• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 532/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

Tải về Quyết định 532/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Bệnh viện Nhi tỉnh).

Chuyển Khoa Nhi và trang thiết bị liên quan, nhân lực một số khoa, phòng chức năng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện Nhi tỉnh.

1. Vị trí, chức năng: Bệnh viện Nhi tỉnh là bệnh viện đa khoa hạng III, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, có chức năng khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân nhi trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện Nhi tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai. Trụ sở của Bệnh viện Nhi tỉnh đặt tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: Bệnh viện Nhi tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế Bệnh viện được quy định tại Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế.

Điều 2. Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và số lượng người làm việc:

1. Tổ chức bộ máy gồm:

a) Lãnh đạo: có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

b) Các khoa, phòng chuyên môn do Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức theo từng thời kỳ phù hp với yêu cầu khối lượng công việc và quy chế tchức hoạt động của Bệnh viện.

2. Kèm theo Quyết định này danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc của Bệnh viện Nhi tỉnh, số lượng người làm việc được xác định trên cơ sở mô tả vị trí việc làm và theo định mức chỉ tiêu giường bệnh và được cân đối trong tổng chỉ tiêu người làm việc do cấp thẩm quyền phân bổ cho Sở Y tế.

Riêng năm 2016, Bệnh viện Nhi tỉnh được giao 160 giường bệnh; số biên chế được giao tương ứng gồm 160 biên chế viên chức và 06 hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Trong đó:

- Cắt chuyển 120 viên chức (tương ứng 120 chỉ tiêu người làm việc) từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Bệnh viện Nhi tỉnh;

- Bổ sung 40 chỉ tiêu người làm việc và 06 chỉ tiêu HĐLĐ theo Nghị định 68 để tiếp nhận, tuyển dụng đủ nhân lực cho Bệnh viện Nhi tỉnh (lấy từ nguồn biên chế sự nghiệp y tế chưa sử dụng năm 2016).

Điều 3. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng thủ tục, thẩm quyền quy định để bàn giao, chuyển giao tài sản, tài chính, trang thiết bị làm việc, nhân lực, hồ sơ, công việc liên quan từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về Bệnh viện Nhi tỉnh.

Hoàn thành các công việc nói trên trước ngày 20/8/2016 và báo cáo kết quả để Ủy ban nhân dân tỉnh biết. Nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Y tế;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

DANH MỤC

VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHI TỈNH GIA LAI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục vị trí việc làm

S lượng vị trí việc làm tương ứng

Dự kiến s lượng người làm vic

 

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai

17

196

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

4

27

1.1

Giám đốc

1

1

1.2

Phó Giám đốc

1

1

1.3

Trưởng các khoa phòng

1

15

1.4

Phó các khoa, phòng

1

10 (kiêm nhiệm)

2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

4

152

2.1

Khám chữa bệnh (bác sỹ, y sỹ)

1

42

2.2

Cp phát thuc (các ngạch dược sỹ)

1

15

2.3

Chăm sóc bệnh nhân (các ngạch điu dưỡng)

1

79

2.4

Công tác kỹ thuật cận lâm sàng (các ngạch kỹ thuật viên)

1

16

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

9

15

3.1

Kế toán

1

4

3.2

Thủ quỹ

1

1

3.3

Lao động tin lương

1

1

3.4

Hành chính Tchức

1

1

3.5

Quản trị mạng

1

1

3.6

Công nghệ thông tin

1

1

 

3.7

Văn thư

1

1

 

3.8

Kế Toán Thu Viện Phí

1

3

 

3.9

Bảo trì thiết bị Y tế

1

2

 

3.10

Hộ lý (HĐ68)

1

8

 

3.11

Điện nước (HĐ68)

1

3

 

3.12

Lái xe (HĐ68)

1

2

 

3.13

Bảo vệ (HĐ68)

1

2

 

Trên đây là vị trí việc làm và dự kiến số lượng người làm việc trên cơ sở Đán thành lập Bệnh viện Nhi tỉnh do Sở Y tế xây dựng (không tính số lượng HĐLD theo Nghị định số 68). Số lượng người làm việc cụ thể hàng năm sẽ được phân bổ lại trong tổng chỉ tiêu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở Y tế cho phù hợp với nhu cầu giường bệnh và khối lượng công việc thực tế của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 532/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 08/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 532/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329645