• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2020 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 556/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 176/TTr-SNNPTNT ngày 13 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết đối với các thủ tục hành chính này trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 4;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- CVP, các PCVP UBND tnh;
-
Lưu: VT, HCC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 29/02/2020 của UBND tỉnh)

Tên thủ tục: Cấp Quyết định, phục hi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Quy trình thực hiện

Thi gian (giờ)

(1) Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện kiểm tra thành phần, thẩm tra nội dung, tính pháp lý của hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Chuyển cho phòng chuyên môn trên môi trường mạng

04 giờ

(2) Số hóa

Bộ phận Hành chính - Tổ chức TT.PVHCC

Thực hiện s hóa, ký số hồ sơ, chuyển hồ sơ trên môi trường mạng

02 giờ

(3) Nghiên cứu, thẩm tra, đề xuất kết quả

Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và BVTV

3.1 Đối với trường hợp cấp quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng.

3.2 Đối với trường hợp phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Tổ chức thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Lập dự thảo tham mưu Sở cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng.

Trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

114

(đối với cấp quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng)

28 giờ

i với phục hi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng)

(4) Thẩm định Hoàn thiện dự thảo trình phê duyệt

Hội đồng thẩm định (đối với cấp quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đu dòng)

- Hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

- Lập dự thảo tham mưu Sở cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng.

- Trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

74 giờ

(5) Phê duyệt

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT

Phê duyệt, chuyển văn thư ban hành

04 giờ

(6) Ban hành

Văn thư Sở

Vào số, ký số, ban hành, cập nhật kết quả giải quyết (có ký số) trên môi trường mạng

02 giờ

(7) Trả kết quả

Bộ phận TN&TKQ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (TT.PVHCC)

Thực hiện nhận kết quả (có ký s), in ra, đóng dấu, trả kết quả, đóng gói hồ sơ giấy, chuyển về đơn vị để lưu trữ theo quy định

Không quy định giờ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 556/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Thiên Định
Ngày ban hành: 29/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 556/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442374