• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 5686/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021

Tải về Quyết định 5686/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BÀ RỊA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5686/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA GIAI ĐOẠN 2017-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố Bà Rịa ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2017 - 2021;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 316/TTr-PTP ngày 30 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2017-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng Tư pháp, các cơ quan, ban ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- UBND tỉnh BR-VT (báo cáo);
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT (báo cáo);
- TT. Thành ủy, HĐND thành phố (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố (để biết);
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tài

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BÀ RỊA GIAI ĐOẠN 2017-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5686/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn thành phố (được phê duyệt tại Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa).

- Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân về đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và số người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm nói riêng và của cả thành phố nói chung.

b) Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến hết năm 2021 cơ bản đạt được các mục tiêu sau:

- 90% trở lên người dân ở địa bàn trọng điểm của thành phố được phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật gắn liền với các quyền và nghĩa vụ của công dân, trong đó tập trung vào những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật, chế tài xử lý phù hợp đặc thù của từng nhóm đối tượng ở cơ sở;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại các xã, phường trọng điểm trên địa bàn được cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng liên quan;

- Phấn đấu kéo giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố so với giai đoạn trước;

- 100% tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn ngắn gọn, phù hợp với người dân ở cơ sở, cấp phát kịp thời đến đối tượng thụ hưởng hoặc được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố để cán bộ, Nhân dân có điều kiện khai thác, tham khảo và sử dụng;

- Tiếp tục lựa chọn, xây dựng mô hình chỉ đạo điểm; phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt; ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho các đối tượng thụ hưởng của Đề án.

2. Yêu cầu

Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chuyên môn; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện các yêu cầu sau:

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2017 - 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 3290/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND thành phố Bà Rịa); Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương hàng năm.

- Kế thừa và phát huy kết quả đạt được của ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án giai đoạn 2013-2016, chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm, phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, Nhân dân và đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở thuộc phạm vi, nhiệm vụ quản lý.

- Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật với Luật Tiếp cận thông tin với triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội trong Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

II. PHẠM VI, LĨNH VỰC CHỈ ĐẠO ĐIỂM

1. Phạm vi lựa chọn

a) Năm 2018, lựa chọn 02 xã, phường triển khai chỉ đạo thực hiện điểm của thành phố, gồm: phường Phước Trung và xã Long Phước.

Các xã, phường được lựa chọn chỉ đạo thực hiện điểm và các xã, phường khác trên địa bàn thành phố, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các địa bàn trọng điểm (khu phố, ấp) để chỉ đạo thực hiện với các nội dung phù hợp tình hình thực tế về vi phạm pháp luật của các địa bàn đó.

b) Từ năm 2019 trở đi triển khai thực hiện toàn diện, rộng khắp đến toàn bộ các đối tượng thụ hưởng Đề án trên địa bàn thành phố.

2. Lĩnh vực pháp luật triển khai

a) 02 xã, phường triển khai chỉ đạo thực hiện điểm của thành phố: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tội phạm hình sự; tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

b) Các địa bàn còn lại: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng; môi trường; tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

3. Đối tượng thụ hưởng

- Cán bộ, công chức, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã (nhất là địa bàn trọng điểm).

- Nhân dân và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm.

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng công an; đối tượng có trình độ nhận thức và văn hóa hạn chế.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố và UBND các phường, xã.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp thành phố, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã.

- Cơ quan phối hợp triển khai thực hiện: Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố và cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Kết quả: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021; kế hoạch hàng năm; văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện hàng năm.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án hàng năm và giai đoạn

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố và UBND các phường, xã.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp thành phố, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã.

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố và cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và kết thúc giai đoạn.

- Kết quả: Báo cáo kết quả kiểm tra, sơ kết, tổng kết và Hội nghị tổng kết.

2. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã và Công chức Tư pháp - Hộ tịch các địa bàn trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018, 2020.

- Kết quả: Báo cáo kết quả đánh giá, khảo sát.

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm

- Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở; sinh hoạt Ngày pháp luật; lồng ghép trong các cuộc họp ở tổ địa bàn dân cư; biên soạn, in ấn các tài liệu tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm; các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với địa bàn, giúp người có hành vi vi phạm tái hòa nhập cộng đồng.

- Nội dung: tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự; ma túy, tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả: các hoạt động tuyên truyền: Hội nghị, hội thi, chương trình PBGDPL...

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các địa bàn trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Kết quả: Các Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

5. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật; tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân tại các xã, phường trọng điểm

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Kết quả: Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; Tài liệu hỏi - đáp pháp luật; tờ gấp, băng đĩa; tiểu phẩm...

6. Xây dựng chương trình phát thanh; phóng sự; video về tình hình, nguyên nhân, điều kiện của tình hình vi phạm pháp luật; biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật (nhất là thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án) trên địa bàn thành phố

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.

- Cơ quan triển khai thực hiện: Đài Truyền thanh thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, các cơ quan, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả: Các chương trình, phóng sự, Clip phát thanh, truyền thanh.

7. Tổ chức thực hiện việc phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở

- Cơ quan chủ trì: UBND thành phố.

- Cơ quan triển khai thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Kết quả: Các chương trình PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (màn hình đa sắc - đơn sắc, thông tin lưu động...).

8. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm PBGDPL giữa các cán bộ trong hệ thống chính trị; tọa đàm, trao đổi ý kiến của người có hành vi vi phạm pháp luật tại Nhà tạm giữ, người được tái hòa nhập cộng đồng

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan tham mưu: Công an thành phố và Phòng Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường trọng điểm.

- Thời gian thực hiện: năm 2018, 2020.

- Kết quả: Hội nghị trao đổi, tọa đàm.

9. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị; Mặt trận Tổ quốc; cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng tại các xã, phường trọng điểm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: UBND các cấp (thành phố và cấp xã).

- Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: UBMTTQVN và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan từ cấp thành phố đến cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả: Củng cố, xây dựng mới các nhóm nòng cốt, các tổ tự quản, các mô hình đã có ở cộng đồng dân cư tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn trọng điểm tự tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; Hướng dẫn, khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt quy ước, trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp thành phố

- Có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả, tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và UBND xã, phường trọng điểm tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân tại địa bàn.

- Dự trù kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

- Tham mưu UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

3. Công an thành phố

- Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức các phiên toàn xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm.

- Hỗ trợ UBND các xã, phường trong việc xác định địa bàn trọng điểm (các khu phố, ấp) để tập trung PBGDPL.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

4. Đài Truyền thanh thành phố

- Tăng cường thời lượng, chuyên mục phổ biến các văn bản pháp luật phục vụ cho Đề án.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

- Đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (thông tin lưu động, đưa tin trên màn hình đa sắc - đơn sắc, các thiết chế văn hóa khác...).

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động văn hóa - văn nghệ, hội diễn... để phổ biến giáo dục pháp luật (ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm).

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án. Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch chi tiết hàng năm, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực, ngành phụ trách cho cán bộ, công chức, Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm. Tạo điều kiện cho đội ngũ này được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng PBGDPL.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố

- Tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại các địa bàn trọng điểm, nhất là các vụ án hình sự về ma túy, giao thông, đất đai, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm..

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

- Chủ động chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQVN và các tổ chức thành viên cấp xã triển khai thực hiện các hoạt động được giao trong Kế hoạch này.

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật đến cán bộ, Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm; vận động Nhân dân tại các địa bàn trọng điểm nói riêng và các địa bàn khác nói chung nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

9. Ủy ban nhân dân các phường, xã

- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn quản lý; Kế hoạch chi tiết hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương;

- Bố trí đủ nguồn lực (con người, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, đặc biệt các địa bàn được chọn chỉ đạo điểm trong Kế hoạch này.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo, bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

3. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/11) hoặc đột xuất theo yêu cầu công tác, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi về UBND thành phố (qua Phòng Tư pháp để tổng hợp) báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND thành phố (thông qua Phòng Tư pháp) để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5686/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Văn Tài
Ngày ban hành: 24/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 5686/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393138