• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2018 về bãi bỏ Quyết định 4148/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4148/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ, LÀM CĂN CỨ ĐỂ TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN TRONG KHU KINH TẾ NGHI SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 202/STP-XDVB ngày 31/01/2018 về việc thực hiện Công văn số 705/UBND-KTTC ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể, làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Lý do: Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 537/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 537/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376643