• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 588/QĐ-UBDT năm 2014 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc

Tải về Quyết định 588/QĐ-UBDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015,

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Thường trực Ban CCHC UBDT;
- Lưu: VT, PC (KSTTHC) 10 bản.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Xuân Lương

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 588/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I.

Xây dựng, ban hành văn bản về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

Xây dựng trình lãnh đạo Ủy ban Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của Thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Vụ Pháp chế chủ trì trình Lãnh đạo Ủy ban ký ban hành

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý II, III, IV

2

Lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 theo hướng dẫn tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế

Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban

Quý IV/2014
Quý I/2015

3

Xây dựng trình lãnh đạo Ủy ban ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện TTHC của Ủy ban Dân tộc tại các địa phương trong cả nước.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý I, II

4

Tham mưu ban hành các văn bản triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

II.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP , Nghị định 48/2013/NĐ-CP , Nghị định 20/2008/NĐ-CP .

1

Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT

 

 

 

1.1

Đánh giá tác động thủ tục hành chính khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.

Các Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

Vụ Pháp chế

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Ủy ban Dân tộc

1.2

Tổ chức hội thảo, hội nghị, họp tham vấn ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính; Kiểm soát việc đánh giá tác động thủ tục hành chính; cho ý kiến về thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị, các tổ chức, hiệp hội có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Ủy ban Dân tộc

1.3

Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về thủ tục hành chính

Các Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL

 

Trước khi trình cấp có thẩm quyền ký ban hành

1.4

Thống kê, cập nhật và công bố công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Pháp chế

Trung tâm Thông tin Cục KSTTHC

Thường xuyên

2

Rà soát các quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản của Ủy ban Dân tộc được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý II, III, IV

3

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục, quy định hành chính

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

4

Các hoạt động chuyên môn khác về kiểm soát TTHC

 

 

 

4.1

Giao ban định kỳ hàng quý, đột xuất theo kế hoạch của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Vụ Pháp chế

Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

4.2

Duy trì niêm yết công khai TTHC tại trụ sở tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc.

Thanh tra Ủy ban, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

Các Vụ, đơn vị liên quan

Quý II, III, IV

4.3

Kiểm tra, tổng hợp, thống kê kết quả giải quyết TTHC, kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý II, III, IV

4.4

Cập nhật, duy trì trang tin kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị để đăng tải trên cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

Trung tâm Thông tin Ủy ban

Vụ Pháp chế

Thường xuyên

4.5

Phối hợp Cục Kiểm soát TTHC Bộ Tư pháp và các Vụ, đơn vị có liên quan tập tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Theo KH

4.6

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và của Bộ Tư pháp.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Thường xuyên

5

Tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện TTHC liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương.

 

 

 

5.1

Xây dựng đề cương, xây dựng mẫu phiếu khảo sát, tổ chức Hội thảo góp ý kiến chỉnh sửa phiếu khảo sát.

Vụ Pháp chế

Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan.

Quý I, II, III

5.2

Tổ chức khảo sát một số thủ tục hành chính liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số đang thực hiện tại các địa phương, (khảo sát trực tiếp kết hợp gửi phiếu khảo sát).

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban, cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Quý II, III, IV

5.3

In ấn phiếu khảo sát (dự kiến 600 phiếu)

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị liên quan

Quý II, III

5.4

Tham mưu ban hành văn bản đề nghị cơ quan công tác dân tộc địa các phương phối hợp, tổ chức khảo sát, gửi kết quả về Ủy ban Dân tộc.

Vụ Pháp chế

Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Quý II, III, IV

5.5

Tổng hợp, xử lý phiếu, báo cáo kết quả khảo sát.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý III, IV

6

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Vụ Pháp chế

Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban

Quý III, IV

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 588/QĐ-UBDT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Hoàng Xuân Lương
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 588/QĐ-UBDT

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261941