• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đào tạo nguồn nhân lực

 

Quyết định 552/2008/QĐ-BKH sửa đổ quy chế quản lý thực hiện chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 theo Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Quyết định 552/2008/QĐ-BKH
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 552/2008/QĐ-BKH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 05/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/05/2008   Số công báo: Từ số 265 đến số 266
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/05/2008, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 552/2008/QĐ-BKH sửa đổ quy chế quản lý thực hiện chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 theo Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH.

Điều 4 được sửa đổi như sau:

“Điều 4:

Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm và thông báo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng;

- Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp lập dự toán chi ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương);

- Tổ chức thực hiện phần dự toán kinh phí được giao từ ngân sách trung ương và quyết toán phần kinh phí này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, in ấn tài liệu cơ bản cần thiết phục vụ cho Chương trình theo nguyên tắc kế thừa tất cả các tài liệu hiện đang có được sử dụng trong công tác đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

- Theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng các quy định hiện hành;

- Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm để Chương trình đạt hiệu quả cao và sơ kết, đánh giá qua hai (02) năm thực hiện Chương trình, báo cáo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.”

Từ khóa: Quyết định 552/2008/QĐ-BKH

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
65578