• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 54/2014/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Quyết định 54/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2014/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP , ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP , ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND , ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 114/Tr-STP ngày 18/9/2014 về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Quyết định số 175/1998/QĐ-UB, ngày 05/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành tạm thời chính sách đối với cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum;

2. Quyết định số 407/QĐ-UB, ngày 31/3/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành chính sách tạm thời đối với cán bộ, công chức tỉnh Kon Tum;

3. Quyết định số 04/1999/QĐ-UB , ngày 05/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc bổ sung một số chính sách đối với cán bộ, công chức của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 175/1998/QĐ-UB ngày 05/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

4. Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chấm dứt hiệu lực thi hành chính sách do UBND tỉnh ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 54/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Hữu Hải
Ngày ban hành: 25/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 54/2014/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250717