• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải

 

Quyết định 540/QĐ-BGTVT năm 2015 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 540/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 540/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 289/TTr-CHHVN ngày 22 tháng 01 năm 2015 về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1433/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí HHVN;
- Lưu: VT, KCHT (03bản)Trung.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 540/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên bến cảng

Thuộc cảng biển

1

Bến cảng Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)

3

Bến cảng than Cẩm Phả

4

Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

5

Bến cảng tổng hợp Cái Lân

6

Bến cảng xăng dầu B12

7

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long

8

Bến cảng khách Hòn Gai

9

Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long

10

Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long

11

Bến cảng xăng dầu Cái Lân

12

Bến cảng Cái Lân

13

Bến cảng Hải Phòng

Hải Phòng

14

Bến cảng Vật Cách

15

Bến cảng đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

16

Bến cảng liên doanh phát triển Đình Vũ

17

Bến cảng xăng dầu Đình Vũ

18

Bến cảng Đoạn Xá

19

Bến cảng Transvina

20

Bến cảng Hải Đăng

21

Bến cảng container Việt Nam (Viconship)

22

Bến cảng container Chùa Vẽ

23

Bến cảng Cửa Cấm

24

Bến cảng Thủy sản II

25

Bến cảng Thượng Lý

26

Bến cảng Gas Đài Hải

27

Bến cảng Total Gas Hải Phòng

28

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

29

Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

30

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

31

Bến cảng Caltex

32

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

33

Bến cảng đóng tàu Phà Rừng

34

Bến cảng Lilama Hải Phòng

35

Bến cảng cá Hạ Long

36

Bến cảng cơ khí Hạ Long

37

Bến cảng dầu K99

38

Bến cảng Biên Phòng

39

Bến cảng Công ty 128

40

Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

41

Bến cảng Đông Hải

42

Bến cảng Hải An

43

Bến cảng Tiến Mạnh

44

Bến cảng tổng hợp Đình Vũ

45

Bến cảng trang trí công ty 189

46

Bến cảng Công ty Sông Đà 12

47

Bến cảng Nam Hải

48

Bến cảng công ty vận tải và cung ứng xăng dầu

49

Bến cảng DAP (hóa chất VN)

50

Bến cảng PTSC Đình Vũ

51

Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội

52

Bến cảng Cty TNHH MTV 189

53

Bến cảng xăng dầu KCN Đình Vũ

54

Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

55

Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

56

Bến cảng Hải Thịnh

Hải Thịnh

57

Bến cảng Thịnh Long

58

Bến cảng Diêm Điền

Thái Bình

59

Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng

Nghi Sơn

60

Bến cảng Lệ Môn

61

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

62

Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn

63

Bến cảng Cửa Lò

Nghệ An

64

Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

65

Bến cảng Bến Thủy

66

Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa

67

Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV

68

Bến cảng Xuân Hải

Hà Tĩnh

69

Bến cảng Xuân Phổ

70

Bến cảng Vũng Áng

71

Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

72

Bến cảng Gianh

Quảng Bình

73

Bến cảng xăng dầu Sông Gianh

74

Bến cảng Hòn La

75

Bến cảng Thắng Lợi

76

Bến cảng Cửa Việt

Quảng Trị

77

Bến cảng Thuận An

Thừa Thiên Huế

78

Bến cảng xăng dầu Thuận An

79

Bến cảng Chân Mây

80

Bến cảng Alcan Việt Nam

81

Bến cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

82

Bến cảng Sông Hàn

83

Bến cảng Nguyễn Văn Trỗi

84

Bến cảng kho xăng dầu K4D6

85

Bến cảng Nại Hiên

86

Bến cảng chuyên dùng PETEC

87

Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân

88

Bến cảng Hải Sơn

89

Bến cảng Kỳ Hà

Kỳ Hà

90

Bến cảng gas của Công ty liên doanh khí đốt Đà Nẵng

91

Bến cảng Tam Hiệp

92

Bến cảng Sa Kỳ

Dung Quất

93

Bến cảng Doosan - Dung Quất

94

Bến cảng PTSC Quảng Ngãi

95

Bến cảng Germadept

96

Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

97

Bến cảng Quy Nhơn

Quy Nhơn

98

Bến cảng Thị Nại

99

Bến cảng quân sự Quy Nhơn

100

Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn

101

Bến cảng tổng hợp Vũng Rô

Vũng Rô

102

Bến cảng Đầm Môn

Khánh Hòa

103

Bến cảng Hòn Khói

104

Bến cảng Nhà máy tàu biển Hyundai - Vinashin

105

Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

106

Bến cảng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

107

Bến cảng Nha Trang

108

Bến cảng Học viện Hải quân

109

Bến cảng Ba Ngòi

110

Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh

111

Bến cảng K720 - Tổng công ty Xăng dầu quân đội

112

Bến cảng Cà Ná

Cà Ná

113

Bến cảng Phú Quý

Bình Thuận

114

Bến cảng Sài Gòn

Tp.HCM

115

Bến cảng Tân Thuận Đông

116

Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son

117

Bến cảng Tân Cảng

118

Bến cảng liên doanh phát triển tiếp vận số 1

119

Bến cảng ELF gas Sài Gòn

120

Bến cảng tổng kho xăng dầu Nhà Bè

121

Bến cảng dầu thực vật (Navioil)

122

Bến cảng đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

123

Bến cảng đóng tàu An Phú

124

Bến cảng Bến Nghé

125

Bến cảng Rau Quả

126

Bến cảng Bông Sen

127

Bến cảng Cát Lái (Tân Cảng)

128

Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro

129

Bến cảng xăng dầu PVOil

130

Bến cảng xi măng Sao Mai

131

Bến cảng xăng dầu Cát Lái Petec

132

Bến cảng X51

133

Bến cảng thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

134

Bến cảng Vitaico

135

Bến cảng kho xăng dầu VK.102

136

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

137

Bến cảng điện Hiệp Phước

138

Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)

139

Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước

140

Bến cảng xi măng Nghi Sơn

141

Bến cảng xi măng Fico

142

Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn

143

Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II

144

Bến cảng Biển Đông

145

Bến cảng chuyên dùng Calofic

146

Bến cảng xi măng Thăng Long

147

Bến cảng Phương Nam của Công ty Xi măng Phương Nam

148

Bến cảng xi măng Hà Tiên 1

149

Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

150

Bến cảng Fu-I

151

Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

152

Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn

153

Bến cảng Baria Serece

Vũng Tàu

154

Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ

155

Bến cảng PVGas Vũng Tàu

156

Bến cảng Vietsovpetro

157

Bến cảng xi măng Cẩm Phả

158

Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)

159

Bến cảng thượng Lưu PTSC

160

Bến cảng xăng dầu PTSC

161

Bến cảng hạ lưu PTSC

162

Bến cảng dầu K2 (phân cảng dầu Vũng Tàu)

163

Bến cảng Interflour Cái Mép

164

Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên

165

Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

166

Bến cảng thép Phú Mỹ

167

Bến cảng chuyên dùng Holcim Thị Vải

168

Bến cảng Vungtau Shipyard

169

Bến cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

170

Bến cảng thủy sản Cát Lở

171

Bến cảng hải sản Trường Sa

172

Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

173

Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép

174

Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS)

175

Bến cảng Vina Offshore

176

Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)

177

Bến cảng container Cái Mép Thượng

178

Bến cảng công ty STX

179

Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)

180

Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)

181

Bến cảng Quốc tế SP-PSA

182

Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn

183

Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

184

Bến cảng Hà Lộc

185

Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào

186

Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên

187

Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)

188

Bến cảng Posco SS-Vina

189

Bến cảng Posco

190

Bến cảng Đồng Nai

Đồng Nai

191

Bến cảng Gò Dầu A

192

Bến cảng Gò Dầu B

193

Bến cảng Vedan Phước Thái

194

Bến cảng chuyên dụng Long Thành

195

Bến cảng Gas PVC Phước Thái

196

Bến cảng Phú Đông

197

Bến cảng xăng dầu Phước Khánh

198

Bến cảng chuyên dùng VOPAK

199

Bến cảng Lafarge Xi măng

200

Bến cảng SCT Gas

201

Bến cảng Sanrimjohap Vina

202

Bến cảng LPG Hồng Mộc

203

Bến cảng tổng hợp Bình Dương

Bình Dương

204

Bến cảng Mỹ Tho

Tiền Giang

205

Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước

206

Bến cảng Đồng Tháp

Đồng Tháp

207

Bến cảng Sa Đéc

208

Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp

209

Bến cảng Cần Thơ

Cần Thơ

210

Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ

211

Bến cảng Total Gas Cần Thơ

212

Bến cảng tổng kho xăng dầu Cần Thơ

213

Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành

214

Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)

215

Bến cảng xăng dầu Hậu Giang

216

Bến cảng xăng dầu Petro Mekong

217

Bến cảng X55

218

Bến cảng container Cần Thơ

219

Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ

220

Bến cảng dầu 1.000T Tây Nam Bộ

221

Bến cảng Cái Cui

222

Bến cảng Bình Minh

223

Bến cảng PV Oil Cần Thơ

224

Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn

225

Bến cảng PV Gas South

226

Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ Cần Thơ

227

Bến cảng PVFCco

228

Bến cảng Mỹ Thới

An Giang

229

Bến cảng Vĩnh Long

Vĩnh Long

230

Bến cảng Năm Căn

Năm Căn

231

Bến cảng Hòn Chông

Kiên Giang

232

Bến cảng Bình Trị

233

Bến cảng An Thới

234

Bến cảng Bãi Vòng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 540/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 10/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 540/QĐ-BGTVT

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266528