• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 537/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 134 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC):
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K.STT.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

I. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý sổ gốc.

Quy trình th tục: Cấp bản sao từ s gốc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi đối với hồ sơ giải quyết tại bộ phận TN&TKQ trong ngày; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đối với cơ quan phải chuyển phòng chuyên môn xử lý

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch; Công chức chuyên môn; Chuyên viên

Bản sao được cấp từ sổ gốc

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo cơ quan; tổ chức đang quản lý sổ gốc

Bản sao được cấp từ sổ gốc

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo

Bản sao được cấp từ sổ gốc

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bản sao được cấp từ sổ gốc

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận sau 15 giờ. Trong trường hợp cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo đấu bưu điện đến

II. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

1. Quy trình số: 01

Thủ tục: Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ Thụ lý hồ sơ, cử người giải quyết bồi thường

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng

02 ngày

Dự thảo văn bản đề xuất

Bước 3

Xem xét, ký duyệt văn bản Đề xuất tạm ứng kinh phí

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng

01 ngày

Văn bản đề xuất

Bước 4

Văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường

Chuyên viên, Lãnh đạo

02 ngày

Văn bản gửi cơ quan Tài chính

Bước 5

Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường

Chuyên viên, Lãnh đạo

07 ngày

Văn bản cấp kinh phí

Bước 6

Xác minh thiệt hại

Chuyên viên, lãnh đạo

15 ngày

Văn bản xác minh

Bước 7

Báo cáo xác minh

Chuyên viên, lãnh đạo

02 ngày

Báo cáo xác minh

Bước 8

Thương lượng

Chuyên viên, lãnh đạo

10 ngày

Biên bản thương lượng

Bước 9

Dự thảo quyết định bồi thường gửi cho người yêu cầu

Chuyên viên, lãnh đạo

05 ngày

Quyết định bồi thường

Bước 10

Tr kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày làm việc

2. Quy trình số: 02

Thủ tục: Phục hồi danh dự

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ,

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở phụ trách

14 ngày

Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự; Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

Bước 3

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

- Buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;

- Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

III. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

1. Quy trình số: 01

Thủ tục: Thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh của cơ quan, chuyển phòng chuyên môn

Văn thư - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ. Xây dựng dự thảo Quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm trình Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

1 ngày

dự thảo Tờ trình, Quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm

Bước 3

Xem xét trình Lãnh đạo Sở dự thảo Quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm

Lãnh Đạo Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật

0,5 ngày

dự thảo Tờ trình, Quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm

Bước 4

Phê duyệt Tờ trình, trình UBND tỉnh ra Quyết định

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Tờ trình, Quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm

Bước 5

Văn phòng UBND tham mưu lãnh đạo trình lãnh đạo UBND tỉnh Quyết định; Văn thư UBND tỉnh phát hành Chuyển về Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

UBND tnh

2 ngày

Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày

2. Quy trình số: 02

Thủ tục: Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định, tra cứu thông tin, Dự thảo văn bản, Trình Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Hành Chính tư pháp

2 ngày

Văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường.

Bước 3

Phê duyệt và ký văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường

Lãnh đạo Phòng Hành Chính tư pháp

1 ngày

Văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường.

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1 ngày

Văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường.

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả hoặc gửi bưu điện

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc

3. Quy trình số: 03

Thủ tục: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam); Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam).

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định, tra cứu thông tin, Dự thảo phiếu xác minh, Trình Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng

Chuyên viên Phòng Hành Chính tư pháp

0,5 ngày

Phiếu xác minh thông tin LLTP

Bước 3

Phê duyệt và ký phiếu, Đề nghị xác minh LLTP

Lãnh đạo Phòng Hành Chính tư pháp

0,5 ngày

Phiếu xác minh thông tin LLTP

Bước 4

Xác minh lý lịch tư pháp tại các cơ quan

Trung tâm LLTP quốc gia, Bộ Công an, Công an tỉnh, Bộ quốc phòng

7-9 ngày làm việc

Phiếu thông báo kết quả xác minh

Bước 5

Nhận thông báo kết quả xác minh, vào sổ công văn đến, đề xuất ý kiến giải quyết

Văn thư, Chuyên viên và Lãnh đạo phòng Hành Chính tư pháp

0,5 ngày

Phiếu LLTP số 1, số 2 và văn bản đề nghị phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích

Bước 6

xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích

Xác minh LLTP tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án dân sự (Khi có yêu cầu)

7 ngày làm việc

Mẫu phiếu trả lời kết quả xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích

Bước 7

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Phiếu LLTP số 1, số 2

Bước 8

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả hoặc gửi bưu điện

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10-15 ngày làm việc (Trường hợp xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích có thể kéo dài thêm không quá 10 ngày)

4. Quy trình số: 04

Thủ tục: Nhập quốc tịch Việt Nam;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở

5 ngày

Văn bn

Bước 3

Xác minh hồ sơ tại Công an tỉnh

Công an tỉnh

20 ngày

Văn bản

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở

9 ngày

Văn bản/tờ trình

Bước 5

Giải quyết hồ sơ tại UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo

10 ngày

Văn bn/tờ trình

Bước 6

Giải quyết hồ sơ tại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

45 ngày

Dự thảo Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Bước 7

Giải quyết hồ sơ tại VP Chủ tịch nước CHXHCNVN

Vp Chủ tịch nước

25 ngày

Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Bước 8

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả hoặc gửi bưu điện

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

115 ngày

5. Quy trình số: 05

Thủ tục: trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở phụ trách

04 ngày

Văn bản

Bước 3

Xác minh hồ sơ tại Công an tỉnh

Công an tỉnh

20 ngày

Văn bản

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở phụ trách

05 ngày

Văn bn/tờ trình

Bước 5

Giải quyết hồ sơ tại UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo

05 ngày

Văn bản/tờ trình

Bước 6

Giải quyết hồ sơ tại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

30 ngày

Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Bước 7

Giải quyết hồ sơ tại VP Chủ tịch nước CHXHCNVN

Vp Chủ tịch nước

20 ngày

Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Bước 8

Trường hợp trước đây đương sự đăng ký khai sinh tại UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo tiếp cho UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh.

Sở Tư pháp

Ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp

Văn bản thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

85 ngày

6. Quy trình số: 06

Thủ tục: Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở phụ trách

04 ngày

Văn bản

Bước 3

Xác minh hồ sơ tại Công an tỉnh

Công an tỉnh

20 ngày

Văn bản

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở phụ trách

05 ngày

Văn bản/tờ trình

Bước 5

Giải quyết hồ sơ lại UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo

05 ngày

Văn bản/tờ trình

Bước 6

Giải quyết hồ sơ tại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

40 ngày

Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Bước 7

Trường hợp trước đây đương sự đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo tiếp cho UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh

Sở Tư pháp

Ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp

Văn bản thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

75 ngày

7. Quy trình số: 07

Thủ tục: Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, ghi vào sổ tiếp nhận việc thông báo có quốc tịch nước ngoài; tham mưu văn bản thông báo gửi tới cơ quan Sở Tư pháp tỉnh khác hoặc Bộ Tư pháp theo quy định

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng; Lãnh đạo Sở

9,5 ngày

Ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh; gửi văn bản thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

8. Quy trình số: 08

Thủ tục: Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam trong nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, Dự thảo giấy xác nhận hoặc thông báo

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng

3 ngày

Dự thảo Giấy xác nhận hoặc thông báo

Bước 3

Xét duyệt Giấy xác nhận hoặc thông báo

Lãnh đạo S

1 ngày

Giấy xác nhận hoặc thông báo

Bước 4

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả hoặc gửi bưu điện

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày

9. Quy trình số: 09

Thủ tục: Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở

2 ngày

Văn bản

Bước 3

Xác minh hồ sơ

Công an tỉnh, Bộ Tư pháp

10 ngày

Văn bản

Bước 4

Cấp giấy xác nhận hoặc thông báo

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc thông báo

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả hoặc gửi bưu điện

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Từ 5 đến 15 ngày

10. Quy trình số: 10

Thủ tục: Nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Kể từ ngày nhận được danh sách người Lào di cư tự do sang các huyện biên giới của Việt Nam tiếp giáp với Lào được phép cư trú do Trưởng đoàn đại biểu biên giới Việt Nam phê duyệt, UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an cùng cấp và UBND huyện biên giới tổ chức đoàn công tác lưu động đến UBND cấp xã thuộc huyện biên giới để hướng dẫn, hỗ trợ việc lập và tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

Tổ chuyên viên liên hợp của tỉnh

10 ngày

Hướng dẫn lập hồ sơ

Bước 2

Người Lào di cư được phép cư trú có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam đến UBND xã, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ lập hồ sơ.

Công chức tư pháp tại UBND cấp xã

Không quy định

Công văn chuyển hồ sơ

Bước 3

Thẩm định hồ sơ, lập danh sách

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng Tư pháp cấp huyện

Không quy định

Văn bản chuyển hồ sơ

Bước 4

Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo Sở Tư pháp

05 ngày

Văn bản/tờ trình

Bước 5

Giải quyết hồ sơ tại UBND tỉnh

Chuyên viên, Lãnh đạo

05 ngày

Văn bn/tờ trình

Bước 6

Giải quyết hồ sơ tại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

10 ngày

Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Bước 7

Giải quyết hồ sơ tại VP Chủ tịch nước

Văn phòng Chủ tịch nước

30 ngày

Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Bước 8

Trả kết quả: Tổ chức trao Quyết định UBND cấp huyện

Ban chỉ đạo, tổ chuyên viên liên hợp

5 ngày

Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

65 ngày

11. Quy trình số: 11

Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Hành chính Tư pháp

1,5 ngày

Hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Hành chính Tư pháp

1 ngày

Hồ sơ đăng ký lại việc nuôi con nuôi

Bước 4

Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Lãnh đạo UBND tnh

1,5 ngày

Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

12. Quy trình số: 12

Thủ tục: Giải Quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan

Chuyên viên phòng Hành chính tư pháp

15 ngày

Hồ sơ giải quyết việc nuôi con nuôi

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo phòng Hành chính tư pháp

2 ngày

Hồ sơ giải quyết việc nuôi con nuôi

Bước 4

Xem xét, chuyển UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Hồ sơ giải quyết việc nuôi con nuôi

Bước 5

Xem xét, ra Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Lãnh đạo UBND tỉnh

15 ngày

Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài

Bước 6

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả; Tổ chức trao Quyết định

Công chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Phòng Hành chính

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

35 ngày

13. Quy trình số: 13

Thủ tục: Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Không quy định

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng hành chính tư pháp

Hồ sơ đủ điều kiện nhận nuôi con nuôi

Bước 3

Kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

Hồ sơ đủ điều kiện nhận nuôi con nuôi

Bước 4

Xác nhận đủ điều kiện nuôi con nuôi

Lãnh đạo Sở

Giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định ngày

14. Quy trình số: 14

Thủ tục: Cấp lại Thẻ đấu giá viên; Thu hồi Thẻ đấu giá viên.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Thẻ Đấu giá viên; QĐ thu hồi

Bước 3

Xem xét kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo Thẻ Đấu giá viên; QĐ thu hồi

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Thẻ Đấu giá viên; QĐ thu hồi

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

3 ngày

15. Quy trình số: 15

Thủ tục: Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên; Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 3

Xem xét kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

0,5 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Văn bn thông báo

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

3 ngày

16. Quy trình s: 16

Thủ tục: Cấp Thẻ đấu giá viên; Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật; Cấp lại Thẻ công chứng viên.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo và in Thẻ Tư vấn viên, Công chứng viên, Đấu giá viên

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Thẻ Tư vấn viên, Công chứng viền, Đấu giá viên

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Thẻ Tư vấn viên, Công chứng viên, Đấu giá viên

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

17. Quy trình số số: 17

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

18. Quy trình số:18

Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

19. Quy trình số: 19

Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất; Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở; người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

20. Quy trình s: 20

Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

21. Quy trình số: 21

Thủ tục: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1,5 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

22. Quy trình số: 22

Thủ tục: Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại; Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

1,5 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

1 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: Vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

23. Quy trình số: 23

Thủ tục: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng; Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

 

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Giấy đăng ký hoạt động

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

24. Quy trình số: 24

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài; Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt, kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

25. Quy trình s: 25

Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

26. Quy trình số: 26

Thủ tục: Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại; Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

27. Quy trình số: 27

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động; Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

2 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

28. Quy trình số: 28

Thủ tục: Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Quyết định thu hồi

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Quyết định thu hồi

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Quyết định thu hồi

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

29. Quy trình số: 29

Thủ tục: Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào số, chuyển phòng; chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Quyết định cho phép chuyển đổi

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Quyết định cho phép chuyển đổi

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Quyết định cho phép chuyển đổi

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

30. Quy trình số: 30

Thủ tục: Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc; Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; Đăng ký tập sự hành nghề công chứng.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

31. Quy trình số: 31

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết; Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

32. Quy trình s: 32

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập); xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên; Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Quyết định; Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Quyết định; Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Quyết định; Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

33. Quy trình số: 33

Thủ tục: Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể; Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi; Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự).

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

34. Quy trình số: 34

Thủ tục: Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

 

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Văn bản thông báo

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

35. Quy trình s: 35

Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh; Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật; Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư; tổ chức tư vấn pháp luật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

36. Quy trình số: 36

Thủ tục: Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

37. Quy trình số: 37

Thủ tục: Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Thẻ Tư vấn viên

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Thẻ Tư vấn viên

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Thẻ Tư vấn viên

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

38. Quy trình số: 38

Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động; Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư Pháp

2 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động; Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Giấy đăng ký hoạt động, Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

39. Quy trình số: 39

Thủ tục: Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng; Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất; Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

40. Quy trình số: 40

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

41. Quy trình số: 41

Thủ tục: Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài; Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

42. Quy trình s: 42

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đu giá tài sn và kinh doanh các ngành nghề khác.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

43. Quy trình s: 43

Thủ tục: Sáp nhập công ty luật; Hợp nhất công ty luật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Quyết định

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Quyết định

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Quyết định

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

44. Quy trình số: 44

Thủ tục: Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

45. Quy trình s: 45

Thủ tục: Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

46. Quy trình số: 46

Thủ tục: Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo văn bản và in Thẻ CCV

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

3 ngày

Dự thảo văn bản, Thẻ CCV

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

3 ngày

Văn bản, Thẻ CCV

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

10 ngày

47. Quy trình số: 47

Thủ tục: Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Tờ trình, Quyết định cho phép chuyển đổi hoặc văn bản từ chối

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo Tờ trình, Quyết định cho phép chuyển đổi hoặc văn bản từ chối

Bước 4

Xem xét, ký trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Tờ trình + hồ sơ kèm theo

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ

UBND tỉnh

7 ngày

Quyết định cho phép chuyển đổi hoặc văn bản từ chối

Bước 6

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

14 ngày

48. Quy trình số: 48

Thủ tục: Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại; Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài; Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

5 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

4 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày

49. Quy trình số: 49

Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào số, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

5 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

4 ngày

Dự thảo Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày

Giấy Đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày

50. Quy trình số: 50

Thủ tục: Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

5 ngày

Dự thảo Quyết định thu hồi

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

4 ngày

Dự thảo Quyết định thu hồi

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày

Quyết định thu hồi

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày

51. Quy trình số: 51

Thủ tục: Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sỏ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

5 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

4 ngày

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

5 ngày

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày

52. Quy trình số: 52

Thủ tục: Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo tờ trình + Quyết định cho phép chuyển đổi hoặc văn bản từ chối

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

2 ngày

Dự thảo tờ trình + Quyết định cho phép chuyển đổi hoặc văn bản từ chối

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

2 ngày

Tờ trình + dự thảo Quyết định cho phép chuyển đổi hoặc văn bản từ chối

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

UBND tỉnh

10 ngày

Quyết định cho phép chuyển đổi hoặc văn bản từ chối

Bước 6

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

17 ngày

53. Quy trình số: 53

Thủ tục: Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

10 ngày

Dự thảo lờ trình + Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

9 ngày

Dự thảo tờ trình + Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

10 ngày

Tờ trình + dự thảo Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

UBND tỉnh

15 ngày

Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 6

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày

54. Quy trình số: 54

Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

9 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động hoặc văn bản từ chối

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

10 ngày

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động hoặc văn bản từ chối

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

10 ngày

Giấy đăng ký hoạt động hoặc văn bản từ chối

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày

55. Quy trình s: 55

Thủ tục: Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào số, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

Phòng Bổ trợ tư pháp

Trong ngày

 

Bước 3

Tham mưu thẩm định hồ sơ

Tổ đánh giá hồ sơ do Giám đốc Sở thành lập

15 ngày

Văn bản đánh giá

Bước 4

Soạn thảo hợp đồng

Phòng Bổ trợ tư pháp

7 ngày

Dự thảo Hợp đồng

Bước 5

Xem xét, ký hợp đồng với tổ chức được lựa chọn

Lãnh đạo Sở

7 ngày

Hợp đồng

Bước 6

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày

56. Quy trình số: 56

Thủ tục: Hợp nhất Văn phòng công chứng; Sáp nhập Văn phòng công chứng; Chuyển nhượng Văn phòng công chứng.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

6 ngày

Dự thảo tờ trình + Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

6 ngày

Dự thảo tờ trình + Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 4

Xem xét, ký trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

7 ngày

Tờ trình + dự thảo Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 5

UBND tỉnh phê quyệt

UBND tỉnh

15 ngày

Quyết định cho phép hoặc văn bản từ chối

Bước 6

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

35 ngày

57. Quy trình số: 57

Thủ tục: Thành lập Hội công chứng viên.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

5 ngày

Dự thảo tờ trình + Quyết định cho phép thành lập hoặc văn bản từ chối

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

5 ngày

Dự thảo tờ trình + Quyết định cho phép thành lập hoặc văn bản từ chối

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

9 ngày

Tờ trình + dự thảo Quyết định cho phép thành lập hoặc văn bản từ chối

Bước 5

Sở Nội vụ thẩm định

Sở Ni v

10 ngày

Tờ trình hoặc văn bản trả lời

Bước 6

UBND tỉnh phê duyệt

UBND tỉnh

15 ngày

Quyết định cho phép thành lập hoặc văn bản từ chối

Bước 7

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày

58. Quy trình số: 58

Thủ tục: Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

29 ngày

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản từ chối

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

30 ngày

Dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc văn bản từ chối

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

30 ngày

Quyết định phê duyệt hoặc văn bản từ chối

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

90 ngày

59. Quy trình số: 59

Thủ tục: Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo tờ trình + Văn bản thu hồi

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo tờ trình + Văn bản thu hồi

Bước 4

Xem xét, ký trình UBND tỉnh

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Tờ trình + Dự thảo văn bản thu hồi

Bước 5

UBND tỉnh phê duyệt

UBND tỉnh

Không quy định

Văn bản thu hồi quyết định cho phép thành lập VPCC

Bước 6

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

60. Quy trình số: 60

Thủ tục: Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

61. Quy trình số: 61

Thủ tục: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

62. Quy trình số: 62

Thủ tục: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

63. Quy trình số: 63

Thủ tục: Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

64. Quy trình số: 64

Thủ tục: Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ; Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Quyết định thu hồi

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Quyết định thu hồi

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Quyết định thu hồi

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

65. Quy trình số: 65

Thủ tục: Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp; Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

66. Quy trình số: 66

Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập; Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt); Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

67. Quy trình số: 67

Thủ tục: Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo S

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

68. Quy trình số: 68

Thủ tục: Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng; Tạm đình chỉ hành nghề công chứng; Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

69. Quy trình số: 69

Thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư:

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo Giấy đăng ký hoạt động

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Giấy đăng ký hoạt động

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

70. Quy trình s: 70

Thủ tục: Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, vào sổ, chuyển phòng chuyên môn

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 3

Phê duyệt kết quả thẩm định, trình lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp

Không quy định

Dự thảo văn bản thông báo

Bước 4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Không quy định

Văn bản thông báo

Bước 5

Trả kết quả: vào sổ, gọi điện thông báo kết quả

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quy định

IV. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng chức quản lý của Sở Tư pháp

1. Quy trình số: 01

Thủ tục: Lựa chọn ký hợp đồng với luật

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời hạn giải quyết

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Xác định yêu cầu trợ giúp pháp lý, thành lập tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư

Giám đốc Trung tâm

 

Xây dựng cách thức tiêu chí đánh giá, thang bảng điểm lựa chọn Luật sư

Bước 2

Thông báo lựa chọn Luật sư

Tổ đánh giá luật sư

5 ngày

Thông báo về: Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn; điều kiện ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ; yêu cầu về hồ sơ; địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ; dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý; các yêu cầu khác

Bước 3

Nộp hồ sơ

Tổ đánh giá luật sư

10 ngày

Hồ sơ Luật sư tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Bước 4

Đánh giá Hồ sơ đăng ký lựa chọn Luật sư

Tổ đánh giá luật sư

5 ngày

 

Bước 5

Ký kết hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Giám đốc Trung lâm

10 ngày kể từ ngày thông báo

Hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý giữa Trung tâm và luật sư.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC: từ 25 đến 30 ngày

2. Quy trình số: 02

Thủ tục: Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời hạn giải quyết

Kết quả/Sn phẩm

Bước 1

Nộp Hồ sơ

Phòng tiếp dân của trung tâm/ Chi nhánh TGPL

Ngay sau khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và xử lý

Giám đốc Trung tâm/Người thực hiện TGPL

Ngay sau khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trả lời bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Bước 3

Lưu Hồ sơ

Người được phân công thực hiện TGPL hoàn thiện và lưu hồ sơ

 

Người được trợ giúp pháp lý được rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Ngày sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

3. Quy trình số: 03

Thủ tục: Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời hạn giải quyết

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận Hồ sơ

Phòng tiếp dân của trung tâm/ Chi nhánh TGPL

Ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu TGPL

 

Bước 2

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ; vào sổ thụ lý theo dõi vụ việc

Chuyên viên phòng nghiệp vụ

Ngay sau khi nhận được đơn yêu cầu TGPL (Nếu phải bổ sung giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý: Thời hạn 05 ngày làm việc. Trường hợp người được trợ giúp pháp lý cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trường hợp bất khả kháng thì thời hạn bổ sung giấy tờ, tài liệu là 10 ngày làm việc, kể từ khi vụ việc trợ giúp pháp lý được thụ lý).

Thụ lý hoặc không thụ lý đơn yêu cầu TGPL

- Trong trường hợp đủ điều kiện thụ lý: Thực hiện thủ tục thụ lý theo quy định. Trường hợp người yêu cầu chưa thể cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng cần thực hiện trợ giúp pháp lý ngay, lý thì người tiếp nhận yêu cầu báo cáo người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thụ lý ngay, đồng thời hướng dẫn người yêu cầu trợ giúp pháp lý bổ sung các giấy tờ, tài liệu cần thiết

- Trường hợp không đủ điều kiện: Trường hợp người yêu cầu trợ giúp pháp lý không cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý thì vụ việc trợ giúp pháp lý không được tiếp tục thực hiện. Việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người được trợ giúp pháp lý.

Bước 3

Phân công người thực hiện

Giám đốc Trung tâm

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Giám đốc Trung tâm phân công trực tiếp cho Luật sư thực hiện TGPL, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện tư vấn pháp luật; Giám đốc Trung tâm ra quyết định cử Luật sư thực hiện TGPL, Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng.

Bước 4

Thực hiện trợ giúp pháp lý

Người thực hiện TGPL

Đến khi kết thúc vụ việc TGPL

Hồ sơ vụ việc TGPL

Bước 5

Lưu Hồ sơ

Văn thư

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

4. Quy trình số: 04

Thủ tục: Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Thủ tục: cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời hạn giải quyết

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Nộp hồ sơ

Chuyên viên nghiệp vụ được giao phụ trách

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Chuyên viên nghiệp vụ được giao phụ trách

2 ngày

Dự thảo Quyết định cấp thẻ Cộng tác viên

Bước 3

Trình Giám đốc Sở

Giám đốc Trung tâm

01 ngày

 

Bước 4

Ký Quyết định cấp/cấp lại thẻ Cộng tác viên

Giám đốc Sở Tư pháp

3 ngày

Quyết định cấp/cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Bước 5

Thực hiện cấp thẻ cộng tác viên theo giấy hẹn; ký Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý đối với Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Giám đốc Trung tâm

0,5 ngày

Thẻ Cộng tác viên TGPL; Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý

Bước 6

Lưu hồ sơ

Văn thư

 

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 07 ngày

5. Quy trình số: 05

Thủ tục: Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời hạn giải quyết

Kết quả/ Sản phẩm

Bước 1

Nộp hồ sơ: Người được trợ giúp pháp lý gửi đơn khiếu nại đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đề nghị Giám đốc Trung tâm giải quyết

Phòng tiếp dân của trung tâm/ Chi nhánh TGPL

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Giám đốc Trung tâm giải quyết khiếu nại (Khiếu nại lần 1)

Giám đốc Trung tâm

2,5 ngày

Quyết định giải quyết khiếu nại

Giám đốc Sở Tư pháp giải quyết khiếu nại trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết (Khiếu nại lần 2)

Giám đốc Sở Tư pháp

15 ngày

Quyết định giải quyết khiếu nại

Bước 3

Lưu Hồ

Văn thư

 

Hồ sơ khiếu nại

Tổng thời gian giải quyết TTHC:- Trung tâm TGPL: 03 ngày; Sở Tư pháp: 15 ngày

6. Quy trình số: 06

Thủ tục: Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời hạn giải quyết

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Người được trợ giúp pháp lý nộp Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Phòng tiếp dân của trung tâm/ Chi nhánh TGPL

Ngay sau khi nhận được Đơn đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

Bước 2

Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Chuyên viên phòng nghiệp vụ

0,5 ngày

Có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người được trợ giúp pháp lý

Bước 3

Phân công thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý

Giám đốc Trung tâm

2,5 ngày

Giám đốc trung tâm TGPL Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh ra Quyết định Thay thế trợ giúp viên pháp lý/luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng

Bước 4

Thực hiện trợ giúp pháp lý

Người thực hiện TGPL

Đến khi kết thúc vụ việc TGPL

Hồ sơ vụ việc TGPL

Bước 5

Lưu Hồ sơ

Văn thư

 

Hồ sơ vụ việc TGPL

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 03 ngày

V. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thực hiện tại các Tổ chức hành nghề công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

1. Quy trình số: 01

Thủ tục: Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn; Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên tổ chức hành nghề công chứng

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

Công chứng viên

Sổ công chứng; Lời chứng của CCV

Bước 3

Trả kết quả

Nhân viên tổ chức hành nghề công

Lời chứng của CCV

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

2. Quy trình số: 02

Thủ tục: Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản; Công chứng hợp đồng ủy quyền; Công chứng di chúc.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên tổ chức hành nghề công chứng

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

Công chứng viên

Sổ công chứng; Lời chứng của CCV

Bước 3

Trả kết quả

Nhân viên tổ chức hành nghề công

Lời chứng của CCV

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

3. Quy trình số: 03

Thủ tục: Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản; Công chứng văn bản khai nhận di sản; Công chứng văn bản từ chối nhận di sản.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên tổ chức hành nghề công chứng

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

Công chứng viên

Sổ công chứng; Lời chứng của CCV

Bước 3

Trả kết quả

Nhân viên tổ chức hành nghề công

Lời chứng của CCV

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

4. Quy trình số: 04

Thủ tục: Nhận lưu giữ di chúc; Công chứng bản dịch; Cấp bản sao văn bản công chứng.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên tổ chức hành nghề công chứng

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

Công chứng viên

Sổ công chứng; Lời chứng của CCV

Bước 3

Trả kết quả

Nhân viên tổ chức hành nghề công

Lời chứng của CCV

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

5. Quy trình số: 05

Thủ tục: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được); Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Nhân viên tổ chức hành nghề công chứng

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Thụ lý hồ sơ

Công chứng viên

Giấy tờ, văn bản chứng thực

Bước 3

Trả kết quả

Nhân viên tổ chức hành nghề công

Giấy tờ, văn bản chứng thực

Tổng thời gian giải quyết TTHC: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

VI. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1. Quy trình số: 01

Thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận văn bản đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật huyện của cơ quan, đơn vị chuyển

Công chức Phòng Tư pháp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện. Xây dựng dự thảo Quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ban hành Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Phòng Tư pháp cấp huyện

2 ngày

dự thảo Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Bước 3

Xem xét, phê duyệt Quyết định

Lãnh đạo UBND cấp huyện

1,5 ngày

Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Bước 4

Chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Văn thư chuyển cơ quan đơn vị có liên quan

Văn thư UBND huyện

1 ngày

Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Quyết định miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày

 

2. Quy trình số: 02

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ, chuyển về Công chức phụ trách chuyên môn

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Tham mưu dự thảo văn bản để nghị của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện

Công chức phụ trách chuyên môn

1,5 ngày

dự thảo văn bản đề nghị của UBND cấp xã

Bước 3

Xem xét, phê duyệt văn bản đề nghị trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

văn bản đề nghị của UBND cấp xã

Bước 4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định hỗ trợ; trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

UBND cấp huyện

05 ngày

Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời không hỗ trợ

Bước 5

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chi tiền hỗ trợ

UBND cấp xã

03 ngày

Chi tiền hỗ trợ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

11 ngày

 

3. Quy trình số: 03

Thủ tục: Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định, Thụ lý hồ sơ, cử người giải quyết bồi thường sơ

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

03 ngày

 

Bước 4

Đề xuất tạm ứng kinh phí

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

01 ngày

Văn bản đề xuất

Bước 5

Văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

02 ngày

Văn bản gửi cơ quan Tài chính

Bước 6

Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

07 ngày

Văn bản cấp kinh phí

Bước 7

Xác minh thiệt hại

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

15 ngày

Văn bản xác minh

Bước 8

Báo cáo xác minh

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

02 ngày

Báo cáo xác minh

Bước 9

Thương lượng

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

10 ngày

Biên bản thương lượng

Bước 10

Dự thảo quyết định bồi thường gửi cho người yêu cầu

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

05 ngày

Quyết định bồi thường

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Ngay sau khi nhận kết quả

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày làm việc

4. Quy trình số: 04

Thủ tục: Phục hồi danh dự

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ,

Công chức chuyên môn/Lãnh đạo UBND

15 ngày

- Buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai;

- Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo trung ương và 01 tờ báo địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp; đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên cổng thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Bước 3

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

trong ngày

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

5. Quy trình số: 05

Thủ tục: chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ và thực hiện

Công chức chuyên môn

Bản sao đã được đối chiếu đúng với bản chính

Bước 3

Ký chứng thực

Lãnh đạo Phòng tư pháp

Bản sao được chứng thực từ bản chính

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bản sao được chứng thực từ bản chính

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

6. Quy trình số: 06

Thủ tục: chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp; Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp; Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, thực hiện chứng thực

Công chức phòng Tư pháp

Bản dịch được ký; Văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được kiểm tra

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký chứng thực

Lãnh đạo Phòng tư pháp

Bản dịch được chứng thực chữ ký; Văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được chứng thực

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

7. Quy trình số: 07

Thủ tục: sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, gạch lỗi sai sót cần sửa

Công chức phòng Tư pháp

Hợp đồng, giao dịch đã được sửa

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, ký chứng thực

Lãnh đạo Phòng tư pháp

Hợp đồng, giao dịch dã được sửa lỗi kỹ thuật

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Hợp đồng, giao dịch đã được sửa lỗi kỹ thuật

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

8. Quy trình số: 08

Thủ tục: chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện

Công chức phòng Tư pháp

Trong ngày

Hợp đồng, giao dịch

Bước 3

Xem xét, ký chứng thực

Lãnh đạo Phòng tư pháp

01 ngày

Hợp đồng, giao dịch

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Hợp đồng, giao dịch

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Không quá 02 ngày làm việc

9. Quy trình số: 09

Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng Tư pháp

Giấy khai sinh

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

Giấy khai sinh

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giấy khai sinh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận tiếp; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

10. Quy trình số: 10

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng Tư pháp

Trích lục khai tử

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

Trích lục khai tử

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trích lục khai tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

11. Quy trình số: 11.

Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra, xử lý, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, Lãnh đạo phòng Tư pháp

Bản sao trích lục hộ tịch

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

Bản sao trích lục hộ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bản sao trích lục hộ tịch

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

12. Quy trình số: 12

Thủ tục: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nghiên cứu, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Chuyên viên phòng tư pháp

10 ngày

Hồ sơ đăng ký

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 4

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND

03 ngày

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 5

Trả kết quả

Lãnh đạo phòng Tư pháp

02 ngày

Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày làm việc

13. Quy trình số: 13

Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nghiên cứu, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Chuyên viên phòng tư pháp

5-10 ngày

Hồ sơ đăng ký

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy khai sinh

Bước 4

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND

03 ngày

Giấy chứng nhận kết hôn; Giấy khai sinh

Bước 5

Trả kết quả

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Trong ngày

Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ; Giấy khai sinh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

- 05 ngày làm việc;

- Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính.

14. Quy trình số:14

Thủ tục: Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận tiếp

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nghiên cứu, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Chuyên viên phòng tư pháp

5-10 ngày

Hồ sơ đăng ký; văn bản xác minh

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Giấy khai sinh

Bước 4

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND

03 ngày

Giấy khai sinh

Bước 5

Trả kết quả

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Trong ngày

Giấy khai sinh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

- 05 ngày làm việc.

- Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

15. Quy trình số: 15

Thủ tục: Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Nghiên cứu, thẩm tra, xác minh hồ sơ

Chuyên viên phòng tư pháp

5-10 ngày

Hồ sơ đăng ký; văn bản xác minh

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 4

Xem xét, quyết định

Lãnh đạo UBND

03 ngày

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 5

Trả kết quả

Lãnh đạo phòng Tư pháp

Trong ngày

Trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

- 05 ngày làm việc.

- Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

16. Quy trình số: 16

Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

xác minh, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con

Chuyên viên Phòng tư pháp

7 ngày

Văn bản niêm yết

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ, Thông báo việc niêm yết

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng tư pháp

7 ngày

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giấy khai sinh

Bước 4

Xem xét, ký trích lục

Lãnh đạo UBND

Trong ngày

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giấy khai sinh

Bước 5

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Giấy khai sinh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

15 ngày

17. Quy trình số: 17

Thủ tục: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo Phòng tư pháp

3-5 ngày

Trích lục đăng ký giám hộ.

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

Trích lục đăng ký giám hộ.

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trích lục đăng ký giám hộ.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ cử, 03 ngày làm việc đối với việc đăng ký giám hộ đương nhiên.

18. Quy trình số: 18

Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo Phòng tư pháp

1 ngày

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

1 ngày

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

02 ngày làm việc

19. Quy trình số: 19

Thủ tục: thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo Phòng tư pháp

1 ngày

Trích lục thay đổi hộ tịch; Trích lục cải chính hộ tịch; Trích lục bổ sung hộ tịch; Trích lục xác định lại dân tộc.

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

1 ngày

Trích lục thay đổi hộ tịch; Trích lục cải chính hộ tịch; Trích lục bổ sung hộ tịch; Trích lục xác định lại dân tộc.

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Trích lục thay đổi hộ tịch; Trích lục cải chính hộ tịch;Trích lục bổ sung hộ tịch; Trích lục xác định lại dân tộc.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày làm việc đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

- 03 ngày làm việc đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm việc.

20. Quy trình số: 20

Thủ tục: Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo Phòng tư pháp

1 ngày

Trích lục

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

1 ngày

Trích lục

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Cấp trích lục

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

3 ngày

21. Quy trình số: 21

Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

12 ngày làm việc

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo Phòng tư pháp

Trích lục ghi chú kết hôn

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

Trích lục ghi chú kết hôn

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trích lục ghi chú kết hôn

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

12 ngày làm việc

22. Quy trình số: 22

Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

12 ngày làm việc

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo Phòng tư pháp

Trích lục ghi chú ly hôn

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

Trích lục ghi chú ly hôn

Bước 4

Tr kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trích lục ghi chú ly hôn

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

12 ngày làm việc

23. Quy trình s: 23

Thủ tục: Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Vào sổ theo dõi hoặc Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ (đối với HS phải xác minh)

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo Phòng tư pháp

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch

Bước 3

Xem xét, ký

Lãnh đạo UBND

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh/Trích lục ghi chú thay đổi hộ tịch

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.

VII. Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1. Quy trình số: 01

Thủ tục: bầu hòa giải viên; bầu tổ trưởng tổ hòa giải; công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải; Công nhận hòa giải viên (cấp xã): 04 thủ tục

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết quả sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Công chức Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo Quyết định công nhận Hòa giải viên

Công chức chuyên môn

2 ngày

 

Bước 3

Phê duyệt, ký ban hành Quyết định công nhận hòa giải viên/ Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải/ Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Lãnh đạo UBND cấp xã

02 ngày

Quyết định công nhận hòa giải viên/ Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Bước 4

Chuyển Quyết định về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho công dân

Công chức Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã

0,5 ngày

Quyết định công nhận hòa giải viên/ Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải/ Quyết định công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày

 

2. Quy trình số: 02

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Công chức Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ dõi

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo Quyết định/ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán

Công chức chuyên môn

2 ngày

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán

Bước 3

Phê duyệt, ký ban hành Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải viên hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không thanh toán

Lãnh đạo UBND cấp xã

1,5 ngày

Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải viên hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán

Bước 4

Chuyển Quyết định về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả cho Tổ hòa giải

Công chức Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã

1 ngày

Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải viên/ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán

Bước 5

Tổ hòa giải tiếp nhận Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải viên/ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán, nhận tiền theo quy định

Tổ hòa giải

1 ngày

Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải viên/ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán; số tiền kèm theo quyết định

Bước 6

Thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên hoặc chuyển văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán

Tổ hòa giải

2 ngày

Chi tiền hoặc văn bản trả lời trong trường hợp quyết định không thanh toán

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

08 ngày

 

3. Quy trình số: 03

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ ngày làm việc)

Kết quả sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải chuyển đến bộ phận chuyên môn giải quyết

Công chức Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã

0,5 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ tiếp nhận và xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo văn bản của đề nghị Lãnh đạo UBND xã trình UBND cấp huyện xem xét hỗ trợ cho hòa giải viên

Công chức chuyên môn

1,5 ngày

Văn bản đề nghị và dự thảo Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời không hỗ trợ nêu rõ lý do

Bước 3

Phê duyệt, ban hành văn bản đề nghị và dự thảo kèm theo trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo UBND xã

1 ngày

Văn bản đề nghị được ban hành và Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời không hỗ trợ nêu rõ lý do kèm theo

Bước 4

Công chức tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận và chuyển đến phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực được giao

Công chức tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

0,5 ngày

Phiếu hẹn trả kết quả

Bước 5

Xem xét, thẩm định hồ sơ. Dự thảo Quyết định hoặc văn bản hỗ trợ hoặc không hỗ trợ cho hòa giải viên trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

Lãnh đạo phòng chuyên môn

2,5 ngày

Dự thảo Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời không hỗ trợ nêu rõ lý do kèm theo

Bước 6

Phê duyệt, ban hành văn bản, chỉ đạo bộ phận kế toán tài chính chuyển tiền hỗ trợ theo quy định

Lãnh đạo UBND huyện

1,5 ngày

Quyết định hỗ trợ/ Văn bản trả lời trong trường hợp không hỗ trợ

Bước 7

Chuyển Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời không hỗ trợ nêu rõ lý do kèm theo về Công chức tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện chuyển về UBND cấp xã

Công chức tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện

0,5 ngày

Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản trả lời không hỗ trợ

Bước 8

Tiếp nhận Quyết định Quyết định hỗ trợ/ Văn bản trả lời trong trường hợp không hỗ trợ, chỉ đạo bộ phận Công chức phụ trách chuyển lại Công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

1 ngày

Quyết định Quyết định hỗ trợ/ Văn bản trả lời trong trường hợp không hỗ trợ

Bước 9

Tổ chức chi tiền hỗ trợ cho Hòa giải viên hoặc người nhà Hòa giải viên

Công chức bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

2 ngày

Chi tiền

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

11 ngày

 

4. Quy trình số: 04

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian (ngày/ngày làm việc)

Kết qu sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thôi làm hòa giải viên, chuyển hồ sơ về Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

Công chức Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã

0,5 ngày

Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả

Bước 2

Xem xét, kiểm tra hồ sơ. Xây dựng dự thảo Quyết định thôi làm Hòa giải viên trình Lãnh đạo UBND cấp xã

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

2 ngày

dự thảo Quyết định thôi làm Hòa giải viên

Bước 3

Xem xét, phê duyệt Quyết định thôi làm hòa giải viên, chuyển Quyết định về Công chức phụ trách chuyên môn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

1 ngày

Quyết định thôi làm hòa giải viên

Bước 4

Chuyển về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND xã

Công chức phụ trách chuyên môn

0,5 ngày

Quyết định thôi làm hòa giải viên

Bước 5

Trả kết quả Quyết định thôi làm Hòa giải viên cho Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng thôn, bản và cá nhân

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND xã

1 ngày

Quyết định thôi làm Hòa giải viên

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày

 

5. Quy trình số: 05

Thủ tục: Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày giờ hành chính

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Thẩm định hồ sơ

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

02 ngày

 

Bước 3

Thụ lý hồ sơ, cử người giải quyết bồi thường

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

01 ngày

 

Bước 4

Đề xuất tạm ứng kinh phí

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

01 ngày

Văn bản đ xuất

Bước 5

Văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người yêu cầu bồi thường

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

02 ngày

Văn bản gửi cơ quan Tài chính

Bước 6

Cơ quan tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí cho cơ quan giải quyết bồi thường

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

07 ngày

Văn bản cấp kinh phí

Bước 7

Xác minh thiệt hại

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

15 ngày

Văn bản xác minh

Bước 8

Báo cáo xác minh

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

02 ngày

Báo cáo xác minh

Bước 9

Thương lượng

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

10 ngày

Biên bản thương lượng

Bước 10

Dự thảo quyết định bồi thường gửi cho người yêu cầu

Công chức chuyên môn, Lãnh đạo xã

05 ngày

Quyết định bồi thường

Bước 11

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết

Ngay sau khi nhận kết quả

 

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

45 ngày làm việc

6. Quy trình số: 06

Thủ tục: đăng ký khai sinh; Đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký khai tử

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Vào sổ theo dõi hoặc Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ (đối với HS phải xác minh)

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp - hộ tịch

Giấy khai sinh Giấy chứng nhận kết hôn; trích lục khai tử

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Giấy khai sinh Giấy chứng nhận kết hôn; trích lục khai tử

Bước 4

Trả kết quả tại địa điểm đăng ký lưu động

Công chức Tư pháp- hộ lịch

Giấy khai sinh Giấy chứng nhận kết hôn; trích lục khai tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

7. Quy trình số: 07

Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Giấy khai sinh

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Giấy khai sinh

Bước 4

Trả kết quả tại địa điểm đăng ký lưu động

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Giấy khai sinh

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo

8. Quy trình số: 08

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Vào sổ theo dõi hoặc Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ (đối với HS phải xác minh)

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

trích lục khai tử

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

trích lục khai tử

Bước 4

Trả kết quả tại địa điểm đăng ký lưu động

Công chức Tư pháp- hộ tịch

trích lục khai tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

9. Quy trình số: 09

Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Từ 03 ngày đến 08 ngày

Giấy khai sinh; Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Giấy khai sinh; Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Giấy khai sinh; Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Từ 03 ngày đến 08 ngày.

10. Quy trình số: 10

Thủ tục: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

3 ngày đến 8 ngày

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Trao giấy chứng nhận kết hôn

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Từ 03 ngày đến 08 ngày

11. Quy trình số: 11

Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

2 ngày

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

02 ngày làm việc.

12. Quy trình số: 12

Thủ tục: Đăng ký giám hộ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

3 ngày

Trích lục đăng ký giám hộ.

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

 

Trích lục đăng ký giám hộ.

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Trích lục đăng ký giám hộ.

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày làm việc.

13. Quy trình s: 13

Thủ tục:Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ lịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

3 ngày đến 6 ngày

Trích lục thay đổi hộ tịch/Trích lục cải chính hộ tịch/Trích lục bổ sung hộ lịch.

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày đến 06 ngày

14. Quy trình số: 14

Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Rước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

3 ngày

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

03 ngày đến 06 ngày

15. Quy trình số: 15

Thủ tục: Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động; Thủ tục đăng ký khai tử lưu động;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận tiếp

Công chức Tư pháp- hộ tịch

05 ngày làm việc.

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Giấy khai sinh;

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 4

Trả kết quả tai địa điểm đăng ký lưu động

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trích lục khai tử

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc.

16. Quy trình số: 16

Thủ tục: Đăng Thủ tục đăng ký lại khai tử

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

05-10 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

trích lục khai tử

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Trả kết quả lại địa điểm đăng ký lưu động

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Từ 5 đến 10 ngày

17. Quy trình số: 17

Thủ tục: Đăng ký lại kết hôn

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thi gian

Kết qu/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

05-13 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Giấy chứng nhận kết hôn

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Trả kết quả tại địa điểm đăng ký lưu động

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Từ 05 đến 13 ngày làm việc

18. Quy trình số: 18

Thủ tục: Đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

05-13 ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Giấy khai sinh

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Bước 4

Trả kết quả tại địa điểm đăng ký lưu động

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

05 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc.

19. Quy trình số: 19

Thủ tục: đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

5 ngày

Văn bản niêm yết

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

2 ngày

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

7 ngày

20. Quy trình số: 20

Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trích lục

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

Trích lục đã ký

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trích lục hộ tịch

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

21. Quy trình số: 21

Thủ tục: Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký khai sinh, lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế; lập hồ sơ đăng ký thường trú

Công chức Tư pháp-hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường thú; cấp Thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan Công an: Công an xã, phường, thị trấn; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Từ 10 đến 25 ngày

Giấy khai sinh; Đăng ký thường trú; cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bước 3

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

- Giấy khai sinh (bản chính);

- Sổ hộ khẩu đã đăng ký thường trú cho trẻ em;

- Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

20 đến 25 ngày làm việc

22. Quy trình số: 22

Thủ tục: Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, đăng ký khai sinh, lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế; lập hồ sơ đăng ký thường trú

Công chức Tư pháp-hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường thú; cấp Thẻ bảo hiểm y tế

Cơ quan Công an: Công an xã, phường, thị trấn; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Từ 10 đến 25 ngày

Giấy khai sinh; cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bước 3

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

- Giấy khai sinh (bản chính);

- Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Từ 10 đến 25 ngày

23. Quy trình số: 23

Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được); Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm x lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Vào sổ theo dõi

Bước 2

Ký chứng thực

Lãnh đạo UBND

Bản sao đã được ký chứng thực

Bước 3

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Bản sao đã được chứng thực

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

24. Quy trình số: 24

Thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; Thủ tục chứng thực di chúc; Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh

Công chức Tư pháp- hộ tịch

1 ngày

Hợp đồng, giao dịch đã được kiểm tra, xác minh

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

1 ngày

Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Bước 4

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trong ngày

Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

2 ngày

25. Quy trình số: 25

Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, vào sổ theo dõi

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, xác minh, lấy ý kiến của những người có liên quan

Công chức Tư pháp- hộ tịch

20 ngày

Hồ sơ đã được kiểm tra, xác minh, lấy ý kiến của những người có liên quan

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

10 ngày

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Bước 4

Trả kết quả

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày

26. Quy trình số: 26

Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

3 ngày

Hồ sơ đã được kiểm tra, xác minh

Bước 3

Ký, xác nhận

Lãnh đạo UBND

1 ngày

Giấy chứng nhân nuôi con nuôi

Bước 4

Trả kết quả

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

5 ngày

27. Quy trình số: 27

Thủ tục: Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm xử lý công việc

Thời gian

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Phiếu hẹn, kiểm soát, sổ theo dõi hồ sơ

Bước 2

Kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan; văn bản gửi Sở Tư pháp

Công chức Tư pháp- hộ tịch

13 ngày

Hồ sơ đã được kiểm tra; văn bản lấy ý kiến của những người có liên quan

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Chuyên viên, lãnh đạo phòng hành chính STP

2 ngày

Hồ sơ nhận nuôi con nuôi

Bước 4

Xác nhận hồ

Lãnh đạo Sở Tư pháp

10 ngày

Hồ sơ nhận nuôi con nuôi đã được xác nhận

Bước 5

Giải quyết việc nuôi con nuôi

Lãnh đạo UBND

5 ngày

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Bước 6

Trả kết quả

Công chức Tư pháp- hộ tịch

Trong ngày

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi

Tổng thời hạn giải quyết TTHC

30 ngày

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 537/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 11/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 537/QĐ-UBND

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
424331