• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 543/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (RETA) "Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2" do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai và Quảng Ninh

Tải về Quyết định 543/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 543/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT (RETA) "PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ DỌC HÀNH LANG TIỂU VÙNG SÔNG MÊ KÔNG LẦN THỨ 2" DO ADB TÀI TRỢ TẠI CÁC TỈNH BẮC GIANG, LÀO CAI VÀ QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Công văn số 1093/TTg-QHQT ngày 30/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý Việt Nam tham gia dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 do ADB tài trợ;

Căn cứ Biên bản Ghi nhớ Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GSM) đã ký kết ngày 28/01/2013 giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Đoàn thị sát hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án - Ngân hàng phát triển Châu Á;

Căn cứ Biên bản Ghi nhớ giữa các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai và Quảng Ninh ký ngày 10/9/2013 về triển khai thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (RETA) "Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2" do ADB tài trợ tại các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai và Quảng Ninh;

Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Giang tại Tờ trình số 2435/TTr-UBND ngày 01/10/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 241/TTr-SKHĐT ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt nội dung văn kiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật (RETA) "Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2" do ADB tài trợ các tỉnh Bắc Giang, Lào Cai và Quảng Ninh, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ kỹ thuật RETA "Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2".

2. Cơ quan chủ quản:

- Tiểu dự án tỉnh Bắc Giang: UBND tỉnh Bắc Giang.

- Tiểu dự án tỉnh Lào Cai: UBND tỉnh Lào Cai.

- Tiểu dự án tỉnh Quảng Ninh: UBND tỉnh Quảng Ninh.

3. Chủ dự án:

- Tiểu dự án tỉnh Bắc Giang: UBND thành phố Bắc Giang.

- Tiểu dự án tỉnh Lào Cai: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.

- Tiểu dự án tỉnh Quảng Ninh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

4. Địa điểm triển khai thực hiện dự án:

- Tại Bắc Giang: Thành phố Bắc Giang.

- Tai Lào Cai: Thị trấn Sa Pa.

- Tại Quảng Ninh: Thành phố Móng Cái.

5. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2014.

6. Mục tiêu dự án:

- Mục tiêu ngắn hạn: Dự án hỗ trợ kỹ thuật sẽ hỗ trợ UBND các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh, Lào Cai chuẩn bị báo cáo kết quả khả thi và thiết kế với các điều khoản kỹ thuật, kinh tế, tài chính phù hợp với các quy định về môi trường, an sinh, xã hội của Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Dự án hỗ trợ kỹ thuật này sẽ xác định và kết luận các hợp phần dự án, kế hoạch tài chính, lịch trình, tổ chức thực hiện, xác định các vướng mắc, rủi ro, các vấn đề về môi trường, xã hội khác cần được giảm thiểu tại các địa bàn của dự án.

- Mục tiêu dài hạn: Tăng cường kết nối hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông; hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch qua biên giới; góp phần vào việc triển khai các chiến lược hợp tác quốc gia của ADB tại Cambodia, Lào và Việt Nam; góp phần từng bước chuyển đổi từ hành lang giao thông sang các hành lang kinh tế, đẩy mạnh tiềm năng tăng trưởng xanh cho các đô thị và hành lang thuộc GMS tham gia dự án và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

7. Nội dung chính của dự án: Gồm 4 hợp phần chính.

- Hợp phần 1: Xây dựng chiến lược Phát triển Đô thị GMS.

- Hợp phần 2: Chuẩn bị các kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương và môi trường bền vững.

- Hợp phần 3: Thực hiện các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng theo thứ tự ưu tiên, có tính đến các phương án huy động vốn khả thi và có hiệu quả tài chính.

- Hợp phần 4: Tăng cường năng lực thể chế cho việc thực hiện Dự án và phát triển bền vững.

8. Tổng ngân sách dự án HTKT:

Tổng chi phí của dự án hỗ trợ kỹ thuật là: 2.100.000 USD (không tính phần vốn đối ứng của Lào và Campuchia); trong đó:

- Vốn ODA: 2.000.000 USD do ADB tài trợ không hoàn lại.

- Vốn đối ứng của Việt Nam: 100.000 USD do các tỉnh đóng góp (tỉnh Bắc Giang: 34.000 USD; tỉnh Lào Cai: 33.000 USD; tỉnh Quảng Ninh: 33.000 USD)

Điều 2. Các Chủ đầu tư của dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Chủ đầu tư đối với Dự án HTKT theo quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện Dự án.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban QLDA TN&VSMT thành phố (03);
- VP. UBND tỉnh:
+ LĐVP, KTN, XH, TH;
+ Lưu VT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 543/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 543/QĐ-UBND

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210236