• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 5422/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ phụ lục số 05, phụ lục số 15 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 4676/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 5422/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ Đ
À NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5422/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ PHỤ LỤC SỐ 05, PHỤ LỤC SỐ 15 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4676/QĐ-UBND NGÀY 29/6/2015 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ phụ lục số 05 (đơn vị trình: Sở Kế hoạch và Đầu tư), phụ lục số 15 (đơn vị trình: Trung tâm Xúc tiến đầu tư) Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 4676/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 4473/QĐ- UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Điều 3. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư số 67/2014/QH13:

1. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các đơn vị có liên quan trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành danh mục thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tiếp nhận thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm trình Chủ tịch UBND thành phố công bố lại bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của đơn vị mình cho phù hợp với quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Thành ủy;
- TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Sở KH&ĐT;
- TTXTĐT;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Các phòng, ban thuộc VP UBND TP;
- Lưu: VT, NCPC, HCTC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5422/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 28/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/07/2015 vừa qua, căn cứ Quyết định 4473/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định 5422/QĐ-UBND bãi bỏ phụ lục số 05, phụ lục số 15 Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thực hiện theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng kèm theo Quyết định 4676/QĐ-UBND.

Các TTHC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở KHĐT và Trung tâm Xúc tiến đầu tư tiếp tục thực hiện theo Quyết định 4473/QĐ- UBND và Luật Đầu tư.

Quyết định 5422/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/07/2015.

Từ khóa: Quyết định 5422/QĐ-UBND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285852