• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2016 công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tải về Quyết định 551/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 78/TTr-SGDĐT ngày 17/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trường Trung học cơ sở Thạch Bình, huyện Nho Quan tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia, thời hạn 5 năm.

Thời điểm công nhận: tháng 10 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thạch Bình, huyện Nho Quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.
TrGD.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 551/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Văn Điến
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 551/QĐ-UBND

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329451