• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 55/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ CỦA TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 47/STP-KSTTHC ngày 19/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh Kon Tum (danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở danh mục thủ tục hành chính đặc thù đã được phê duyệt tại Quyết định này, các cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện rà soát, chuẩn hóa nội dung cụ thể các bộ phận tạo thành thủ tục hành chính theo quy định, hoàn thành trước ngày 17/02/2016.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn cách thức rà soát, chuẩn hóa nội dung các thủ tục hành chính trên; phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Tư pháp, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Văn phòng Chính phủ (đ
b/cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, NC4
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ CỦA TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Chtịch Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Đơn vị chuẩn hóa

Ghi chú

1

Chấp thuận ch trương đu tư dự án

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tnh Ban hành quy định tạm thời quy trình, thtục đầu tư và quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết các thtục đầu tư theo cơ chế một cửa tại SKế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

02

Xét, cho phép sử dụng thABTC của doanh nhân APEC

Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại ca doanh nhân APEC

SNgoại vụ

 

03

Cp giấy chng nhận quyền sử dụng đất (công nhận quyền sdụng đất ở) đối với đất đang sử dụng ca hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND , ngày 20/12/2011 về việc ban hành mẫu đơn trong thực hiện thtục cấp giấy chứng nhận quyền sdụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tnh Kon Tum

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

04

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đt sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND , ngày 20/12/2011 về việc ban hành mẫu đơn trong thực hiện thtục cấp giấy chứng nhận quyền sdụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tnh Kon Tum

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

05

Cấp giấy phép hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng ti toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND , ngày 19/6/2009 về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè

Sở Giao thông vận tải

 

06

Thtục giao, cho thuê, thu hi, chuyển mục đích sử dụng rừng gắn với giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tnh Kon Tum

Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 23/7/2008 về việc Ban hành Quy định trình tự, thtục giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng rừng gắn với giao, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tnh Kon Tum

Sở Tài nguyên và Môi trường

Liên

thông

07

Xét và công nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND , ngày 29/8/2012 về việc Ban hành quy chế xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tnh Kon Tum

SNội vụ

 

08

Thủ tục tuyển dụng công chức tại các xã, phường, thị trấn

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND, ngày 18/7/2013 về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tnh Kon Tum

SNội vụ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Lại Xuân Lâm
Ngày ban hành: 01/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 55/QĐ-UBND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328914