 đến số 634
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 527/QĐ-TTg

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382023